Voorstellen of vragen van burgers

Inwoners van de gemeente kunnen voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad of OCMW-raad brengen en toelichten.

Het recht om voorstellen en vragen op de agenda te plaatsen, geldt ook voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt de ontvankelijkheid door na te gaan of aan alle  voorwaarden is voldaan.

Voorwaarden

Het voorstel of de vraag moet minstens 20 dagen voor de dag van de gemeenteraadszitting bij het college van burgemeester en schepenen toekomen om tijdens de eerstvolgende gemeenteraad behandeld te kunnen worden. Komt het later toe, dan moet het – op voorwaarde dat het ontvankelijk is – op de agenda van de daaropvolgende gemeenteraadszitting worden geplaatst.

Vooraleer op de grond van het voorstel of de vraag in te gaan, moet de gemeenteraad steeds vooraf uitspraak doen over zijn bevoegdheid ten aanzien van de in het voorstel vermelde voorstellen en vragen. Als de gemeenteraad zich bevoegd acht, kunnen vervolgens – indien zij dit wensen – de indiener(s) van de voorstellen vragen een beknopte toelichting te geven.

Daarna volgt een debat waarbij de verschillende politieke fracties aan bod komen. Ten slotte formuleert de gemeenteraad een conclusie waarbij bepaald wordt welk gevolg er aan de voorstellen of vragen wordt gegeven en hoe dat wordt bekendgemaakt.