Actieplan Regio Menen

Het Steunpunt Milieu en Gezondheid meet in opdracht van de Vlaamse overheid al sinds 2002 de aanwezigheid en de effecten van milieuvervuilende stoffen in de mens via humane biomonitoring (HBM). Het vervolgtraject ‘Faseplan’ had als doel om de onderzoeksresultaten van deze HBM-campagnes te vertalen in concrete beleidsacties. Deze vertaling resulteert in het Actieplan Regio Menen.

De milieu- en gezondheidsproblematiek in de regio Menen is uiteraard niet nieuw in Vlaanderen. De toegevoegde waarde van de humane biomonitoring en het bijhorende faseplan is het identificeren van specifieke aandachtspunten en -gebieden en het grondig bestuderen van beschikbare (meet)resultaten.

In dit kader werd het lopende of geplande beleid op het vlak van broncontrole geïnventariseerd en geëvalueerd naar volledigheid en effectiviteit. Dit zorgt voor een stimulans voor het verder uitvoeren en versterken van continue beleidsacties, maar ook voor het uitvoeren van extra acties zodat de effectiviteit, draagkracht en draagwijdte ervan worden gestimuleerd.

Gezien het actieplan een startbasis is voor een verdere, gedragen en open samenwerking tussen alle betrokken actoren, vormen een open communicatie over de resultaten van het actieplan en een gezamenlijke, grondige evaluatie ervan een belangrijk taak die we samen moeten en zullen uitvoeren.

Het volledige Actieplan Regio Menen kun je hier raadplegen (klik hier).