Wie kan participeren?

Gezien de complexiteit, onzekerheid en ambiguïteit wordt er gestreefd naar een zo breed mogelijk doelpubliek bestaande uit experten, stakeholders en burgers.

De belangrijkste groepen deelnemers zijn:

  • burgers op individuele basis
  • belanghebbenden waarbij burgers vertegenwoordigd worden door organisaties zoals: wijkwerkingen en actiecomités, privé-bedrijven, stedelijke adviesorganen (bvb. Milieuraad)...
  • experten
  • overheden (stad, provincie, Vlaamse Overheid).

De deelname aan het participatieproject is vrijwillig en kan tijdens de daartoe georganiseerde participatiemomenten 'Café Santé'.

Je kan je aanmelden voor een actievere betrokkenheid bij het project via milieu@menen.be