(Ver)kopen

Een stuk grond of een woning kopen staat voor veel Vlamingen bovenaan hun verlanglijstje. Maar bij de aankoop van een woning of een stuk grond komt zoveel kijken dat je het overzicht wel eens zou kunnen verliezen. Op deze pagina vind je een schat aan informatie in verband met het kopen/verkopen van bouwgrond of een woning.Vergeet geen kijkje te nemen bij de dienstverlenig rechts!

Kopen

Vooraleer over te gaan tot de aankoop van een perceel grond, is het raadzaam te informeren bij de Omgevingsdienst of er op dit perceel wel mag gebouwd worden en onder welke voorwaarden. Er kan dan vooraf worden nagegaan welke de geldende voorschriften zijn en welke plannen op dit perceel van kracht zijn.

Voor wie het kopen van een woning op de private markt een te zware financiële inspanning is, bestaat de mogelijkheid om een sociale woning of sociale kavel aan te kopen. Meer info hierover vind je bij het sociale woonkrediet. 

Verkopen

Voor de verkoop van een perceel grond of een woning is de tussenkomst van een notaris vereist. De notaris bemiddelt bij de aankoop van een bouwgrond of een woning en bij het verlijden van akten en leningsakten. De verkoop gaat meestal in verschillende fasen. 

Koopoptie

Bij een onderhandse verkoop doe je er goed eerst een koopoptie te vragen. De verkoper verklaart dat hij de woning gedurende een bepaalde periode aan niemand anders zal verkopen. Maak van die tijd gebruik om alle info in te winnen die je nodig hebt, onder andere voor je lening, en je notaris te raadplegen.

Kopen onder opschortende voorwaarde

In tegenstelling tot de koopoptie is de opschortende voorwaarde geen eenzijdige verbintenis, maar een overeenkomst waarbij koper en verkoper het eens zijn over de verkoop, maar hun akkoord nog verbinden aan het vervullen van een voorwaarde. Meestal zal dit gebeuren op verzoek van de kandidaat-koper en onder meer kunnen inhouden dat de verkoop tot stand komt onder de opschortende voorwaarde van bijvoorbeeld het verkrijgen van een lening.

Compromis

Eens de koper en de verkoper het met elkaar eens zijn over de prijs, wordt een akkoord tussen de verkoper en de koper getekend: het compromis. Door de ondertekening van het compromis zijn de verkoper en de koper definitief gebonden. Dit document bevat in de regel de prijs, een eventueel betaald voorschot, een termijn binnen dewelke het saldo dient betaald te worden, het tijdstip waarop het goed beschikbaar zal zijn, een omschrijving van het onroerend goed en de eventuele opschortende voorwaarden. Bij het afsluiten van een compromis wordt tevens een voorschot betaald.

Sinds 2008 is het energieprestatiecertificaat (EPC) bij verkoop van woongebouwen verplicht. Het energieprestatiecertificaat informeert de potentiële koper over de energetische kwaliteitvan het gebouw en moet beschikbaar zijn op moment dat de woning te koop wordt aangeboden. Bij het sluiten van een verkoopsovereenkomst moet de koper een kopie ontvangen van het energieprestatiecertificaat. Verkopers doen een beroep op een erkende energiedeskundige type A voor de opmaak van een EPC voor hun woning.

Het is ook verplicht een stedenbouwkundig uittreksel vast te hechten, zowel aan de compromis als bij de definitieve aankoopakte. Dergelijk stedenbouwkundig uittreksel is een informatief document met gegevens uit het plannenregister en het vergunningenregister van de gemeente en is noodzakelijk bij elke verkoop. Notarissen en immo-kantoren zijn verplicht deze gegevens op te vragen bij de gemeente.