Gemeentelijke slooppremie voor een natuurlijk persoon of rechtspersoon

Voorwaarden
De woning of het gebouw

De woning of het gebouw is gelegen binnen de perimeter Menen centrum of Menen barakken en staat op een van de volgende gemeentelijke registers: leegstand, onbewoonbaar/ongeschikt, onveilig of verwaarloosde gebouwen of op de gewestelijke inventaris van leegstaande bedrijfsruimtes.

De aanvrager

De aanvrager is een natuurlijk persoon of rechtspersoon. De sloop en heropbouw moet gebeuren door de aanvrager.

Kosten

De premie bedraagt maximum de factuur van de sloop met een maximum van € 10.000. Dit bedrag is incl. BTW voor een niet-BTW-plichtige persoon en exclusief BTW voor BTW-plichtige natuurlijk persoon.

Aanvraag en uitbetaling van de premie

Aanvraag
De aanvraag gebeurt voor de aanvang van de werken en moet voorzien zijn van een bouwvergunning voor sloop en vervangbouw.

Er kan slechts één aanvraag gebeuren per project per jaar.

Uitbetaling
De premie wordt uitbetaald na voltooiing van de werken aan de aanvrager van de bouwvergunning voor sloop en heropbouw.