Omgevingsvergunning aanvragen

Wie wil bouwen of verbouwen, herbouwen dient over een omgevingsvergunning te beschikken.

Inlichtingen TE bekomen aan balie Omgeving

Je kan ook terecht op www.omgevingsloket.be en daar meteen een digitale omgevingsaanvraag indienen.
OF
Vooraleer je begint te bouwen of verbouwen, neem contact op met onze balie ‘Omgeving’.
Daar kan men helpen met volgende vragen:

 • Heb ik een omgevingsvergunning nodig voor de beoogde werken?
 • Moet ik hiervoor beroep doen op een architect?
 • Hoe moet ik het dossier samenstellen?
 • Welke regelgeving/voorschriften zijn voor mijn project belangrijk?

Bij de balie 'Omgeving' kan men verder vertellen wat de bestemming van jouw perceel is en of er bijzondere voorschriften van toepassing zijn, volgens:

 • het gewestplan
 • een bijzonder plan van aanleg (BPA)
 • een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
 • een verkaveling
 • een bouwverordening
 • andere...

Aan de balie kan je ook verdere inlichtingen krijgen over de procedure en het indienen van de aanvraag.
Je kan er – tegen vergoeding - ook een stedenbouwkundig uittreksel aanvragen. Dit document bevat een overzicht van de bestemming, de stedenbouwkundige voorschriften en de reeds afgeleverde vergunningen voor dit perceel.

Maak een plan op

Indien nodig, neem je contact op met een architect, die voor jou de plannen opmaakt.

Stel het dossier samen en dien het in via www.omgevingsloket.be
Hierbij dient het normenboek gehanteerd.
Gezien de wetgeving inzake toegankelijkheid is gewijzigd sedert 1 maart 2010, dien je bij bouwaanvragen voor publiek toegankelijke delen steeds een checklist toe te voegen. Die checklist kan je terugvinden op www.toegankelijkgebouw.be.
Klik hier en ga direct naar de checklist.

De omgevingsambtenaar kijkt na of de aanvraag ontvankelijk en volledig is. Dit moet gebeuren binnen de 30 dagen nadat het dossier werd ingediend. 
Is de aanvraag onvolledig dan wordt de vergunningsprocedure stopgezet. 
Is de aanvraag volledig, dan start de behandeling van het dossier.
De datum van het ontvankelijk en volledig verklaren van het dossier is de startdatum van de procedure.
Vervolgens onderzoekt de omgevingsambtenaar jouw dossier

 • vraagt de nodige adviezen
 • zorgt dat het openbaar onderzoek - indien dit nodig is - correct verloopt
 • geeft een advies aan het schepencollege en
 • vraagt het schepencollege een beslissing te nemen in het dossier
Het college van Burgemeester en Schepenen neemt een beslissing

Het college van Burgemeester en Schepenen beoordeelt de aanvraag en verleent of weigert de omgevingsvergunning. 
Als je de vergunning krijgt, moet het bijgevoegd bericht onmiddellijk worden aangeplakt aan de straatkant van het bouwperceel. Dit is verplicht, zelfs al begin je niet onmiddellijk met de werken.
Als je een weigering krijgt, kan je beroep aantekenen. Dit moet binnen de 30 dagen gebeuren, na datum van verzending van de weigering.

Wanneer mag je beginnen bouwen?

Als je binnen de 35 dagen na ontvangst van de vergunning geen melding van een beroep hebt ontvangen, dan is de vergunning uitvoerbaar. Je moet wel vooraf de aanvangsdatum meedelen aan het college van Burgemeester en Schepenen.

De behandelingstermijn van de aanvraag is afhankelijk van de te voeren procedure:

 • Vereenvoudigde procedure (geen openbaar onderzoek ) : 60 dagen
 • Gewone procedure (met openbaar onderzoek) : 105 dagen (120 dagen indien OVC)

 

 

Kosten

Sinds 1 april 2018 worden volgende tarieven aangerekend bij het indienen van een omgevingsaanvraag:

 • melding 50€
 • vereenvoudigde procedure enkel stedenbouwkundige handelingen zonder architect 100€
 • vereenvoudigde procedure 200€
 • gewone procedure enkel stedenbouwkundige handelingen zonder architect 150€
 • gewone procedure enkel stedenbouwkundige handelingen met architect 250€
 • gewone procedure 500€

De retributie is niet verschuldigd voor overheidsinstellingen of instellingen die opgericht zijn door de overheden.