Openbaarheid van bestuur

Actieve openbaarheid van bestuur:

De gemeente is verplicht een aantal documenten openbaar te maken voor de inwoners:

  • de agenda van de gemeenteraad
  • de gemeenteraadsverslagen
  • de begroting en jaarrekening
  • de gemeentelijke reglementen & verordeningen
  • de beleidsplannen
  • ...

Deze documenten kunnen geraadpleegd worden op het stadhuis van Menen, het gemeentehuis van Lauwe en het Dorpshuis van Rekkem. Je kan een kopie verkrijgen.

Passieve openbaarheid van bestuur:

Elke burger kan bestuursdocumenten inkijken, er uitleg over vragen of een kopie verkrijgen. Je kan de documenten aanvragen bij de bevoegde dienst of jouw vraag richten aan de stadssecretaris.

Bij passieve openbaarheid van bestuur kunnen enkel afgewerkte dossiers volledig ingekeken worden.

Hoe?

Je kan de documenten rechtstreeks aanvragen bij de bevoegde diensten. 

Jouw aanvraag wordt door de bevoegde dienst behandeld binnen een termijn van 15 dagen. Je krijgt schriftelijk, per fax of per e-mail antwoord. Deze termijn kan in bepaalde gevallen verlengd worden tot maximum 30 dagen. 

Beroepsprocedure

Indien je niet akkoord gaat met de beslissing kan je beroep aantekenen bij 'de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie - afdeling openbaarheid van bestuur'

Kosten

Inzage en uitleg zijn gratis. 

Voor een kopie worden de bedragen gehanteerd, zoals vastgelegd in: Vergoeding op de afgifte van administratieve stukken.