Subsidies jeugd

De stad Menen geeft subsidies aan erkende Menense jeugdverenigingen (voor hun werking, hun kamp, bezitten/huren of (ver)bouwen van hun lokalen).

Aanvragen moeten ten laatste op 1 oktober op de Jeugddienst toekomen. Laatkomers hebben pech! (formulieren te verkrijgen bij de Jeugddienst)

Ook groepjes van minimaal drie jongeren kunnen subsidies verkrijgen voor projecten die ze op poten zetten: een cd opnemen, een festivalletje organiseren, kindertheater,… noem maar op!! Individuele jongeren die een vormingscursus volgen kunnen via de kadervormingssubsidie een gedeelte teruggestort krijgen. Veel meer info bij de Jeugddienst!

Subsidiereglement

In iedere gemeente en stad bestaat er een subsidiereglement. Zo ook in Menen. Dit reglement biedt ondersteuning aan de erkende jeugdverenigingen in Menen maar ook aan individuele jongeren, zijnde kadervorming-en projectsubsidie. 

Hier kunt u de erkenningsvoorwaarden voor jeugdverenigingen nalezen.

Het gaat om volgende subsidievormen:

  • Kadervormingssubsidie

Alle Menense jongeren die in de loop van het jaar kadervorming volgen kunnen hiervoor een subsidie ontvangen. Deze kadervorming kan (en moet dus niet) leiden tot een attest animator, hoofdanimator, instructor of hoofdinstructor. 
De aanvrager is minimum 16 jaar en maximum 30 jaar. Hij/zij woont in Menen en/of is leid(ster) van een Menense jeugdvereniging. 
Subsidiereglement kadervormingssubsidie

  • Projectsubsidie

Wie initiatieven organiseert voor de jeugd, kan hiervoor een projectsubsidie ontvangen. Let wel : de aanvragers (minimum 3) moeten de werkelijke organisatoren zijn, ze moeten in Menen wonen en 2/3 van de groep moet jonger zijn dan 25 jaar. 
Ook erkende jeugdverenigingen kunnen van deze subsidie genieten, maar zij kunnen jaarlijks slechts 1 project indienen. 
Subsidiereglement projectsubsidie

  • Infrastructuursubsidie

De infrastructuursubsidie is een tegemoetkoming aan de erkende jeugdverenigingen of jeugdhuizen voor de kosten die verbonden zijn aan het huren en/of bezitten van jeugdlokalen, bedoeld voor de reguliere werking. Erkende jeugdverenigingen die lokalen ter beschikking stellen voor beginnende muziekgroepjes, kunnen deze vierkante meters inbrengen. 
Om voor subsidiëring via dit reglement in aanmerking te komen moeten de jeugdverenigingen voldoen aan de algemene en specifieke erkenningsvoorwaarden die opgenomen zijn in het subsidiereglement.
Subsidiereglement infrastructuursubsidie

  • Werkingssubsidie

De werkingssubsidie is specifiek bedoeld voor de ondersteuning van de regelmatige werking ( zijnde leden, leiding, activiteiten, groepsfeesten, …) van de erkende jeugdverenigingen of jeugdhuizen. De werkingssubsidie wordt berekend op basis van verschillende werkingscriteria, te vervullen binnen één werkjaar en geordend per jeugdwerkvorm.
Subsidiereglement jeugdverenigingen | Subsidiereglement jeugdhuizen

  • Kampsubsidie

De kampsubsidie is een tegemoetkoming aan de erkende jeugdverenigingen of jeugdhuizen voor de kosten die verbonden zijn aan de organisatie van een kamp. De kampsubsidie is een variabele subsidie die wordt berekend op basis van het aantal overnachtingen, het aantal deelnemers en de enkele afstand tot de verblijfsplaats.

  • Investeringssubsidie

De investeringssubsidie is een tegemoetkoming aan de erkende jeugdverenigingen voor de kosten die verbonden zijn aan: kleine herstellingswerken, een buitengewoon onderhoud of grote verbouwingen van een jeugdlokaal; deze werken dragen bij tot een veilig, net en hygiënisch jeugdlokaal; ook investeringen inzake brandveiligheid, thermische- en geluidsisolatie kunnen worden ingebracht; het bouwen van een eigen jeugdlokaal en het verwerven van gronden voor het bouwen van een eigen jeugdlokaal; aankoop van groot spel- en kampmateriaal (oa. tenten en keukenmateriaal)
Subsidiereglement investeringssubsidie

Om voor de investeringssubsidie via dit reglement in aanmerking te komen moeten de jeugdverenigingen aan de volgende voorwaarden tegemoet komen:

  • voldoen aan de algemene en specifieke erkenningsvoorwaarden die opgenomen zijn in de algemene bepalingen van het reglement
  • een eigen jeugdlokaal bezitten of een afschrift voorleggen waarin de eigenaar van het jeugdlokaal verklaart dat de infrastructuur voor een komende periode van minstens 5 jaar aan die jeugdorganisatie zal worden verhuurd;
  • beschikken over alle nodige vergunningen en voldoen aan alle wettelijke verplichtingen ter zake.