Politiereglement

Algemene politieverordening (APV)

Op 1 juli 2012 trad de nieuwe algemene politieverordening (APV) in werking, beter gekend onder de naam ‘politiereglement’. Ze werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 11 juni 2012 en regelt onder meer een reeks overlastproblemen die niet in hogere regelgeving vastgelegd zijn. Dit politiereglement wordt permanent geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Het APV is een lijvig document dat een aantal gekende regels herneemt, een aantal bestaande regels actualiseert en een aantal nieuwe regels uittekent. Het bestaat uit 8 titels, die over 3 delen zijn gespreid: een algemeen (arrondissementeel) deel, een bijzonder zonaal deel en een bijzonder lokaal deel. Het algemeen deel werd voorbereid door een arrondissementele werkgroep in de schoot van intercommunale Leiedal, het zonaal deel werd voorbereid in overleg met de politiezone Grensleie en het lokaal deel is het resultaat van besprekingen op gemeentelijk niveau.

De 8 titels van het APV:

 1. Openbare orde in het algemeen
 2. Openbare orde en rust
 3. Openbare veiligheid en doorgang op de openbare weg en het openbaar domein
 4. Openbare reinheid en gezondheid
 5. Dieren
 6. Begraafplaatsen en lijkbezorging
 7. Handel
 8. Openbare voorzieningen

De prioriteiten van het APV:

 1. Nachtlawaai & geluidshinder
 2. Vandalisme
 3. Graffiti
 4. Sluikstorten
 5. Wildplassen
 6. Wildplakken
 7. Honden- en andere poep

Wat zijn gemeentelijke administratieve sancties (GAS)?

Er zijn vier soorten sancties:

 • een administratieve geldboete van maximum € 350;
 • een al dan niet tijdelijke schorsing van een vergunning;
 • een al dan niet tijdelijke intrekking van een vergunning;
 • een al dan niet tijdelijke sluiting van een inrichting.

Als alternatief kan gemeenschapsdienst worden opgelegd. De sanctie wordt door de sanctionerend ambtenaar opgelegd.

Voor welke inbreuken?

Een GAS-boete kan worden opgelegd voor elke inbreuk op de Algemene Politieverordening, evenals voor een aantal inbreuken op het Strafwetboek( de zgn. ‘gemengde inbreuken’). Hierover werd een protocolakkoord afgesloten tussen de procureur des Konings en het College van burgemeester en schepenen. (Protocolakkoord dd.08.12.2014). 

Wie zijn de vaststellers?

De politie en de gemeenschapswacht.

Wie legt de sanctie op?

De administratieve geldboete wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar, de andere drie sancties behoren tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen.

Wat zijn de rechtsmiddelen?

 • indienen verweerschrift binnen de vijftien dagen bij de sanctionerend ambtenaar;
 • mondeling verhoor mogelijk;
 • recht op inzage dossier;
 • recht op bijstand door advocaat;
 • beroep mogelijk bij de politierechtbank.

Wat met minderjarigen?

Deze sancties kunnen ook worden opgelegd aan minderjarigen vanaf 16 jaar.

Verschillen zijn:

 • maximum € 175 geldboete;
 • de ouders zijn burgerrechtelijk aansprakelijk;
 • verplichte procedure ouderlijke bemiddeling;
 • recht op pro deo raadsman voor de minderjarige ;
 • verplicht bemiddelingsaanbod door de bemiddelingsambtenaar;
 • beroep bij de jeugdrechtbank.

Voor verdere vragen en/of inlichtingen kun je terecht bij: Sanctionerend ambtenaar