Ambulante handel

Sedert 1 oktober 2006 dienen de gemeenten niet langer in te staan voor de ontvanst en aflevering van de leurkaarten. Om redenen van administratieve vereenvoudiging wordt deze taak toevertrouwd aan de ondernemingsloketten.

Voorwaarden

Kosten

Wat moet je meebrengen?

Wetgeving of reglement

Meer info

Verkoop zonder commercieel karakter = ( verkopen met een menslievend, sociaal, cultureel educatief of sportief doel of het verkopen met als doel de bescherming van de natuur en dierenwereld. Of nog het verkopen met als doel de bevordering van ambachten en streekproducten.

De verklaring of de aanvraag voor een machtiging dient te gebeuren per brief,fax of e-mail, met bericht van ontvangst.
Deze brief wordt gericht naar de Burgemeester (of de minister van middenstand.)
De brief omvat volgende elementen:

  • De organisator van de verkoop
  • Het doel
  • De plaatsen en data van verkoop
  • De te koop aangeboden producten en diensten
  • Een raming van de te koop aangeboden hoeveelheden.

De verkoop mag de maximale periode van één jaar niet overschrijden. De Burgemeester kan de verkoop verbieden op basis van de openbare orde of wanneer de activiteiten schade berokkent aan de gevestigde handelaars (bv. verkoop van bloemen van deur tot deur op Moederdag....)

De officieel erkende jeugdbewegingen zijn vrijgesteld van machtiging.

Het stedelijk politiereglement Menen

Artikel 6.2.2. van het stedelijk politiereglement bepaalt:

Buiten de in artikel 6.2.1. bepaalde plaatsen dagen en uren

a) de wekelijkse markt te Menen elke zaterdag van 8 tot 12 uur op de groentemarkt
b) de wekelijkse zondagmarkt te Lauwe van 8 tot 12 uur op het marktplein in de periode van de laatste zondag van maart tot en met december

Mag men met inname van een standplaats op het openbaar domein zonder toelating van de Burgemeester geen koopwaren te koop stellen of verkopen.

Omwille van redenen van openbare orde en openbare veiligheid kan er enkel voor de volgende plaatsen van het openbaar domein toelating verleend worden: de parking aan het Nieuw kerkhof, Dadizele straat te Menen, de parking van de veemarkt op de LAR te Rekkem.

De leurkaarten afgeleverd voor 01/10/2006 blijven geldig tot de activiteit stop wordt gezet of tot de aard van de activiteit wordt gewijzigd.

Verkoop op privé-terreinen

De wet van 25-06-1993, betreffende ambulante activiteiten, verbiedt ambulante handel op privé-terrein De nieuwe wet dd. 4 juli 2005, betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, zal het mogelijk maken onder bepaalde voorwaarden ambulante activiteiten te verrichten op commerciële parkings.

Deze wet wordt echter pas van kracht wanneer het uitvoeringsbesluit ervan (koninklijk besluit) in het Belgisch Staatsblad zal verschijnen.

Stap 1:

Ondernemingsloket contacteren
Kanaal:
Email

Stap 2:

Stap 3:

Stap 4:

Stap 5:

Stap 6: