Overige mandaten

!MPULS

Deze SHM is een fusie van cvba Ons Dorp en Eigen Haard is Goud Waard zodat het patrimonium op grondgebied Menen, Lauwe en Rekkem vervat zit in één grote huisvestingsmaatschappij.

Algemene vergadering: Renaat Vandenbulcke/A. Declercq

Raad van Bestuur: Dorine Lemant – Stefanie Platteau – Guy Blancke – Stephanie Behaegels – Jean-Marie Lambrecht – Nathalie Declercq – Frederic Deprost – Jan Verbrugge - Willy Ugille - Vanthournout Eric - Jochen Degreef - Claire Platteau - Carl Castelein

Secretarie - T 056 529 302

ABOC/AHOC

Onderhandelings- en overlegcomité inzake algemene personeelsaangelegenheden. De vertegenwoordigers van het schoolbestuur en de vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel.

Voorzitter: Griet Vanryckegem

Dienst Onderwijs - T 056 529 312

Autonoom Gemeente Bedrijf

Raad Van Bestuur

Open Vld: Claire Platteau – Jean Francois Lecompte

N-VA: Renaat Vandenbulcke - Delphine Deleu    

VLAAMS-BELANG: Eddy Vandendriessche    

sp.a: Christine Depaepe - Ivan Gardedieu    

Groen: Philippe Mingels 

CD&V: Lieve Valcke - Jochen Degreef - Jelle Van de Wiele 

Sluizenkaai 77, 8930 Menen

056 269 282

agb@menen.be

Beleidsforum Milieu / Water (Leiedal)

Mieke Syssauw

Dienst Milieu - T 056 529 372

BITLAR

Beheersmaatschappij voor het Internationaal Transportcentrum LAR

Algemene Vergadering: Virginie Breye / Eddy Lust 

Raad van Bestuur: Virginie Breye / Sylviane Duthois / Jean Marie Ghesquiere

Secretarie - T 056 529 302

Centrum voor basiseducatie

Basiseducatie geeft cursussen voor volwassenen en helpt om je kennis van taal, rekenen, computer of algemene vorming op te frissen en te versterken.

Algemene Vergadering: Griet Vanryckegem

Onderwijs - T 056 529 312

CEVI

Cevi levert ICT producten en diensten (Informatie & Communicatie Technologie) aan voornamelijk (lokale) overheden en aanverwante besturen zoals politie, brandweer en interlokale samenwerkingsverbanden

Algemene Vergadering: Griet Vanryckegem / Renaat Vandenbulcke

Secretarie - T 056 529 302

Conferentie van burgemeesters

Gemeentelijke en intergemeentelijke beleidsmateries

Eddy Lust

Kabinet Burgemeester - T 056 529 241

De Watergroep - VMW

De Watergroep is het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen. Ook een partner in de uitbouw van gemeentelijk rioleringsnetten en werken als integraal waterbedrijf projecten op maat uit voor bedrijven.

Algemene Vergadering: Herman Ponnet| Renaat Vandenbulcke

Aandeelhoudersbestuur drinkwater: Patrick Roose

Secretarie - T 056 529 302

Elk zijn huis

Dit is de grootste sociale kredietmaatschappij van West- en Oost-Vlaanderen met "waarborg van het Vlaams Gewest". Dit laat "Elk zijn Huis" toe om ook minder vermogende kandidaat-eigenaars een goedkoper krediet aan te bieden voor het kopen, bouwen, behouden, verbouwen en vernieuwen van hun woning.

Algemene Vergadering: Renaat Vandenbulcke / Angelique Declercq

Secretarie: T 056 529 302

Erfgoed Zuidwest

De projectvereniging Zuidwest is de culturele verbinding tussen de dertien steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem. zuidwest is een partner in regionale en professionele samenwerking rond cultuuraanbod en -communicatie, cultureel erfgoed en de lancering van de UiTPAS. De erfgoedcel vormt één van de pijlers binnen de werking van de projectvereniging.

Zuidwest wordt geleid en bestuurd door de raad van bestuur. De werking wordt opgevolgd door het dagelijks bestuur. De erfgoedcel kan rekenen op een stuurgroep, als inhoudelijk klankbord. Daarnaast komen permanente en tijdelijke werkgroepen samen rond specifieke thema’s.

Griet Vanryckegem

Dienst Cultuur – T 056 529 210

Erkend regionaal samenwerkingsverband West-Vlaanderen

Eddy Lust

Kabinet Burgemeester - T 056 529 241

Gaselwest

Beheerder van de distributienetten voor elektriciteit en aardgas

Algemene Vergadering:  Herman Ponnet

Regionaal bestuurscomité: wordt aangeduid door de AV van Gaselwest

Raad van Bestuur: wordt aangeduid door de AV van Gaselwest

Secretarie - T 056 529 302Hulpverleningszone 3 - West-Vlaanderen

Gemeentelijke en intergemeentelijke materies inzake het brandweerkorps

Eddy Lust

Kabinet Burgemeester - T 056 529 241

IGBC De Lijn (intergemeentelijke begeleidingscommissie)

Gebiedsevaluatie De Lijn

Patrick Roose

Dienst Wegen en Mobiliteit - T 056 529 360

IGORO (Leiedal - Intergemeentelijke Werkgroep Ruimtelijke Ordening)

Mieke Syssauw

Dienst Ruimtelijke Ordening - T 056 529 386

 

IGS Kwalitatief Wonen in de Grensstreek

Samenwerking tussen Menen, Mesen en Wervik voor het ontwikkelen van een gemeentelijke woonbeleidsvisie, het organiseren van lokaal woonoverleg, het verbeteren van de kwaliteit van het privaat huurpatrimonium en het ondersteunen van de zwakkere huurder

Renaat Vandenbulcke

Dienst Huisvesting - T 056 529 363

Intergemeentelijke werkgroep energie (Leiedal)

Energie en publiek patrimonium

Mieke Syssauw

Dienst Milieu - T 056 529 372

Intergemeentelijke werkgroep Europese samenwerking (Leiedal)

Eddy Lust

Dienst Lokale Economie - T 056 529 241

Intergemeentelijke werkgroep milieu/water (Leiedal)

Gemeentelijke milieutechnische aspecten

Mieke Syssauw

Dienst Milieu - T 056 529 372

Klankbordgroep Seine-Schelde Vlaanderen

Mieke Syssauw

Dienst Ruimtelijke Ordening T 056 529 386

Leiebekken

Het Decreet Integraal Waterbeleid vormt het juridisch kader voor het integraal waterbeleid in Vlaanderen. Het bereiken van een goede waterkwaliteit in onze waterlopen, de problematiek van overstromingen en verdroging, ecologie van de waterlopen…, vallen allemaal onder de noemer “Integraal Waterbeleid”.

Op Vlaams niveau wordt het Integraal Waterbeleid gecoördineerd door de CIW, op meer lokaal niveau door het Bekkenbestuur. In het Bekkenbestuur, dat wordt voorgezeten door de gouverneur, zetelen ook de vertegenwoordigers van gemeente- en provinciebesturen.

Algemene vergadering: Patrick Roose / Mieke Syssauw

Dienst Milieu - T 056 529 372

Leiedal

Leiedal is het intergemeentelijk samenwerkingsverband van dertien gemeenten en steden van de regio Kortrijk, dat de brede socio-economische en ruimtelijke ontwikkeling begeleidt. Als partner van de dertien lokale besturen, streeft Leiedal naar een duurzame uitbouw van de regio tot een optimale streek om te wonen, te werken en te beleven.

Algemene Vergadering: Renaat Vandenbulcke / Patrick Roose

Raad van Bestuur: Tom Vlaeminck

Secretarie – T 056 529 302

LOP - Lokaal Overleg Platform basisonderwijs Menen

Griet Vanryckegem

Dienst Onderwijs - T 056 529 312

MIROM

MIROM is een samenwerkingsverband tussen MIROM Menen en MIROM Roeselare. Beide afvalintercommunales hebben een gelijklopende afvalbeleid voor 15 gemeenten. Het Materialendecreet van de Vlaamse overheid staat centraal in dit beleid. Eén van de basisprincipes is de prioriteitenladder die weergeeft hoe we moeten omgaan met afval. Op de treden staan afvalpreventie, hergebruik, recyclage, verbranden met energierecuperatie en storten van boven naar onder gerangschikt. Hoe hoger op de ladder, hoe milieuvriendelijker. 

Algemene Vergadering: Patrick Roose / Mieke Syssauw

Bestuurder: Stan Roose – Renaat Vandenbulcke – Herman Ponnet

Bestuurder met raadgevende stem uit de oppositie: Willy Ugille (voor de periode 2019-2021 ) – Philippe Mingels (voor de periode 2023-2025).

Secretarie: T 056 529 302

Ondernemersplatform Grensland Menen - Wervik

Virginie Breye

Dienst Lokale Economie - T 056 529 241

Overleg schepenen huisvesting en RO Zuid-West-Vlaanderen

Westhoekoverleg (WVI)

Renaat Vandenbulcke | Mieke Syssauw

Dienst Ruimtelijke Ordening - T 056 529 386

OVSG

Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap. OVSG is de koepelorganisatie van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.

Algemene Vergadering: Griet Vanryckegem

Dienst Onderwijs - T 056 529 312

Politiezone Grensleie

Intergemeentelijke samenwerking met het oog op veiligheid en politionele werking

Voorzitter: Eddy Lust

Kabinet Burgemeester - T 056 529 241

Poolstok

Biedt een brede waaier aan P&O-diensten (personeel en organisatiebeleid). Voor dat aanbod wordt er samengewerkt met private kantoren, die geselecteerd worden op basis van zorgvuldig uitgevoerde aanbestedingsprocedures. Dat betekent dat de klanten van Poolstok zelf geen aanbesteding meer hoeven te doen.

Algemene vergadering: Angelique Declercq / Griet Vanryckegem

Secretarie – T 056 529 302

PSILON

Psilon, de intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer in Zuid- en Midden-West-Vlaanderen, is een initiatief van 22 gemeenten uit die regio. De vereniging werd opgericht op 22 maart 2005 en neemt alle activiteiten inzake crematies van de 22 aangesloten gemeenten over.

Algemene Vergadering: Griet Vanryckegem | Virginie Breye

Raad van Bestuur: wordt aangeduid door de algemene vergadering

Secretarie - T 056 529 302

Regionaal overleg wonen (Leiedal)

lokaal woonbeleid ondersteunen, stimuleren, voeden,……

Renaat Vandenbulcke

Dienst Huisvesting - T 056 529 363

Regionaal sociaaleconomisch overlegcomité Resoc Zuid-West-Vlaanderen

Eddy Lust

Kabinet Burgemeester T 056 529 241

Regionale woonclub

Iedereen die op zoek is naar een private huurwoning en deze moeilijk vindt, kan in de eigen gemeente zonder afspraak in een woonclubpunt terecht voor hulp, advies en een duwtje in de rug. We gaan de situatie van elke bezoeker na, bevragen de woonwensen en checken welke huurwoningen in de situatie van de huurder betaalbaar en geschikt zijn. We kijken naar het inkomen, wat aan huren mogelijk, realistisch en haalbaar is en op welke financiële tussenkomsten men eventueel recht heeft. Dit alles kan immers een fundamenteel verschil maken in het vinden van de juiste huurwoning, het betalen van de maandelijkse huur en het voor langere tijd zeker zijn van een kwalitatieve en geschikte huurwoning.

Naast een grondige verkenning van de situatie van de bezoeker, gaan we ook actief mee op zoek. We ondersteunen de bezoekers daarbij op maat en stap voor stap. We leggen contacten met private eigenaars en immokantoren en zorgen tijdens de ganse zoektocht steeds voor het nodige advies en begeleiding en opvolging tot er effectief een woning gevonden wordt. Bij welzijnsproblemen verwijzen we gericht door naar de welzijnsorganisaties die de passende hulp kunnen aanbieden. Vrijwilligers zijn buddy bij de concrete stappen in het traject.

De woonclub in Menen is wekelijks open op dinsdagnamiddag tussen 14u en 16u30.

Renaat Vandenbulcke

Dienst Huisvesting – T 056 529 363

Samenwerkingsovereenkomst stadsbestuur schoolraad GBS Lauwe

Griet Vanryckegem

Dienst Onderwijs - T 056 529 312

Samenwerkingsovereenkomst stadsbestuur schoolraad GBS Rekkem

Griet Vanryckegem

Dienst Onderwijs - T 056 529 312

Strategisch project regionale groenstructuur Zuid-West-Vlaanderen/ Leievallei Wervik-Waregem (Leiedal)

Mieke Syssauw

Dienst Ruimtelijke Ordening - T 056 529 386

Stuurgroep E-Government (Leiedal)

Lokaal e-government

Patrick Roose

Dienst Communicatie - T 056 529 411

Toerisme Leiestreek

Toerisme Leiestreek werd opgericht op 5 september 2000 en verenigt 28 Leiestreekgemeenten rond een aantal gemeenschappelijke doelstellingen:

-    werken rond toeristisch-recreatieve beleidsplanning

-    verbeteren van de toeristisch-recreatieve structuur

-    promoten van de Leiestreek als toeristisch-recreatieve regio

Algemene Vergadering: Virginie Breye / Herman Ponnet

Raad van Bestuur: 

Secretarie - T 056 529 302

Vereniging voor openbaar groen

De Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) stelt zich tot doel:

•    het openbaar groen in al zijn vormen te promoten, te ondersteunen en te pleiten voor een maximale uitbreiding en behoud;

•    de werkende leden te ondersteunen bij het realiseren van een goed groenbeleid;

•    de werkende leden te helpen bij het oplossen van problemen inzake groenbeheer;

•    het organiseren van de vorming en het stimuleren van onderzoek inzake openbaar groen.

Algemene vergadering: Patrick Roose / Herman Ponnet

Groendienst – 056 529 381

Vervoersregioraad De Lijn

Patrick Roose

Dienst Wegen en Mobiliteit T 056 529 360

VVSG (Vereniging van Steden en Gemeenten)

Steunpunt en belangenbehartiger van de lokale besturen.

Algemene Vergadering: Angelique Declercq / Griet Vanryckegem

Secretarie - T 056 529 302

W13

W13 is een vereniging van de 14 OCMW’s in Zuid-West-Vlaanderen en het CAW Zuid-West-Vlaanderen. W13 werd in 2015 opgericht met als doel het voeren van een gezamenlijke sociaal welzijns-en zorgbeleid voor de regio.

De 14 OCMW’s zijn de OCMW’s van de gemeentes Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke, en Zwevegem.

Wonen & Energie 

W13 wil effectief iets doen aan de grote noden van kwetsbare doelgroepen op vlak van wonen en thuisloosheid.

Om dit te realiseren werken we op 2 sporen.

Enerzijds investeert W13 in een aantal concrete projecten (RCK, kracht.wonen en de Regionale Woonclub) die effectief een antwoord moeten bieden op deze noden en anderzijds wil W13 samenwerking stimuleren en ondersteunen tussen verschillende partners, sectoren en actoren die betrokken zijn op deze uitdaging. Het regionaal actieplan toegankelijke woonmarkt vindt u hier.

Door samenwerking, onderlinge afstemming en het bundelen van de krachten kan er immers meer en ontstaat er ruimte voor initiatief. We werken daarbij regionaal. Woonproblemen en problemen van dak- en thuisloosheid zijn immers niet lokaal gebonden en oplossingen vinden is een gegeven dat de lokale grenzen overstijgt. Zo verruimen we de oplossingsmogelijkheden voor mensen en zijn er meer kansen tot effectief structureel en beleidsmatig verbetering en verandering brengen in deze problematiek.

Daarnaast is W13 ook erkend als Energiehuis. Dit wil zeggen dat wij instaan voor de organisatie en coördinatie van de Vlaamse Energielening in de regio. Via de Vlaamse Energielening kan men geld ontlenen om energiebesparende maatregelen uit te voeren aan zijn of haar woning.  

Dienst huisvesting werkt samen met W13 op vlak van Renovatiecoach, Woonclub en Kracht.wonen.

Schepen Renaat Vandenbulcke

Dienst Huisvesting – T 056 529 363

WVI (West-Vlaamse Intercommunale)

 

De West-Vlaamse Intercommunale staat voor een gebiedsgerichte en geïntegreerde aanpak van de planning en projectontwikkeling in opdracht van 54 West-Vlaamse gemeenten en de Provincie West-Vlaanderen.

Algemene Vergadering: Patrick Roose / Mieke Syssauw

Secretarie - T 056 529 302

Wonen Regio Kortrijk SHM

Het patrimonium van de Zuid-West-Vlaamse, Goedkope Woning en Eigen Haard is Goud Waard Lauwe werd samengevoegd tot een nieuwe maatschappij: SHM “Wonen Regio Kortrijk”.

Algemene vergadering: Renaat Vandenbulcke / Angelique Declercq

Secretarie - T 056 529 302

Zefier

coöperatieve vennootschap die alle hernieuwbare activiteiten van de financieringsverenigingen van Eandis bundelt.

Algemene vergadering: Mieke Syssauw / Patrick Roose

Secretarie – T 056 529302