Aanvraag vergunning consumptieterras

Werking n.a.v. de Corona-maatregelen

Vanaf maandag 8 juni mogen cafés en restaurants terug opengaan onder strikte voorwaarden. Als stad wensen wij de heropstart van onze lokale horeca zo veel mogelijk te faciliteren en stellen wij alles in het werk om jullie hierbij te ondersteunen.

Graag brengen wij de algemene coronarichtlijnen voor horecazaken in herinnering:

 • Werk zoveel mogelijk op reservatie;
 • Stel tafels zodanig op dat er steeds een minimale afstand is van 1,5 m;
 • Doe alle bestellingen en bedieningen enkel aan tafel;
 • Voorzie alle nuttige beschermingsmiddelen voor het personeel;
 • Stimuleer zoveel mogelijk contactloos of elektronisch betalen.

De specifieke coronarichtlijnen hebben uiteraard een impact op de uitbating van jullie verbruiksruimte binnen en buiten. Jullie bestaande horecacapaciteit moet steeds rekening houden met de minimum afstand van 1,5 m.

De binnencapaciteit ligt vast en kan niet worden uitgebreid. De buitencapaciteit, meer bepaald de terrasruimte, biedt wel mogelijkheden. Hierbij is het van belang een onderscheid te maken tussen de bestaande terrasruimte en de potentiële bijkomende terrasruimte.

Wat gebeurt er met mijn bestaande terrasvergunning?

 • Bestaande terrasvergunningen blijven geldig tot en met 30 november 2020;
 • De terrascapaciteit dient rekening te houden met de minimum afstand van 1,5 m;
 • De inname van terrassen en uitbating in 2020 zijn gratis;

​​​​​​​​​​​​​​Welke bijkomende terrasruimte is mogelijk?

ALGEMEEN

 • Extra ruimte voor terrassen is mogelijk mits voldoende ruimte voor voetgangers en aandacht voor leefbaarheid van omwonenden;
 • Veiligheid primeert: looplijnen van 1,5 meter breed moeten steeds worden gegarandeerd;
 • Terrasaanvragen kunnen overal in de stad worden ingediend;

SPECIFIEK

 • Terrasinnames rond het eigen pand worden ruim geïnterpreteerd

  • Gevelbreedte bij voorkeur;
  • Gevelbreedte van de buren kan mits toestemming van de eigenaar en gebruiker;
  • Publieke ruimte van voetpad, parkeerstrook, plein kan beschikbaar worden gesteld;
  • Derden zijn ondergeschikt: de stad is geen voorstander van nieuwe ambulante handel die bestaande handel kan verdringen;
 • Bij inname van parkeerstrook voor het plaatsen van terrassen geldt het volgende:
  • Terrasruimte moet worden afgeschermd met bloembakken of windschermen;
  • Terrasruimte wordt vrijgegeven bij niet gebruik (bijv. sluitingsdag, buiten openingsuren) tenzij het een vaste constructie betreft;
  • Parkeren van persoonlijk voertuig op aangewezen locatie is niet toegelaten.

Hoe vraag ik bijkomende terrasruimte aan?

Wanneer is mijn nieuwe terrasvergunning geldig?

 • Elke week op woensdag worden terrasaanvragen door het schepencollege behandeld en goedgekeurd;
 • Daags nadien zijn de terrasvergunningen geldig en kunnen terrassen worden geplaatst.

TER INFO: De eerste nieuwe terrasvergunningen zijn dus geldig vanaf 11 juni 2020.

Bij vragen of opmerkingen kunnen jullie steeds contact opnemen via het nummer 056 529 400 of via het mailadres grondgebiedszaken@menen.be.

Wij wensen jullie alvast van harte een vlotte en coronaveilige heropstart van jullie horecazaak.

REGULIERE WERKING

Het terrasseizoen loopt van 1 maart tot en met 30 november. Geen enkel terras kan op het openbaar domein worden geplaatst zonder hiertoe machtiging van het College van Burgemeester en Schepenen te hebben gekregen.

Het aanvraagformulier dient nauwgezet te worden ingevuld volgens de instructies erop vermeld en minstens 4 weken op voorhand terugbezorgd te worden aan het stadsbestuur. 

Voorwaarden

Het Algemeen Politiereglement dd. 11-06-2012, meer specifiek bijlage 2: STEDELIJKE TERRASVERORDENING, bepaalt het volgende m.b.t. het plaatsen van terrassen:

 • De uitbaters van een terras te Menen dienen in het bezit te zijn van een vergunning tot plaatsen van een terrasconstructie. De terrasvergunning is van precaire aard en legt de modaliteiten van plaatsing en inrichting vast.
 • Iedere kandidaat-vergunninghouder dient vooraf een aanvraag aan het College van Burgemeester en Schepenen te richten met het oog op de ingebruikname van het openbaar domein.
 • Slechts na het effectief verkrijgen van de vergunning tot plaatsing kan het terras geplaatst worden.
 • De toelating voor een terras wordt telkens verleend voor de duur van één terrasseizoen. Daarna kan elk jaar hernieuwing gevraagd worden voor de identieke plaatsvergunning.
 • Terrassen die geplaatst worden zonder voorafgaande geldige machtiging staan in overtreding en zullen worden verwijderd op kosten en risico van de exploitant.

De integrale tekst van het Algemeen Politiereglement (met stedelijke terrasverordening in bijlage 2) kan je hier nalezen.

Kosten

Artikel 3 van het belastingsreglement dd. 17.12.2012 bepaalt hierover:
De indirecte gemeentebelasting voor het gebruik van het voetpad of andere delen van de openbare weg wordt, voor de duur van het hele jaar, vastgesteld als volgt:

 • € 10/m² voor alle open terrassen van consumptie-inrichtingen met een oppervlakte gelijk aan of kleiner dan 20 m²
 • € 12,50/m² voor alle terrassen van consumptie-inrichtingen met een totale oppervlakte groter dan 20 m²
 • € 5/m voor alle aan gevels vastgehechte handelsuitstallingen die ruimte benemen van deopenbare weg
 • € 5/m² voor alle op het voetpad of op een ander deel van de openabre weg geplaatste handelsuitstallingen

Elk gedeelte van een meter of vierkante meter wordt voor een volle meter of vierkante meter aangerekend.

Alle voor de aanslag noodzakelijke gegevens dienen aan het schepencollege worden verstrekt voor het plaatsen van het terras. Wie verzaakt aan deze aangifteplicht ontvangt ambtshalve heffing van de belasting op basis van de beschikbare gegevens.