Verzoekschriften voor de gemeenteraad

Ieder heeft het recht verzoekschriften, door één of meerdere personen ondertekend, schriftelijk bij de gemeenteraad in te dienen.

Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort, zijn onontvankelijk.

De gemeenteraad verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift. De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.

De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door de gemeenteraad of een gemeenteraadscommissie. In dat geval, heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.

Het verzoekschrift dient bij de raadsvoorzitter of de algemeen directeur ingediend te worden tegen ontvangstbewijs of als aangetekende zending gericht te worden aan de raadsvoorzitter. De periode van drie maanden, waarbinnen verzoeker een gemotiveerd antwoord moet krijgen, start op de datum vermeld op het ontvangstbewijs.

Kosten

Gratis