Bedrijfsafval

In Vlaanderen wordt er resoluut gekozen voor het sorteren van afvalstoffen aan de bron. Hoe zuiverder de afvalstoffenfracties, hoe makkelijker en hoogwaardiger de recyclage.

18 afvalstromen gescheiden aanbieden

Het aanbieden van selectieve afvalstromen speelt een grote rol in het sluiten van materiaalkringlopen.  Bedrijven zijn daarom, net zoals de huishoudens, verplicht te sorteren.

In totaal moeten 18 afvalstromen apart gehouden worden door de bedrijven. Voor het overzicht van de verplicht gescheiden aan te bieden stromen, kunt u terecht op de website van OVAM

Bedrijfsafvalstoffen mogen enkel aan een geregistreerde inzamelaar  aangeboden worden of rechtstreeks naar een vergunde verwerker afgevoerd worden.

Contract met de ophaler van het bedrijfsrestafval

Als er bedrijfsrestafval opgehaald wordt,  moet er een contract afgesloten zijn tussen het bedrijf -als producent van het afval- en de inzamelaar van het bedrijfsrestafval.  Dit contract bevat informatie over de andere gescheiden aan te bieden afvalfracties.