Vragenhalfuur gemeenteraad

De dag van en voorafgaandelijk aan de gemeenteraad wordt ‘een vragenhalfuur’ georganiseerd. Tijdens dit vragenhalfuur kunnen inwoners vragen aan de gemeenteraad stellen. Het vragenhalfuur maakt geen deel uit van de formele agenda van de gemeenteraad.  

De beslissing over de ontvankelijkheid en de agendering van de vragen ingediend in het kader van het vragenhalfuur behoort toe aan de voorzitter van de gemeenteraad. Uiterlijk vijf dagen voor de vergadering worden de vragen meegedeeld aan de algemeen directeur, die de vragen bezorgt aan de gemeenteraadsvoorzitter.

De gemeenteraadsleden worden uitgenodigd tot het vragenhalfuur met vermelding van de agenda.  

Tijdens het vragenhalfuur worden de vragen beantwoord door de leden van het college van burgemeester en schepenen. De gemeenteraadsleden zijn niet gerechtigd om tussen te komen tijdens het vragenhalfuur.

De voorzitter van de gemeenteraad waakt over de tijdsduur van de tussenkomsten en de handhaving van de orde. Voor de handhaving van de orde tijdens het vragenhalfuur zijn de relevante bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur en dit huishoudelijk reglement van toepassing.

Alle ingediende en ontvankelijke vragen worden, samen met de antwoorden van het college van burgemeester en schepen, door de gemeentelijke diensten gepubliceerd op een specifieke pagina of een daartoe bestemd forum.

Overzicht gestelde vragen