Waterschaarste: maatregelen in West-Vlaanderen

Het sproeiverbod wordt in West-Vlaanderen opgeheven. In vergelijking met de rest van Vlaanderen regende het de afgelopen veertien dagen beduidend meer in West-Vlaanderen. Het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen blijft behouden.

Meer regen in West-Vlaanderen

De afgelopen dagen regende het in West-Vlaanderen meer dan in de rest van Vlaanderen met gemiddeld 70 liter. De waterpeilen in de West-Vlaamse waterlopen zijn verbeterd. De komende dagen blijven de temperaturen normaal voor de tijd van het jaar, maar worden er geen grote hoeveelheden neerslag voorspeld.

Sproeiverbod in West-Vlaanderen wordt stopgezet

De regen vulde de regenwaterputten aan, waardoor er opnieuw regenwater beschikbaar is voor toepassingen zoals spoelen van toiletten, water geven in de tuin,…. Samen met de lagere temperaturen zorgt dit voor een daling van het drinkwaterverbruik naar een normaal niveau voor de tijd van het jaar.
De Droogtecommissie, die vrijdagochtend 17 augustus samen kwam, houdt code oranje (alarmfase) aan voor heel Vlaanderen, maar adviseert de gouverneurs om gebruiksbeperkingen voor leidingwater, grondwater en regenwater in te trekken. Het gaat dan onder meer om het wassen van de wagen, besproeien van gazon en tuinen, beregenen van sportvelden en akkers, … In West-Vlaanderen worden de beperkingen in waterverbruik dan ook opgeheven.

Waterkwaliteit in West-Vlaanderen

Tijdens de afgelopen lange droogteperiode verslechterde de waterkwaliteit aanzienlijk, met vooral problemen van verzilting, maar ook vissterfte en blauwalgen tot gevolg. Er is een blauwalgenbesmetting op het kanaal Roeselare-Leie en op het kanaal Gent-Oostende van Beernem tot aan Oostende. Hier geldt een captatie- en recreatieverbod. De verzilting in West-Vlaanderen vertoont een verspreid beeld. Dankzij de neerslag de voorbije dagen is er een dalende trend. In de regio Brugse Polders is de situatie nog steeds slecht.

Waterbehoefte voor landbouw

Op heel wat plaatsen is er met de neerslag van de voorbije twee weken geen beregening van de gewassen meer nodig. Er blijven wel regionale verschillen. Het gebied vanaf het centrum van West-Vlaanderen naar het zuidoosten van de provincie kreeg minder neerslag. Daar worden een aantal droogtegevoelige gewassen geteeld, die in de lichte grond nog nood aan beregening hebben. Het gaat hierbij vooral om groenteteelten en sierteeltgewassen. Maar ook hier is de nood duidelijk
verminderd doordat de dagen korter worden en het weer veel minder fel is geworden. Voor de oogst van enkele gewassen (aardappelen en groenten) is in die regio een beperkte beregeningnoodzaak is in aanloop van de oogst.

Er wordt verder aangemaand om spaarzaam om te gaan met watergebruik. De toestand wordt verder permanent opgevolgd.

  • onteinen;
  • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
  • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen,
  • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
  • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft.

Op www.west-vlaanderen.be/waterschaarste bundelt de provincie de voornaamste info rond de waterschaarste.


De formele besluiten van de provinciegouverneur vind je hier:

Besluit waterschaarste 17.08.2018

 Besluit waterschaarste 01.08.2018 

 Besluit droogte brandgevaar 19.07.2018

Aangemaakt op: 19/08/2018