Afstand der aanplantingen

De afstand die voor bomen, heesters en struiken in acht genomen moet worden ten opzichte van het naburige erf wordt bepaald in het Veldwetboek. De afstand wordt gemeten van midden stam tot eigendomsgrens.

  • Hoogstammige bomen: 2 meter
  • Levende hagen, heesters, enz: 50 centimeter

Wat nu precies hoogstammig of laagstammig is, is afhankelijk van de plantontwikkeling en de lastverwekkende eigenschappen, zoals: hoogte, kroon- en wortelvorming. De meest gangbare grens tussen wat nu laag- of hoogstamming is, is lager of hoger dan 3 meter Voor geschillen tussen buren kan er een verzoeningspoging opgestart worden bij de Vrederechter.

De nabuur kan de rooiing eisen van bomen, hagen heesters en struiken die op een kortere afstand geplant zijn dan de wet bepaalt. Degene over wiens eigendom takken van bomen van een nabuur hangen, kan de nabuur noodzaken die takken af te snijden. 
Degene op wiens erf wortels doorschieten, mag ze aldaar zelf weghakken. 
Het recht om wortels weg te hakken of de takken te doen afsnijden verjaart niet.