Premies voor kleine landschapselementen

Binnen de perken van de jaarlijkse op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten kan het college van Burgemeester en Schepenen een subsidie verlenen voor de aanleg en het onderhoud van bepaalde kleine landschapselementen.

Voorwaarden
De betoelaagbare projecten zijn gelegen in:
 • agrarische gebieden
 • bosgebieden
 • natuurgebieden
 • parkgebieden
 • bufferzones
 • ontginningsgebieden met nabestemming landbouw voor zover de ontginning gerealiseerd is of er geen ingrijpende reliëfwijzigingen meer plaatsvinden
 • gebieden aangeduid in het GNOP-actieplan
 • akkers, weilanden en landschappelijke waardevolle percelen niet gelegen in hoger beschreven gebieden doch welke effectief een agrarische of ecologische functie vervullen en deel uitmaken van het landschap.

De toelage is niet van toepassing op siertuinen gelegen in hoger vermelde gebieden.

Welke kleine landschapselementen komen in aanmerking?
 • onderhoud van streekeigen hagen
 • onderhoud knotbomen
 • onderhoud hoogstammige fruitbomen
Kosten

Het bedrag van de subsidie voor onderhoud is afhankelijk van het type landschapselement.
Het bedrag is beperkt tot € 250 per jaar per gezin.

De aanvraag, met plattegrond (1/500 of 1/1000), moet je voor de aanvang der werken schriftelijk indienen. De groendienst onderzoekt deze bij een plaatsbezoek en bij gunstig advies mogen de onderhoudswerken meteen worden aangevat. Het college beslist of er al dan niet een premie wordt toegekend. De werken dien je uit te voeren in het kalenderjaar van aanvraag en de aanvraag tot uitbetaling van de premie moet ons bereiken voor 1 december in het kalenderjaar van aanvraag.

Extra informatie

Sedert het nieuwe reglement (dd 25.01.2016) wordt er ook samengewerkt met “Stadslandschap Leie en Schelde” van de Provincie West-Vlaanderen.
Voor het onderhoud van amfibieënpoelen en knotbomen kan deze dienst onder bepaalde voorwaarden een ondersteuning bieden bij de uitvoering zelf, oa. d door het inschakelen van de knotploeg.
Meer inlichtingen en contactgegevens vind je op www.stadlandschapleieschelde.be .
Voor plantpakketten wordt samengewerkt met Natuur.koepel vzw. Op www.maakhetgroener.be vind je alle info over de aangeboden planten en de inhoud van de verschillende pakketten. Je kan je bestelling en contactgegevens online doorgeven.