Containers plaatsen op de openbare weg

Elke privatieve ingebruikname van het openbaar domein en de openbare weg ten gevolge van bouwwerken dient vooraf aangevraagd te worden en is slechts geldig na een verlening van een voorafgaande machtiging door de bevoegde overheid (Algemene Politieverordening).

Onder ingebruikname wordt ondermeer verstaan het (laten) plaatsen van materialen, stellingen, containers, werfafsluitingen, werfketen, torenkranen, toestellen die niet zelfstandig in het verkeer mogen gebracht worden, zoals hoogtewerker, bouwliften, constructies voor steenvang, afbraakmaterialen, al of niet afgebakend door een afsluiting of schutting (dit is een niet-limitatieve opsomming).
Tot het openbaar domein behoren wegen, voetpaden, parkeerruimten, groenzones (dit is een niet-limitatieve opsomming).

Hier kun je de regelgeving én een digitaal formulier vinden om een aanvraag voor privatieve ingebruikname van het openbaar domein en de openbare weg in te dienen (klik hier).

De aanvraag zelf moet je aan de Politiezone Grensleie bezorgen voor verdere afhandeling.