Politieraad

Agenda en verslagen politieraad

De politieraad is bevoegd voor de organisatie en het beheer van het politiekorps.

Samenstelling van de politieraad

De politieraad is evenredig samengesteld uit leden van de drie gemeenteraden, waarbij het totale aantal leden bepaald is op basis van het bevolkingscijfer van de politiezone. Voor de politiezone betekent dit 19 leden als volgt verdeeld : 8 leden uit Menen, 8 leden uit Wevelgem, 3 leden uit Ledegem. De burgemeesters maken van rechtswege deel uit van de politieraad. De korpschef woont de vergaderingen bij. De secretaris stelt de notulen op.

Politieraadsleden afgevaardigd uit Menen:

  • Laurent Coppens
  • Philippe Mingels
  • Dries Defossez
  • Frederik Vandamme
  • Herman Ponnet
  • Griet Vanryckegem
  • Alex Vanthournout
  • Angelique Declercq
     
Werking

De politieraad komt in principe maandelijks bijeen, uitgezonderd tijdens de verlofmaanden juli en augustus. De zittingen vinden in principe elke 3de donderdag van de maand plaats , waarbij beurtelings in één van de 3 gemeenten vergaderd wordt.

De vergaderingen zijn openbaar, uitgezonderd die agendapunten die in geheime zitting behandeld worden. De voorzitter van het politiecollege zit de vergaderingen voor. De agenda wordt vastgelegd in het politiecollege.

Bevoegdheden

In een meergemeentenzone worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad. In concreto betreft het vooral de vaststelling van de begroting en de rekeningen, het vaststellen van de wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden bij belangrijke investeringsdossiers, het vaststellen van de personeelsformatie en personeelsaangelegenheden (cfr.aanwervingen, benoemingen, bevorderingen,ontslagen).

De raadsleden hebben het recht om de burgemeesters te interpelleren over de wijze waarop deze hun bevoegdheden uitoefenen.

De politieraad is niet bevoegd voor het uitvaardigen van politieverordeningen. Dit blijft de bevoegdheid van de respectievelijke gemeenteraden.