Belastingen en retributies

Hier vind je een overzicht van de belasting- en retributiereglementen VOOR DE PERIODE 2020-2025 

 

Retributie inzake parkeren. Vaststelling wijziging reglement 

GR 5 mei 2021 - gepubliceerd op 12 mei 2021
Belasting op het plaatsen van terrassen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar en alle andere voorwerpen op het openbaar domein. Vaststelling wijziging reglement GR 31 maart 2021 - gepubliceerd op 7 april 2021
Retributie op het ter beschikking stellen van logistiek materiaal 2021-2025 GR 16 december 2020 - gepubliceerd op 22 december 2020
Belasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als leegstand 2021-2025 GR 16 december 2020 - gepubliceerd op 22 december 2020
Retributie op de uitvoering van werken voor derden 2021-2025 GR 16 december 2020 - gepubliceerd op 22 december 2020
Gemeente-opcentiemes op de onroerende voorheffing 2021 GR 16 december 2020 - gepubliceerd op 22 december 2020
Aanvullende directe gemeentebelasting op de personenbelasting 2021 GR 16 december 2020 - gepubliceerd op 22 december 2020
Retributie op aanvoer huishoudelijke afvalstoffen naar de recyclageparken GR 18 november - gepubliceerd op 25 november
Belasting op het niet beschikken van een verplicht conformiteitsattest. Invoering reglement. GR van 1 juli - gepubliceerd op 7 juli
Belasting op het plaatsen van terrassen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar en alle andere voorwerpen op het openbaar domein. Vaststelling wijziging reglement. GR van 3 juni - gepubliceerd op 8 juni 2020
Indirecte belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig GR van 18 december - gepubliceerd op 20 december
Retributie op het gebruik van de bezinningsruimtes op de begraafplaatsen van de entiteit Menen GR van 18 december - gepubliceerd op 20 december
Retributie op uitleendienst jeugddienst GR van 18 december - gepubliceerd op 20 december
Retributie op de uitvoering van werken voor derden  GR van 18 december - gepubliceerd op 20 december
Belasting op tabakswinkels GR van 18 december - gepubliceerd op 20 december
Retributie op jeugdactiviteiten GR van 18 december - gepubliceerd op 20 december
Belasting op bedrijven wiens hoofdactiviteit bestaat in het ter beschikkingstellen tegen vergoeding van telecommunicatieapparatuur GR van 18 december - gepubliceerd op 20 december
Belasting op nachtwinkels GR van 18 december - gepubliceerd op 20 december
Retributie op tijdelijke privatieve ingebruikname van het openbaar domein voor bouwwerken GR van 18 december - gepubliceerd op 20 december
Belasting op handelspanden die beschouwd worden als leegstaand  - handelsas GR van 18 december - gepubliceerd op 20 december
Belasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als verwaarloosd en/of onafgewerkt GR van 18 december - gepubliceerd op 20 december
Belasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt of onveilig GR van 18 december - gepubliceerd op 20 december
Belasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als leegstaand  GR van 18 december - gepubliceerd op 20 december
Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein GR van 18 december - gepubliceerd op 20 december
Retributie op de exploitatie van diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer GR van 18 december - gepubliceerd op 20 december
Belasting op automatische drank- en snoepautomaten GR van 18 december - gepubliceerd op 20 december
Directe belasting op de tweede verblijven GR van 18 december - gepubliceerd op 20 december
Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde reclamebladen GR van 18 december - gepubliceerd op 20 december
Belasting op het plaatsen van permanente wegwijzers door nijverheids- of handelsbedrijven of - instellingen GR van 18 december - gepubliceerd op 20 december
Directe belasting op de bank, financierings- en kredietinstellingen GR van 18 december - gepubliceerd op 20 december
Retributie op het ter beschikking stellen van logistiek materiaal GR van 18 december - gepubliceerd op 20 december
Gemeentelijke activeringsheffing  GR van 18 december - gepubliceerd op 20 december
Directe belasting op wedkantoren GR van 18 december - gepubliceerd op 20 december
Retributie inzake parkeren - Parkeerplan GR van 18 december - gepubliceerd op 20 december
Aanvullende directe gemeentebelasting op de personenbelasting GR van 18 december - gepubliceerd op 20 december
Verhaalbelasting op de wegenuitrusting GR van 18 december - gepubliceerd op 20 december
Retributie voor opgravingen GR van 18 december - gepubliceerd op 20 december
Algemene gemeentebelasting GR van 18 december - gepubliceerd op 20 december
Belasting op reclameborden en publiciteitspanelen zichtbaar vanaf de openbare weg  GR van 18 december - gepubliceerd op 20 december
Belasting op uitbating van bars en privéclubs GR van 18 december - gepubliceerd op 20 december
Indirecte belasting op de afgifte van administratieve stukken GR van 18 december - gepubliceerd op 20 december
Directe belasting op de rioolaftakkingen bij riolerings- of wegenwerken GR van 18 december - gepubliceerd op 20 december

Contantbelasting op staangelden op openbare markten en privaat gebruik van de openbare weg voor ambulante handel

GR van 18 december - gepubliceerd op 20 december
Contantbelasting op het plaatsen van kermisinrichtingen op privaat domein GR van 18 december - gepubliceerd op 20 december
Directe belasting op de brandstofverdelingsapparaten GR van 18 december - gepubliceerd op 20 december
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing GR van 18 december - gepubliceerd op 20 december

 

Retributie voor de grafconcessies, voor het plaatsen van naamplaatjes op de gedenkzuilen en voor het plaatsen van vlinders aan de Vlinderboom GR van 30 januari 2017
Retributie op aanvoer huishoudelijke afvalstoffen naar recyclageparken GR van 6 november - gepubliceerd op 13 november
Contantbelasting op de afgifte van afvalzakken GR van 6 november - gepubliceerd op 13 november
Verhaalbelasting op het verwerven van de zate van de openbare weg. Afschaffing  GR van 30 mei 2016 - bekendgemaakt op 2 juni 2016
Gemeente-opcentiemen op de onroerende voorheffing-ontlasting  
Retributie voor het ceremonieel bij huwelijken  
Verhaalbelasting op het aanleggen van rioleren. Afschaffing  

 

Patrimonium. Precaire ingebruikname stadsgrond. Tariefwijziging. GR van 18 december - gepubliceerd op 20 december

 

Onderscheid belastingen en retributies

Een gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeenteoverheid in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik van maakt van die dienst of prestatie. Volgens de rechtspraak is het van essentieel belang dat er een redelijk verband is tussen de kostprijs van de dienst of prestatie en het tarief van de retributie.

Zowel belastingen als retributies worden door de gemeenteraad vastgesteld.

Opcentiemen of aanvullende belastingen en eigen gemeentebelastingen

Bij opcentiemen of aanvullende belastingen moet de gemeenteraad enkel de aanslagvoet van de belasting vaststellen; die aanslagvoet wordt vastgesteld als percentage van het bedrag van de basisbelasting. De andere modaliteiten van de belasting (de belastbare grondslag, de aanduiding van de belastingplichtige, de berekening van de belasting, eventuele vrijstellingen, eventuele aangifteverplichting ...) worden overgenomen van de basisbelasting.

Ook de inning gebeurt samen met de basisbelasting. Het aandeel dat bestemd is voor de gemeente wordt later doorgestort.
Bezwaren worden eveneens behandeld door de overheid die de basisbelasting heeft gevestigd.
Die basisbelasting is vastgesteld door de federale of door de gewestelijke overheid. De twee belangrijkste aanvullende belastingen zijn de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing.
De basisbelasting voor de aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) is de personenbelasting; dit is een belasting op het inkomen van natuurlijke personen, gevestigd en geïnd door de federale overheid.
De basisbelasting voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) is de onroerende voorheffing; dit is een belasting op het kadastraal inkomen, gevestigd en geïnd door de gewestelijke overheid. Het is de Vlaamse Belastingdienst die instaat voor de inning en de doorstorting van het gemeentelijk aandeel.
APB en OOV samen leveren ongeveer 80 % van de fiscale ontvangsten van de gemeenten op.
Daarnaast kunnen de gemeenten ook eigen belastingen vestigen op specifieke activiteiten, situaties of toestanden.

De gemeenteraad moet hier zelf de belastbare grondslag bepalen, de belastingplichtige aanduiden, het tarief vaststellen, in eventuele vrijstellingen voorzien......

Vestiging en invordering van eigen belastingen

De voornaamste regels voor de vestiging, de invordering en de geschillenbeslechting zijn bepaald in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenbeslechting van de provincie- en gemeentebelastingen. Dit decreet laat de raad toe te kiezen tussen kohierbelastingen of contantbelastingen. Het verschil is de wijze van inning: kohierbelastingen worden opgenomen in een kohier, contantbelastingen worden contant geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs.

Voor kohierbelastingen kan de gemeente in een aangifteverplichting voorzien. Overtredingen van die aangifteverplichting kunnen gepaard gaan met een door de gemeenteraad bepaalde belastingverhoging. Die verhoging mag maximaal het dubbele van de verschuldigde belasting bedragen.

De behandeling van bezwaren op het vlak van eigen gemeentebelastingen

Het bezwaar moet schriftelijk ingediend worden en gericht zijn aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 8930 Menen. Het kan ook per e-mail , gericht aan info@menen.be of per fax, via nr. 056 529 309.

Het bezwaar moet gemotiveerd zijn en het moet op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Wie wenst gehoord te worden moet dit uitdrukkelijk vermelden in het bewaarschrift.

In dat geval zal de datum worden meegedeeld van de hoorzitting, evenals van de dagen en uren waarop het dossier geraadpleegd zal kunnen worden.

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt bij ter post aangetekende brief betekend. In deze aangetekende brief wordt de instantie vermeld waarbij een beroep kan worden ingesteld, evenals de terzake geldende termijn en vormen.

De termijn voor het indienen van een beroep bedraagt drie maanden na de kennisgeving van de beslissing. Wanneer het beroep niet binnen die termijn is ingediend is de beslissing van het college van burgemeester en schepenen onherroepelijk.

Dat beroep moet worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de belasting gevestigd werd, voor onze gemeente is dat de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge, Kazernevest 3, 8000 Brugge.

Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan verzet of beroep worden ingesteld. Tegen het arrest van het Hof van Beroep kan een voorziening in cassatie ingesteld worden.

De vormen en termijnen, en de rechtspleging die toepasselijk is op deze beroepen, zijn dezelfde als die voor rijksbelastingen en gelden voor alle betrokken partijen. Aangezien het wetboek van de Inkomstenbelastingen niet voorziet in specifieke termijnen, gelden de gewone termijnen zoals bepaald in het gerechtelijk Wetboek: één maand vanaf de betekening van het vonnis voor het aantekenen van verzet (artikel 1048) of beroep (artikel 1051) en drie maanden vanaf de betekening van de bestreden beslissing voor de voorziening in cassatie (artikel 1073).

De artikelen 1385decies en 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing.

De invordering en de geschillenbeslechting voor retributies

Er is geen bijzondere procedure voorzien voor de invordering van retributies. In de praktijk worden retributies onmiddellijk contant betaald of na toezending van een factuur of schuldvordering.
Artikel 94, 2° van het gemeentedecreet is eveneens toepasselijk op de invordering van retributies: met het oog op de invordering van niet-betwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Het dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot.

Er is geen bijzondere procedure voor de geschillenbeslechting inzake retributies. De gewone burgerlijke rechtbanken zijn bevoegd.