Safe Party Zone

Wat is Safe Party Zone?

Als het Safe party-logo op een affiche, flyer, website of toegangskaart van een fuif staat, dan gaat het om een Safe party-fuif waar extra aandacht wordt besteed aan de veiligheid tijdens een evenement. Indien je de fuif wil bezoeken, dan ben je verplicht om je identiteitskaart te scannen vooraleer de fuif te betreden.

Safe Party Zone is een samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Menen, Politiezone Grensleie, personen belast met persoonscontrole en organisatoren van evenementen. Dit met als gemeenschappelijk doel de veiligheid bij fuiven te verhogen.

Vanaf 1 januari 2021 is verplicht voor alle fuiven in gemeentelijke gebouwen om het Safe Party-principe te hanteren. Op vraag van organisatoren of op advies van het college van Burgemeester en schepenen, kan het Safe Party-principe ook op andere locaties worden ingevoerd.

Download hier het logo van Safe Party Zone

Hoe werkt Safe Party Zone?

We leggen even in stappen uit hoe je een fuif met Safe Party-logo betreed en wat de gevolgen kunnen zijn:

 • Stap 1: Na aankoop van je ticket met een Safe Party-logo op, is het verplicht de identiteitskaart te scannen vooraleer binnen te mogen op de fuif.
 • Stap 2: Personen zonder toegangsverbod zien een groen symbool op het scherm en mogen de fuif betreden. Personen met een toegangsverbod krijgen een rood symbool op het scherm en moeten de site verlaten.
 • Stap 3: Wanneer personen inbreuk plegen op het huishoudelijk reglement, neemt de organisator contact op met de politie die ter plaatse komt.
 • Stap 4: Indien het gaat om zware feiten, maakt de politie een bestuurlijk verslag op die overgemaakt wordt aan de burgemeester.
 • Stap 5: De burgemeester nodigt de betrokkene uit om zich te verdedigen en maakt nadien een beslissing tot al dan niet uitvaardigen van een toegangsverbod.

Procedure

Procedure bij vaststelling van een inbreuk op het toegangsverbod

Bij het betreden van een evenement volgens het Safe Party Zone-principe wordt elke bezoeker gevraagd zijn elektronische identiteitskaart te scannen. Deze handeling gebeurt door de bezoeker zelf.

Indien de bezoeker geen toegangsverbod heeft zal de software een groen licht geven.

Indien een persoon met diezelfde geboorteplaats, geboortedatum en geslacht als de bezoeker een toegangsverbod heeft, zal de software hier melding van maken. Bij twijfel neemt de organisator contact op met de politie om na te gaan of er effectief een toegangsverbod loopt voor deze persoon. Indien bevestiging van de politie wordt hem/haar de toegang ontzegd.

Indien de bezoeker desondanks toch het evenement wil betreden kan de politie ingeschakeld worden. Een gemeentelijke GAS-ambtenaar kan eveneens vaststelling doen van de inbreuk. Dit kan leiden tot een gemeentelijke administratieve sanctie ten belope van maximaal €175 of €350, hetzij een alternatieve bestraffing opgelegd door de sanctionerend ambtenaar. Dit bedrag is afhankelijk van de leeftijd (al dan niet meerderjarig) op het moment van de inbreuk.

Procedure tot uitvaardigen van een toegangsverbod

Indien een bezoeker het huishoudelijk reglement schendt en de organisator de inbreuk vaststelt dringt volgende procedure zich op:

 1. De organisator neemt contact op met de politie en maakt melding van een inbreuk op het huishoudelijk reglement van een Safe Party Zone evenement.
 2. De politie komt ter plaatse en wordt opgewacht door een fuifbuddy. De politie bepaalt de aard van de feiten. Indien het gaat om lichte feiten wordt geen gevolg gegeven aan de betrokkene en stopt de procedure hier. Indien het zware feiten betreft wordt verder gegaan naar stap 3.
 3. De politie maakt een bestuurlijk verslag op en maakt dit over aan de burgemeester. De organisator maakt een feitenverslag mét relaas en tijdstip op. Beide verslagen worden op de aangeduide dienst van Stad Menen gearchiveerd.
 4. De burgemeester neemt kennis van het bestuurlijk verslag en nodigt betrokkene via aangetekend schrijven uit om zich te verdedigen, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling. Het administratief dossier wordt hem meegezonden samen met de uitnodiging. Betrokkene krijgt maximum 14 dagen tijd om de verdediging uit te voeren. De 14 dagen tijd starten bij ontvangst van het schrijven en wordt bewezen aan de hand van het afgiftebewijs die de betrokkene ondertekent bij ontvangst van het schrijven. Datum van poststempel telt als bewijs van het tijdig versturen van de schriftelijke verdediging.
 5. Indien de betrokkene niet ingaat op de mogelijkheid tot hoorzitting, noch enige schriftelijke verdediging indient binnen de termijn wordt de politie hiervan ingelicht. Er wordt verder gegaan naar stap 7.
 6. Indien de betrokkene binnen de termijn ingaat op de mogelijkheid tot hoorzitting of een schriftelijke verdediging indient neemt de burgemeester kennis van het antwoord en besluit om al dan niet een toegangsverbod uit te vaardigen. Indien geen toegangsverbod wordt uitgevaardigd wordt de betrokkene hiervan op de hoogte gebracht en eindigt de procedure hier. Indien een toegangsverbod wordt uitgevaardigd gaat men verder naar stap 7.
 7. De burgemeester vaardigt een toegangsverbod uit binnen de termijn van 30 dagen na het verlopen van de verdedigingstermijn. De beslissing wordt genomen door de burgemeester, na voorafgaand overleg met de politie en bevoegde dienst. De termijn van dit toegangsverbod is min 1 maand en max 1 jaar.
 8. De beslissing tot toegangsverbod wordt ter kennisgeving overgemaakt door politiediensten (wijkagent) aan betrokkene, tegen ontvangstbewijs. De beslissing bevat de mogelijkheid tot beroep bij de Raad van State.
 9. De aangeduide dienst van Stad Menen voegt de gegevens van de betrokkene en de termijn van het toegangsverbod toe in de software die gebruikt wordt voor de toegangscontrole.
 10. Afschrift van de beslissing tot opleggen toegangsverbod wordt overgemaakt aan de politie PZ Grensleie.

Facultatief kan een gemeentelijke administratieve sanctie opgelegd worden ten belope van maximaal €175 of €350, hetzij een alternatieve bestraffing, opgelegd door de sanctionerend ambtenaar. Dit bedrag is afhankelijk van de leeftijd (al dan niet meerderjarig) op het moment van de inbreuk.

Let wel: indien de betrokkene minderjarig is verloopt alle communicatie via de ouders/voogd /wettelijk vertegenwoordiger van de betrokkene. De minderjarige wordt wel verzocht aanwezig te zijn op de hoorzitting, samen met zijn ouders/voogd/wettelijk vertegenwoordiger.

Fuifbuddies

Stad Menen verbindt zich ertoe jaarlijks 2 trajecten “opleiding tot fuifbuddy” gratis te organiseren. Elk opleidingstraject bestaat uit 2 halve dagdelen en bestaat uit volgende essentiële onderdelen:

 • Eerste hulp bij ongevallen, toegepast op de eventsector;
 • Wettelijke verplichtingen omtrent milieu, alcohol, toegangscontrole, … ;
 • Brandpreventie en noodplanning;
 • Wegwijs in het organiseren van evenementen in Stad Menen.

Het attest “Fuifbuddy” kan enkel worden uitgereikt aan personen die voldoen aan volgende voorwaarden:

 • De persoon is meerderjarig;
 • De persoon kan een blanco uittreksel uit het strafregister voorleggen (model 596.1) 

  let wel, dit attest zal bij elke aanvraag tot het organiseren van een fuif opnieuw moeten worden voorgelegd;
 • De persoon heeft het volledige traject (2 halve dagdelen) gevolgd.

Het attest is 5 jaar geldig en geeft de fuifbuddy het recht om op te treden op fuiven en evenementen die georganiseerd worden door de eigen organisatie/vereniging, op het grondgebied waar het attest werd uitgereikt.

Huishoudelijk reglement

Safe Party Zone heeft een eigen huishoudelijk reglement. Dit huishoudelijk reglement is aanvullend op het huishoudelijk reglement van de locatie en is ten allen tijde raadpleegbaar op de website van Stad Menen.

Wanneer Safe Party Zone?

Het gebruik van het label Safe Party Zone wordt aan de organisator van een fuif opgelegd door het College van Burgemeester en Schepenen voor evenementen, ongeacht het aantal bezoekers, in gebouwen:

 • die eigendom zijn van Stad Menen;
 • die Stad Menen in gebruik heeft;
 • met een privaat karakter waarvan Stad Menen met de eigenaar een ‘overeenkomst betreffende de bewaking van de openbare orde’ heeft afgesloten.

We definiëren het begrip ‘fuif’ als volgt. Een fuif is een evenement

 • met een openbaar karakter;
 • met als hoofdactiviteit het afspelen van muziek;
 • waarbij drank geserveerd wordt;
 • waarbij inkomsten worden gegenereerd, hetzij door consumptie, hetzij door entreegelden.

Wat als organisator?

Als organisator zijn er enkele zaken waar je rekening mee moet houden, we sommen ze hier even voor je op.

Communicatie

De organisator verbindt zich ertoe het logo Safe Party Zone te plaatsen op alle publiciteit voor het evenement. De organisator verbindt zich ertoe melding te maken van het Safe Party Zone-principe op de entreetickets.

Daarnaast verbindt de organisator zich er toe om het huishoudelijk reglement kenbaar te maken en te hanteren.

Toegangscontrole

Stad Menen verbindt zich ertoe gratis eID-tools ter beschikking te stellen van de organisatoren. De eID-tools zijn onderdeel van de fuifkoffer die gratis ontleend kan worden bij de stedelijke jeugddienst. In de fuifkoffer zit eveneens een banner met het huishoudelijk reglement.  De fuifkoffer wordt aangevuld met logistiek materiaal dat door de jeugddienst als noodzakelijk wordt geacht om de organisatoren te ondersteunen bij het organiseren van een fuif.

Fuifbuddy

De organisator verbindt zich ertoe minstens één meerderjarige persoon, die de opleiding tot fuifbuddy succesvol heeft afgerond, op te geven op het evenementenformulier van Stad Menen. Stad Menen verbindt zich ertoe een schrijven te richten tot de aanvrager om al dan niet toestemming te verlenen aan deze perso(o)n(en).

De organisator verbindt zich ertoe dat de fuifbuddy gedurende de volledige tijdspanne van het evenement aanwezig is op het evenement. Stad Menen adviseert daarom de vereniging om twee fuifbuddies aan te stellen zodat annulatie van het evenement wegens ziekte van de fuifbuddy vermeden kan worden.

 • De fuifbuddy is te allen tijde beschikbaar en bereikbaar voor de verhuurder, de security-agenten, functionerend ambtenaar van Stad Menen, de politie- en/of hulpdiensten;
 • de fuifbuddy is te allen tijde helder en aanspreekbaar en is m.a.w. niet onder invloed van alcohol en/of andere drugs.

Privacy

De organisator verbindt zich ertoe de identiteiten van de aanwezigen niet openbaar te brengen.

Security

De organisator verbindt zich ertoe om per 250 personen twee effectieve leden van de vereniging (of personen die een effectieve en aanwijsbare band hebben met de vereniging) aan te stellen voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten. Hiervoor wordt toestemming gevraagd aan de burgemeester volgens de modelformulieren.

Indien er meer dan 750 personen aanwezig zijn verbindt de organisator zich ertoe een samenwerking aan te gaan met een professionele bewakingsfirma en minstens 2 professionele bewakingsagenten in te schakelen. Aangevuld met vrijwilligers zodat het equivalent 2 personen per 250 aanwezigen wordt ingevuld.

Meldingsplicht

De organisator verbindt zich ertoe inbreuken op het huishoudelijk reglement te melden aan de politie. Indien de organisator dit niet doet wordt ervan uitgegaan dat de organisator deze inbreuken vanzelfsprekend vindt. Hiervoor kan de organisator medeverantwoordelijk worden gesteld en een schorsing tot organiseren in Stad Menen oplopen voor een te bepalen termijn.

Veelgestelde vragen

Wat als ik geen identiteitskaart heb?

Dit is geen probleem want met een voorlopig identiteitsbewijs mag je de fuif ook betreden, indien groen symbool.

Wanneer krijg ik een toegangsverbod?

Alle fuiven met het Safe party-logo volgen het huishoudelijk reglement waarbij je je akkoord verklaard bij aankoop van je ticket. Indien je de regels van huishoudelijk reglement overtreed, kunnen er sancties volgen, waaronder een toegangsverbod of een gemeentelijk administratieve boete.

Waarom krijg ik een toegangsverbod?

Personen die het specifiek huishoudelijk reglement (meermaals) overtreden kunnen een toegangsverbod verkrijgen voor komende evenementen waarbij het principe van Safe Party Zone geldt. Dit verbod is bindend, wordt opgelegd door de burgemeester, duurt minimum 1 maand en kan maximum 1 jaar gelden.

 

Safe Party Zone