Private ingebruikname van het openbaar domein

Elke privatieve ingebruikname van het openbaar domein en de openbare weg ten gevolge van bouwwerken dient vooraf aangevraagd te worden en is slechts geldig na een verlening van een voorafgaande machtiging door de bevoegde overheid (Algemene Politieverordening).

Onder ingebruikname wordt ondermeer verstaan het (laten) plaatsen van materialen, stellingen, containers, werfafsluitingen, werfketen, torenkranen, toestellen die niet zelfstandig in het verkeer mogen gebracht worden, zoals hoogtewerker, bouwliften, constructies voor steenvang, afbraakmaterialen, al of niet afgebakend door een afsluiting of schutting (dit is een niet-limitatieve opsomming).
Tot het openbaar domein behoren wegen, voetpaden, parkeerruimten, groenzones (dit is een niet-limitatieve opsomming).

Deze vergunning vraag je best 14 dagen voor de ingebruikname aan.

Aanvraag indienen

De vergunning dient online te worden aangevraagd via het online aanvraagformulier.
Bij elke aanvraag dient een signalisatieplan gevoegd te worden (behalve voor kleine bouwwerken). 
Indien er geen signalisatieplan bijgevoegd wordt, zal de politie zelf instaan voor de opmaak van een signalisatieplan en kan er een kostprijs aangerekend worden. Het signalisatieplan kan je toevoegen als bijlage bij je online aanvraag.

Wie vraagt de vergunning aan? 

De aanvraag moet gebeuren door de uitvoerder van de werken (deze is niet noodzakelijk de bouwheer).

Wanneer vraag je de vergunning aan? 

De aanvraag moet minstens 14 dagen voor de start van de werken ingediend te worden.

Waar vraag je de vergunning aan? 

De aanvraag gebeurt via het online aanvraagformulier. Wanneer je het formulier volledig hebt ingevuld, wordt dit automatisch doorgestuurd naar de politiezone Grensleie Menen. Daar wordt uw aanvraag behandeld.
Wie niet over een computer beschikt of hulp nodig heeft bij het invullen van het online aanvraagformulier, kan terecht bij het onthaal grondgebiedszaken in de Yv. Serruysstraat 28 te Menen tijdens de openingsuren.

Aflevering van de vergunning

a/ Aanvragen tot een inname van het openbaar domein, voor werken van *categorie 4 tot en met 6 (in de zin van artikel 1.11 van het M.B. van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg), alsook voor werken van *categorie 2 en 3 (in de zin van artikel 1.11 van het M.B. van 7 mei 1999) waarbij minder dan de helft van de rijbaan wordt ingenomen en er een vrije doorgang wordt gevrijwaard van minstens 3 meter, zoals bijvoorbeeld de plaatsing van een container, een stelling, een parkeerverbod, enz. worden behandeld door de politiezone Grensleie. Bij dergelijke aanvragen tot de inname van het openbaar domein kan onmiddellijk een machtiging bekomen worden bij de politie. 

  •  U bekomt , na het invullen van dit aanvraagformulier en na onderzoek door de politie, een machtiging tot inname van het openbaar domein alsook een aanplakbiljet dat zichtbaar aangebracht dient te worden op de plaats van de uitvoering van de werken. Deze machtiging en het aanplakbiljet ontvangt u via e-mail vanwege de politiediensten.

b/ Bij de privatieve ingebruikname van het openbaar domein in andere gevallen, zoals bijvoorbeeld de plaatsing van een torenkraan, het afzetten van de openbare weg, enz. wordt eerst een advies opgesteld door de politie. 
De vergunning wordt afgeleverd door de afdeling grondgebiedszaken van de stad Menen, na goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen, mits gunstig advies vanwege de politiediensten. Tevens ontvangt u een aanplakbiljet dat zichtbaar aangebracht dient te worden op de plaats van de uitvoering van de werken.
De vergunning en het aanplakbiljet wordt u toegestuurd via de post.
Pas na de ontvangst van de vergunning mag u de werken starten.

  • U bekomt, na het invullen van dit aanvraagformulier en mits gunstig advies vanwege de politie, een machtiging tot inname van het openbaar domein. Hierin zit eveneens een signalisatievergunning vervat. Deze machtiging ontvangt u via de post vanwege de gemeentelijke diensten, na goedkeuring van uw aanvraag door het College van Burgemeester en Schepenen.
Aanrekening van retributie bij de privatieve ingebruikname van het openbaar domein

Onderstaande tarieven worden toegepast, waarbij rekening gehouden wordt met de ingenomen oppervlakte en de termijn (berekening per week = 7 kalenderdagen).

Minder dan 10 m²: 15 euro/ week (met een vrijstelling voor het uitvoeren van werken tot en met 4 kalenderdagen, over een periode van 30 kalenderdagen, al dan niet opeenvolgend)
Tussen 10 en 30 m² 25 euro/ week (met een vrijstelling voor het uitvoeren van werken tot en met 4 kalenderdagen, over een periode van 30 kalenderdagen, al dan niet opeenvolgend)
Tussen 30 en 60 m² 100 euro/ week  
Meer dan 60 m² 350 euro/ week  

In het geval de privatieve inname van het openbaar domein is onderworpen aan een retributie, wordt er u een factuur overgemaakt door de stad Menen. 

Ontlenen parkeerverbodsborden

In geval er parkeerverbodsborden dienen te worden geplaatst, kan deze E1-signaliatie ontleend worden bij het onthaal grondgebiedszaken in de Yv. Serruysstraat 28 te Menen tijdens de openingsuren.

Wat brengt u mee?
De vergunning tot de inname van het openbaar domein
50 euro waarborg (contant)

  • De waarborgsom (50 euro/set van 2 borden) wordt teruggegeven aan de ontlener, nadat de E1-borden onbeschadigd worden terugbezorgd in het magazijn van de Technische Dienst

Kostprijs
Het bedrag van de retributie voor signalisatiemateriaal wordt vastgesteld als volgt:

  • 5 euro per set voor het ontlenen van 7 dagen
  • vanaf de 8ste dag: 10,00 euro per set en per begonnen week.

Retributie op het ter beschikking stellen van logistiek materiaal