Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

Mensen met een handicap kunnen niet altijd een voldoende inkomen verwerven. Zij hebben recht op een minimuminkomen, de inkomensvervangende tegemoetkoming. Het bedrag hangt af van de gezinssituatie.

Voorwaarden
 • u bent tussen 21 (je kan de tegemoetkoming aanvragen vanaf je 20e verjaardag) en 65 jaar
 • u kan maximum 1/3 verdienen van wat een gezond persoon op de arbeidsmarkt kan verdienen
 • uitzonderingen: u komt misschien ook in aanmerking voor een tegemoetkoming als u jonger dan 21 jaar bent en ofwel:
  • gehuwd of gehuwd geweest bent;
  • een kind ten laste hebt;
  • een handicap gekregen hebt  na het wegvallen van het recht op kinderbijslag (voorbeeld: Een persoon van 18 jaar gaat werken, hij krijgt geen kinderbijslag meer. Hij wordt slachtoffer van een verkeersongeval en heeft daardoor een handicap.).
 • u moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister
  • Uitzondering: u komt misschien ook in aanmerking voor een tegemoetkoming als u bent ingeschreven in het vreemdelingenregister, register van ambtenaren van de Europese Unie of register van de bevoorrechte buitenlanders op voorwaarde dat u permanent en daadwerkelijk in België verblijft en u voldoet aan één van de onderstaande voorwaarden

   • u bent afkomstig van een lidstaat van de Europese Unie;
   • u bent afkomstig van Algerije, IJsland, Liechtenstein, Marokko, Noorwegen, Zwitserland of Tunesië en u bent aangesloten bij een sociale zekerheidsregeling of u bent student;
   • u bent staatloos;
   • u bent vluchteling;
   •  u bent de echtgenoot van, woont wettelijk samen met of bent een gezinslid van één van de bovenstaande personen;
   •  u hebt tot 21 jaar de verhoogde kinderbijslag ontvangen.
 • u moet gedomicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven. 
 • als de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) ingaat vanaf 1 juli 2018 (dus voor aanvragen vanaf 1 juni 2018) moet men minimum 10 jaar (waaronder een ononderbroken periode van minstens 5 jaar) zijn werkelijke verblijfsplaats in België gehad hebben. De registratie van de hoofdverblijfplaats in het Rijksregister geldt hierbij als referentie
 • uw handicap moet erkend worden door onze artsen. Uw verdienvermogen moet beperkt zijn tot 1/3 of minder van wat een gezond persoon door te werken op de gewone arbeidsmarkt kan verdienen.
 • Om recht te hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming mag uw inkomen bepaalde grenzen niet overschrijden.
Kosten

U behoort, afhankelijk van uw graad van zelfredzaamheid tot een van de drie categorieën. Naargelang uw categorie ontvangt u per jaar hoogstens:

 • categorie A: 7.286,84 euro
 • categorie B: 10.929,78 euro
 • categorie C: 15.062,61 euro

(bedragen geldig vanaf 1 september 2018)

Wat moet je meenemen?
 • identiteitskaart (volmacht indien u zich laat vertegenwoordigen)
 • uw token of identiteitskaart en pincode
 • kopie van de laatste berekening van de personenbelastingen van de aanvrager en zijn/haar partner
 • uw eigen bankrekeningnummer
Extra informatie

U kunt de aanvraag online indienen via MyHandicap.
Via de online applicatie 'MyHandicap' kan u:

 • nagaan op welke voordelen u recht heeft
 • een aanvraag indienen voor een of meerdere voordelen
Wil je hulp?

Dan kan je terecht bij de sociale dienst thuis- en ouderenzorg IVA Zorg Menen (Volkslaan 302, T 056 527 262) waar we je zullen begeleiden bij het invullen van de vragenlijst. Gelieve daarvoor een afspraak te maken via het algemeen telefoonnummer 056 52 72 62