Aanvraag vergunning consumptieterras

Het terrasseizoen loopt van 1 maart tot en met 30 november. Geen enkel terras kan op het openbaar domein worden geplaatst zonder hiertoe machtiging van het College van Burgemeester en Schepenen te hebben gekregen.

Het aanvraagformulier dient nauwgezet te worden ingevuld volgens de instructies erop vermeld en minstens 4 weken op voorhand terugbezorgd te worden aan het stadsbestuur. 

Voorwaarden

Het Algemeen Politiereglement dd. 11-06-2012, meer specifiek bijlage 2: STEDELIJKE TERRASVERORDENING, bepaalt het volgende m.b.t. het plaatsen van terrassen:

  • De uitbaters van een terras te Menen dienen in het bezit te zijn van een vergunning tot plaatsen van een terrasconstructie. De terrasvergunning is van precaire aard en legt de modaliteiten van plaatsing en inrichting vast.
  • Iedere kandidaat-vergunninghouder dient vooraf een aanvraag aan het College van Burgemeester en Schepenen te richten met het oog op de ingebruikname van het openbaar domein.
  • Slechts na het effectief verkrijgen van de vergunning tot plaatsing kan het terras geplaatst worden.
  • De toelating voor een terras wordt telkens verleend voor de duur van één terrasseizoen. Daarna kan elk jaar hernieuwing gevraagd worden voor de identieke plaatsvergunning.
  • Terrassen die geplaatst worden zonder voorafgaande geldige machtiging staan in overtreding en zullen worden verwijderd op kosten en risico van de exploitant.

De integrale tekst van het Algemeen Politiereglement (met stedelijke terrasverordening in bijlage 2) kan je hier nalezen.

Kosten

Artikel 3 van het belastingsreglement dd. 17.12.2012 bepaalt hierover:
De indirecte gemeentebelasting voor het gebruik van het voetpad of andere delen van de openbare weg wordt, voor de duur van het hele jaar, vastgesteld als volgt:

  • € 10/m² voor alle open terrassen van consumptie-inrichtingen met een oppervlakte gelijk aan of kleiner dan 20 m²
  • € 12,50/m² voor alle terrassen van consumptie-inrichtingen met een totale oppervlakte groter dan 20 m²
  • € 5/m voor alle aan gevels vastgehechte handelsuitstallingen die ruimte benemen van deopenbare weg
  • € 5/m² voor alle op het voetpad of op een ander deel van de openabre weg geplaatste handelsuitstallingen

Elk gedeelte van een meter of vierkante meter wordt voor een volle meter of vierkante meter aangerekend.

Alle voor de aanslag noodzakelijke gegevens dienen aan het schepencollege worden verstrekt voor het plaatsen van het terras. Wie verzaakt aan deze aangifteplicht ontvangt ambtshalve heffing van de belasting op basis van de beschikbare gegevens.