Beëindiging verklaring wettelijke samenwoning

Elke verklaring wettelijke samenwoning houdt van rechtswege op te bestaan wanneer één van de contracterende partijen huwt of overlijdt. Verder kan de wettelijke samenwoning ook beëindigd worden op verklaring door ofwel beide partijen, ofwel eenzijdig door één van hen.

Procedure

Beëindiging in onderlinge overeenstemming door middel van een schriftelijke verklaring met volgende gegevens:

  • datum van de verklaring
  • naam, voornamen, geboorteplaats en -data van beide partijen -
  • handtekening van beide partijen
  • woonplaats van beide partijen
  • vermelding van de wil de wettelijke samenleving te verbreken.

De verklaring van beëindiging van de wettelijke samenwoning dient schriftelijk te gebeuren bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar minstens één van beiden ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Dit geschrift moet aan zekere vormvoorwaarden voldoen. In geval van éénzijdige beëindiging zal de overeenkomstige verklaring bij gerechtsdeurwaardersexploot betekend worden aan de andere partij. De kosten daarvoor moeten op voorhand betaald worden door degene die verklaart de wettelijke samenwoning te willen beëindigen.

Kosten

Als het wettelijk samenwonen bij onderlinge overeenstemming beëindigd wordt door beide partners: 20 euro.

Indien één der samenwonenden eenzijdig het wettelijk samenwonen wil beëindigen moet 250 euro betaald worden voor een deurwaarder via de dienst bevolking om later de verklaring aan de andere samenwonende te betekenen.

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart