Buitenschoolse Opvang en Activiteiten

Wat is Buitenschoolse Opvang en Activiteiten?

Buitenschoolse Opvang en Activiteiten is een Vlaams decreet voor kinderen tussen 2.5 en 12 jaar. De doelstellingen van het decreet zijn kinderen ontplooiingskansen en speelmogelijkheden aanbieden buiten de schooluren, ouders de kans geven om deel te nemen aan de arbeidsmarkt of om een opleiding te volgen en sociale cohesie en gelijke kansen bevorderen.

De regierol ligt bij het lokaal bestuur. Buitenschoolse Opvang en Activiteiten is een project dat op te delen is in 2 delen; “Hobby LAB” en het kwaliteitslabel voor kleuteropvang. Kleuters zijn een prioritaire doelgroep binnen onze maatschappij.

Hobby LAB staat voor de activiteiten die voor-en naschool georganiseerd worden, het kwaliteitslabel voor kleuteropvang kunnen scholen en organisaties aanvragen bij Opgroeien (mits ze voldoen aan een aantal voorwaarden).

Het aanbod in Menen is reeds groot, het project heeft tot doel de informatie te centraliseren. Anderzijds willen we het huidige aanbod onder de loep nemen en zoeken naar oplossingen in het kader van toegankelijkheid, bereikbaarheid, mobiliteit, … .

Met dit grootste project zitten we tot en met 31/12/2025 in een experimentele fase, vanaf 2026 dient het aanbod concreet te zijn.

Waarover gaat het? | Opgroeien

Stand van zaken

Tussen april en juni 2022 werden proefprojecten opgestart in 5 Basisscholen in Menen. Uiteenlopende activiteiten werden georganiseerd in de naschoolse opvang, we konden onder meer yoga, crealessen, dans, leeskoffers, spelmateriaal, … aanbieden. Dit alles werd grondig geëvalueerd.

In het schooljaar 2022-2023 bouwen we verder op deze basis en gaan we een activiteitenaanbod uitwerken waarop scholen kunnen intekenen. We proberen zoveel mogelijk op maat van scholen te werken en in te spelen op de noden die er heersen. We werken aan de hand van een soort ‘menukaart’, opgedeeld in 3 periodes, lopend van oktober tot en met juni 2023.

Wist je dat

  • Participatie belangrijk is en we nog ouders zoeken om deel uit te maken van een oudergroep?
  • We nog organisaties zoeken om deel uit te maken van het Lokaal Samenwerkingsverband?
  • We heel erg willen inzetten op lokale partners. Mocht je een samenwerking zien zitten, twijfel dan niet om contact op te nemen

Contactgegevens

Meer informatie? Neem contact op met Cara Huygen (BOA regisseur) via Cara.huygen@menen.be / 056 52 71 31.

Wat is BOA?

Wat is het kwaliteitslabel?

Terugkoppeling behoefteonderzoek oktober 2021

Vind hier info over de concrete acties in Menen