Begeleiderspas

Voor personen die minder mobiel zijn, is het niet altijd gemakkelijk om deel te nemen aan het maatschappelijk gebeuren: culturele manifestaties of sportgebeurtenissen bijwonen, een tentoonstelling bezoeken…even doen wat men graag zou doen maar daarom aangewezen zijn op bijstand van iemand uit de omgeving. Zij doen dan een beroep op een familielid, vriend of vrijwilliger om hen te begeleiden.

Om tegemoet te komen aan de belangrijke rol die de begeleiders spelen in de integratie van minder mobiele personen stelt het stadsbestuur Menen de begeleiderspas ter beschikking.
De houder van de begeleiderspas gaat naar een evenement en betaalt de gevraagde toegangsprijs. De begeleider vergezelt de houder van bij het binnenkomen, tijdens het evenement, tot het verlaten van de accommodatie.  De begeleider heeft gratis toegang tot het evenement.

Voorwaarden

De pas wordt ter beschikking gesteld van:

  • personen met een blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid van minstens 80% of een integratietegemoetkoming categorie 3,4,of 5;
  • kinderen die minstens 66% ongeschikt zijn en recht hebben op verhoogde of verlengde kinderbijslag;
  • eigenaars van een geldige parkeerkaart afgeleverd door de bevoegde instantie;
  • personen die een pensioen genieten op basis van een erkend invaliditeitspercentage;
  • de door de overheid erkende instellingen die instaan voor residentiële opvang van personen van de hiervoor vermelde doelgroepen evenals de instellingen voor korte opvang erkend door het Vlaams Fonds. De directie kan op naam van de instellingen twee begeleiderspassen per tien bewoners/gasten aanvragen.
Kosten

Het stadsbestuur van Menen stelt gratis een begeleiderspas ter beschikking voor in Menen gedomicilieerde personen.
Zij stelt de begeleiderspas tegen een kleine vergoeding van 5 euro ter beschikking aan niet-Menenaars die aan de voorwaarden voldoen.

Wat moet je meenemen?

Het aanvraagformulier
De aanvrager van de begeleiderspas bezorgt, naargelang tot welke categorie hij behoort, samen met het aanvraagformulier een kopie van:

  • de identiteitskaart plus een recente pasfoto;
  • een attest uitgaande van de overheidsdienst Sociale Zekerheid, Volksgezondheid en leefmilieu, arbeidsongevallen, de administratie van pensioenen van het ministerie van Financiën voor de personen die een pensioen genieten op basis van een erkend invaliditeitspercentage, de instellingen die de verhoogde kinderbijslag uitbetalen;
  • een geldige parkeerkaart voor personen met een handicap;
  • bewijs van erkenning van de instelling. Voor kinderen wordt de aanvraag ingediend door een ouder of door de voogd.