Gemeenteraadscommissies

De gemeenteraad kan commissies oprichten die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.

Aan de diverse commissies worden de leden van het college van burgemeester en schepenen bevoegd voor de diverse materies, toegevoegd.

Volgens art. 35 van het huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad en art. 37 van het Decreet Lokaal Bestuur richt de Gemeenteraad volgende commissies op die als taak hebben het algemene beleid van het gemeentebestuur te bespreken: 

  1. een commissie voor financiën en begroting; 
  2. een commissie voor verkeer en mobiliteit; 
  3. een commissie voor wonen en zorg; 
  4. een commissie voor sociaal beleid.

Per gemeenteraadscommissie zijn er 9 (negen) leden;