Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Wie zwaar zorgbehoevend is, kan via de Vlaamse zorgverzekering een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor niet-medische verzorging. 

Voorwaarden
 • u bent zwaar zorgbehoevend: voor alledaagse bezigheden (bv. zich wassen, schoonmaken) moet u een beroep doen op familie, vrienden of zorgverleners
 • u moet aangesloten zijn bij één van de erkende zorgkassen, zoals de Vlaamse zorgkas.
 • u moet gedurende vijf jaar ononderbroken, voorafgaand aan de datum waarop uw recht op een zorgbudget van start gaat:
  • in Vlaanderen of Brussel wonen
  • OF ononderbroken sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie of in een staat die deel uitmaakt van de EER.
 • U mag geen persoonlijk assistentiebudget of persoonsvolgend budget krijgen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, of voltijds verblijven in bepaalde voorzieningen die erkend zijn door dat agentschap 

Men maakt een onderscheid tussen:

 • residentiële zorg: vanaf 1 januari 2004 komen alle bewoners van een erkende residentiële voorziening (een rusthuis, een rust- en verzorgingstehuis of een psychiatrisch verzorgingstehuis) in aanmerking. De zorgbehoevendheid bewijst u met een verblijfsattest van de residentiële voorziening of met een attest van het ziekenfonds
 • mantel- en thuiszorg: de zorgbehoevendheid bewijst u met een attest (zie meebrengen)
Kosten

U ontvangt 130 euro per maand (bedrag geldig op 5 juli 2019).

Wat moet je meenemen?
 • naam en voornaam van uw huisarts of de arts die uw handicap opvolgt
 • uw token of identiteitskaart en pincode
 • uw eigen bankrekeningnummer
 • een overzicht van uw spaargelden en eventuele beleggingen.

Meebrengen

 • aanvraagformulier
 • attest van zorgbehoevendheid
Extra informatie
Aanvragen

Zorgkas waarbij u bent aangesloten of het OCMW.
U vult het aanvraagformulier in dat u kan downloaden van de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid:

Als bewijs van uw zorgbehoevendheid aanvaardt de zorgkas volgende attesten:

 • minstens score B op de Katz-schaal in de thuisverpleging (ziekenfonds)
 • minstens score C in een dagverzorgingscentrum (ziekenfonds)
 • minstens score C in een centrum voor kortverblijf (ziekenfonds)
 • minstens 35 punten op de BEL-profielschaal (dienst voor gezinszorg)
 • minstens 15 punten op de evaluatieschaal voor de integratietegemoetkoming (ziekenfonds of Ministerie van Sociale Zaken) 
 • bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 18 punten op de medisch-sociale schaal (kinderbijslagfonds)

Beschikt u niet over een dergelijk attest, dan kan u terecht bij de diensten voor gezinszorg, de OCMW's en de centra voor algemeen welzijnswerk die verbonden zijn met de ziekenfondsen. Zij zijn gemachtigd om met behulp van de BEL-schaal de zorgbehoevende een score te geven. De zorgbehoevende moet minstens 35 punten op de BEL-schaal scoren om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming.

U ontvangt een uitbetaling vanaf de vierde maand na de aanvraag.

Soms hoeft u zelf geen aanvraag te doen. De Vlaamse Zorgkas zal u dan automatisch het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (zorgverzekering) geven zodra u daar recht op hebt.

Lees hier meer over de automatische toekenning van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (zorgverzekering).

WIL JE HULP?

Dan kan je terecht bij de sociale dienst thuis- en ouderenzorg IVA Zorg Menen (Volkslaan 302, T 056 527 262) waar we je zullen begeleiden bij het invullen van de vragenlijst. Gelieve daarvoor een afspraak te maken via het algemeen telefoonnummer 056 52 72 62