Waterschaarste: maatregelen in West-Vlaanderen

West-Vlaanderen wordt net als vorig jaar getroffen door grote droogte. De situatie in onze provincie wordt zeer nijpend. Waterpeilen in de waterlopen dalen zienderogen. In de polders is er gevaar voor verzilting. De weersvoorspellingen sturen aan op aanhoudende droogte. Daarom heeft de gouverneur een aantal maatregelen genomen. De situatie in de provincie wordt dagelijks opgevolgd en geëvalueerd.

Sinds 19 juli zijn in West-Vlaanderen maatregelen van kracht om het watergebruik te beperken. Na provinciaal overleg op 1 augustus werd beslist om het verspilverbod te versoepelen. Het beregenen of gebruik van regenwater is vanaf 2 augustus verboden tussen 10u en 18u. Daarnaast werd er beslist om de captatie uit het Kanaal Roeselare-Leie met onmiddellijke ingang stop te zetten omwille van de aanwezigheid van blauwalgen.

Leidraad bij de genomen beslissingen is om het water voor te behouden voor de meest noodzakelijke toepassingen:

 • Drinkwater voor mens en dier staat hier voorop
 • Zuinig en efficiënt omgaan met water is een ander uitgangspunt

Wat zegt het aangepaste politiebesluit van de gouverneur (van 1 augustus 2018) nu precies?

Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen.

Het is verboden water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken:

 • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
 • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;
 • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
 • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
 • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;
 • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
 • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

Het is verboden om grond- en regenwater te gebruiken tussen 10u00 en 18u00:

 • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
 • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is; voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
 • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
 • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen,
 • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
 • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft.

Op www.west-vlaanderen.be/waterschaarste bundelt de provincie de voornaamste info rond de waterschaarste.


De formele besluiten van de provinciegouverneur vind je hier:

 Besluit waterschaarste 01.08.2018 

 Besluit droogte brandgevaar 19.07.2018

Aangemaakt op: 01/08/2018