Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Als blijkt dat een persoon niet meer verblijft op het adres waar hij/zij staat ingeschreven in het bevolkingsregister en als het onmogelijk blijkt zijn nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen, gelast het College van Burgemeester en Schepenen de afvoering van ambtswege uit de registers op basis van een verslag van het onderzoek van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand in samenwerking met de wijkagent/politie, waarin hij vaststelt dat het onmogelijk is de hoofdverblijfplaats te bepalen.

Voorwaarden

Kosten

Wat moet je meebrengen?

Wetgeving of reglement

Meer info

Stap 1:

Melding

Men kan dit melden bij de politie of de dienst burgerzaken van de laatst gekende woonplaats van de betrokkene.

Dienst:

Stap 2:

Stap 3:

Stap 4:

Stap 5:

Stap 6: