Premie voor inbraakbeveiliging van particuliere woningen

De grote meerderheid van inbraken worden gepleegd door gelegenheidsinbrekers, geef de dader dus geen kans om toe te slaan. Een diefstalpreventieadviseur kan naar je woning komen om de beveiliging ervan te controleren. Hij zal advies geven over de zwakke punten en wat voor maatregelen er kunnen genomen worden. Dit advies is volledig gratis, neutraal en op maat van jouw woning.

Procedure

Aanvraag

Voorafgaand aan de aankoop en installatie van de beveiligingsmaatregelen vraagt men een gratis advies ter preventie van inbraak aan. Dit gebeurt door de diefstalpreventieadviseur. De aanvraag voor een gratis advies gebeurt rechtstreeks bij de dienst Veiligheid en Samenleven. Telefonisch of via het formulier. De aanvrager krijgt 24 maanden de tijd na het advies om de aanbevolen beveiligingswerken uit te voeren. Van zodra deze zijn uitgevoerd en de aanvrager over de nodige facturen beschikt, neemt hij contact op met de dienst Veiligheid en Samenleven voor een technische en administratieve controle.

Uitbetaling

Het advies betreffende het al dan niet toekennen van de premie wordt door de diefstalpreventieadviseur overgemaakt aan het College van burgemeester en schepenen die beslist over de toekenning van de premie. De aanvrager wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing. In geval van goedkeuring wordt de premie uitbetaald.

Voorwaarden

De woning

Met woning wordt het huis of appartement bedoeld voor private huisvesting of handelspand gelegen op het grondgebied van de stad Menen. Wat betreft handelspanden, gaat dit over private gedeelten van woningen waar een handelszaak is gevestigd of waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend.

De aanvrager

De aanvrager is: - of de huurder van de woning die er zijn domicilie heeft, - of de eigenaar van de woning. Een aanvrager heeft slechts éénmaal om de 10 jaar recht op de premie voor dezelfde particuliere woning. In uitzondering wordt een tweede premie toegekend aan woningen die het voorwerp zijn geweest van een inbraak(poging) en waarvoor vroeger reeds een premie werd toegekend mits overmaken van een pv-nummer.

Welke werken komen in aanmerking?

De genomen maatregelen moeten minimaal voldoen aan de voorwaarden die de adviseur tijdens het advies ter preventie van inbraak formuleerde.

Alle organisatorische en fysieke maatregelen ter beveiliging van gevelopeningen zoals deuren, ramen, keldergaten en garagepoorten die directe toegang verlenen tot de private woongedeelten komen in aanmerking voor subsidiëring. Schrikverlichting komt dus ook in aanmerking voor de subsidiëring.

Maatregelen ter beveiliging van garages en /of bijgebouwen, worden enkel mee in aanmerking genomen voor een premie indien de garage en/of bijgebouw is aangebouwd en er een directe toegangsdeur is tussen de garage/bijgebouw en de woning. 

De premie wordt niet toegekend voor de installatie van elektronische alarmsystemen (camera’s, alarmen etc.)

Kosten

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt 25% van de aankoop- en/of installatiekosten, exclusief BTW, met een maximum bedrag van € 250 per woning.