Aanleg van een straatgeveltuin

Een geveltuin en meer groen aan de gevel brengt natuur en kleur in de straat, maakt een straat gezelliger, geeft de straat een eigen karakter, neemt stof en andere verontreinigingen op uit de stadslucht, werkt isolerend en verkoelend, zorgt voor meer biodiversiteit enz...

De aanleg en het onderhoud van deze kleine stukjes groen in de stad gebeurt door de bewoners. Bij de keuze van de meest aangewezen beplanting en opstelling kan advies verkregen worden van de stedelijke diensten, via het infopunt.

Voorwaarden

Modaliteiten en voorwaarden voor de aanleg van een straatgeveltuin

 • Het is toegelaten een geveltuin aan te leggen mits naleving van volgende voorwaarden:
  • Er wordt voorafgaand door de beheerder een schriftelijke melding gemaakt van de intentie om een geveltuin aan te leggen met opgave van het adres (straatnaam en nummer), van de naam van de aanvrager en de geplande begroeiing. De melding gebeurt bij info@menen.be of rechtstreeks via de bevoegde dienst Grondgebiedszaken/Groendienst.
  • Een geveltuin wordt gerealiseerd door het wegnemen van de voetpadtegels die tegen de huisgevel liggen. De weggenomen tegels dienen bewaard te worden, zodat bij het eventueel verdwijnen van de geveltuin het voetpad in zijn oorspronkelijke staat kan worden hersteld.
  • Het voetpad moet (excl. boordsteen) een onbelemmerde doorgang van minimum 1 meter (liefst 1,5 meter) verzekeren over de gehele breedte van de gevel om de toegankelijkheid van het voetpad te waarborgen. Deze toegankelijkheid dient tot minstens 2,6 meter hoogte gevrijwaard blijven. De maximale breedte van het tuintje mag - met inbegrip van de afboording - 30 cm bedragen, gemeten loodrecht op de perceelgrens , en dit over zijn gehele lengte . De geleidingselementen steken loodrecht op de perceelgrens gemeten maximaal 20 cm uit.

Wenst men een afwijking op deze breedte van 30 cm, dan dient op voorhand een goedkeuring aangevraagd te worden van het college van burgemeester en schepenen.

 • De geveltuin dient minimaal 30 cm verwijderd te blijven van de naburige eigendom, tenzij de aanvrager een schriftelijk akkoord met zijn of haar buur/buren kan voorleggen om daarvan af te wijken. 2. Er mogen geen planten gebruikt worden die irritatie veroorzaken of stekels bevatten noch planten die een gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid zoals hoge giftigheidsgraad hebben of een verslavende en/of verdovende bestanddelen bevatten.

Voor advies naar plantenkeuze en type opstellingen kan contact opgenomen te worden met de Groendienst. De aanvrager blijft verantwoordelijk voor uiteindelijk aangewende planten.

 • De geveltuin kan ook worden gerealiseerd onder de vorm van een of meerdere bloembakken die op het voetpad worden geplaatst. De bloembakken moeten ten allen tijde verwijderd kunnen worden, het gebruikte materiaal mag geen scherpe randen vertonen. Bovenstaande punten van paragraaf 1 c, d en e zijn tevens van toepassing indien bloembakken gebruikt worden voor de aanleg van de geveltuin.
 • De beheerder dient bij de aanleg de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. Bij de minste twijfel over de aanwezigheid van leidingen en kabels dient door degene die de geveltuin wil aanleggen informatie te worden ingewonnen bij de respectievelijke nutsbedrijven. Eventuele schade aan leidingen en kabels valt ten laste van de beheerder.

Alle voorzieningen van openbaar nut zoals straatnaamborden, huisnummers, verlichtingspalen en pictogrammen moeten steeds zichtbaar en bereikbaar blijven zowel bij beheer van geveltuinen of bij gebruik van bloembakken.

 • De beheerder moet de geveltuin/bloembakken en de verharding errond op zodanige wijze onderhouden zodat dat deze geen hinder of gevaar opleveren. De planten mogen niet buiten de rand van de straatgeveltuin uitspringen. Dit beheer gaat over naar de nieuwe eigenaar bij overdracht van eigendom. Alle dood of levend materiaal in de geveltuin/bloembak verwerkt, blijft eigendom van de beheerder, die er verder ook voor instaat.
 • De stad kan steeds, mits uitdrukkelijke motivering, een reglementair aangelegde geveltuin of geplaatste bloembak op haar openbaar domein weigeren of niet langer toelaten en de openbare weg in zijn oorspronkelijke toestand herstellen of laten herstellen. De stad betaalt daarvoor geen vergoeding aan de beheerder. De verwijdering gebeurt zonder kosten voor de beheerder.
 • De bevoegde stadsdiensten herstellen eventuele schade aan de openbare weg veroorzaakt door de geveltuin/bloembak of de aanleg ervan op kosten van de beheerder, volgens de tarieven van het toepasselijke retributiereglement (werken voor derden). De beheerder verbindt er zich toe elke verzakking of andere beschadiging onmiddellijk te melden en zelf voorlopig de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen.