Menen Kindvriendelijke stad

Wat is een kindvriendelijke stad?

Een kindvriendelijke stad verbindt zich ertoe de rechten van het kind te realiseren en te implementeren doorheen alle beleidsdomeinen. Dit is waar wij als stad naar willen streven. In Menen, Lauwe en Rekkem is 29 % van de bevolking jonger dan 26 jaar, dit is toch bijna een derde.

Onze kijk op een kindvriendelijk beleid

Een kindvriendelijke stad voor én door kinderen, daarvoor staat de stad Menen. Een stad waar kinderen en jongeren welkom zijn. Waar ze kunnen meedenken én zelf mee kunnen bouwen aan een kindvriendelijk Menen. Kinderen en jongeren hebben een mening over de inrichting van de openbare ruimte, over het verkeer, over de evenementenkalender… en over de wereld van morgen. Omdat Menen resoluut de weg is ingeslagen van een kindvriendelijke stad, willen we de stem van kinderen en jongeren klaar en duidelijk laten horen

Het behalen van het label is geen eindpunt. Dit is nog maar de eerste stap. Zo zetten we onder andere vanuit de jeugddienst in op een kindergemeenteraad. De eerste stappen daarvoor zijn al gezet. Daarnaast willen we als stad iedereen meekrijgen in het verhaal, zowel intern met elke stadsdienst als extern met ieder kind, jongere en volwassene woonachtig te Menen. 

Alle nieuws over onze kindvriendelijke stad

Geen nieuwsberichten gevonden.

Hoe behaalden we het label?

In de periode 2020-2022 werd een traject gelopen onder begeleiding van de koepelorganisatie Bataljong. 

Dit traject bestond uit 3 fasen.

Work in progress

Het behalen van het label betekent niet dat het een eindpunt is.

Het is de erkenning van een welgemeend engagement van een stadsbestuur naar alle kinderen en jongeren die op hun grondgebied leven of vertoeven.

Er wordt actiegericht gewerkt aan de uitdagingen en doelstellingen. Een strategisch platform komt op regelmatige basis samen om de vooruitgang hierin te bespreken en blijvend op zoek te gaan naar nieuwe acties. We moeten ons als stad blijven uitdagen om het steeds beter te doen.

Menen is een kindvriendelijke stad. Om hier op te blijven inzetten werd er gekozen om in te zetten op vijf uitdagingen. Binnen elke uitdaging worden doelstellingen vooropgesteld en aan elke doorstelling hangen enkele acties. Deze acties krijgen uiting in bepaalde projecten of tools waarmee we als stad aan de slag gaan om de kindvriendelijkhheid van de stad te verhogen. 

De eerste uitdaging

Hoe kan de stad ervoor zorgen dat ordehandhavers vertrekken vanuit de leefwereld van kinderen en jongeren? 

We gaan uit van de slogan: ‘Politie, uw vriend’.

De gemeenschapswachten van onze stad en de politie zijn het aanspreekpunt voor kinderen en jongeren

Langs de ene kant willen we dat ordehandhavers de leefwereld en problematieken kennen van kinderen en jongeren. 

Langs de andere kant moet de doelgroep ook weten waarvoor ze beroep kunnen doen op de instanties (politie/gemeenschapswachten).

kvsg politie

Concrete doelstellingen en acties

KVSG pleintjes

De tweede uitdaging

Hoe kan de stad zorgen voor een optimale invulling en beleving van de publieke ruimte zodat alle doelgroepen/leeftijdsgroepen zich welkom voelen en dat deze veilig bereikbaar is?

Het belang van de publieke ruimte is essentieel voor kinderen en jongeren. Voor sommige kinderen staat openbare ruimte gelijk aan hun tuin. Daarnaast dienen we te bewaken dat iedereen zich veilig moet kunnen verplaatsen tot aan deze ruimte.

Er kan bijvoorbeeld een toetsingskader worden gecreëerd bij nieuwe verkavelingen/aanvragen in de stad. Het is tevens een kans om intergenerationele ontmoetingen te stimuleren.

Als je hierop inzet, zet je ook in op de zelfstandigheid van kinderen en jongeren. Er is hier een grote progressiemarge.

Concrete doelstellingen en acties

De derde uitdaging

Hoe kan de stad de weerbaarheid en het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren versterken, i.s.m. relevante partners die in contact staan met kinderen & jongeren (o.a. scholen, JOW, integratie…)?

Het is belangrijk om de noden van de doelgroep en het aanbod de partners in kaart te brengen en op elkaar af stemmen.

Daarnaast is er ook een duidelijk inzicht nodig in wat de rol van scholen hier is of kan zijn.

Er dient ook te worden ingezet op de bekendheid en toegankelijkheid van organisaties die werken rond mentaal welbevinden bij kinderen en jongeren.

KVSG welzijn

Concrete doelstellingen en acties

KVSG Beriek

De vierde uitdaging

Hoe kan de stad meer laagdrempelig en aanspreekbaar worden voor kinderen en jongeren zodat het stadsbestuur het beleid voldoende op maat vormgeeft in functie van de noden en behoeften van kinderen en jongeren?

Door die laagdrempeligheid willen we meer kinderen en jongeren bereiken. Werknemers van Stad Menen willen we als ambassadeur inzetten om contacten te leggen met de burger, en dan vooral met kinderen en jongeren.

Zowel het top-down (stad werkt aan competenties medewerkers) als het bottom-upverhaal (het proactief kunnen inspelen op spontane gebeurtenissen bij kinderen en jongeren - enerzijds beleidsmatig, anderzijds in een praktische samenwerking met bijvoorbeeld een gemeenschapswacht) kunnen deze laagdrempeligheid bevorderen.

Concrete doelstellingen en acties

De vijfde uitdaging

Hoe kan de stad werken aan meer, betere, betaalbare en kortstondige kinderopvang en crisisopvang voor jongeren?

De openingsuren van het meldingspunt voor daklozen blijken op dit moment beperkt te zijn. Stad Menen beschikt niet over een eigen nachtopvang en verwijst bijgevolg door naar Kortrijk. Daarnaast zijn er weinig mogelijkheden voor kortstondige kinderopvang. Hier liggen kansen. 

KVSg Kinderopvang

Concrete doelstellingen en acties

Meer info