Verkiezingen op 26 mei 2019: volmachten

Gepubliceerd op Zaterdag 23 maart 2019

Wie kiesgerechtigd is en ingeschreven is op de kiezerslijst moet op 26 mei 2019 naar de stembus voor de verkiezing van het Europees Parlement, de Kamer en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen. Wie op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan gaan, kan een andere kiezer volmacht geven om in zijn/haar plaats te stemmen.

Enkel in volgende gevallen kun je een volmacht geven:

Je bent omwille van medische redenen niet in staat om te gaan stemmen.
Wat heb je nodig? Medisch attest. Een arts die zelf kandidaat is, mag dit attest niet geven.

Je bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. Ook de leden van je gezin die met jou in het buitenland verblijven en die moeten gaan stemmen, kunnen een volmacht geven.
Wat heb je nodig? Attest van de werkgever: uit dit attest blijkt dat je op 26.05.2019 om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen.

Je bent in België, maar op de dag van de verkiezingen moet je werken.
Wat heb je nodig? Attest van de werkgever: uit dit attest moet blijken dat je op 26.05.2019 om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen.

Jijzelf of iemand van jouw gezin (met wie je samenwoont) oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit.
Wat heb je nodig? Attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt (dit is aan de hand van een uittreksel uit het bevolkingsregister afgeleverd door het gemeentebestuur van de gemeente waar je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters).

De kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel niet over zijn vrijheid beschikt.
Wat heb je nodig? Attest van de directie van de strafinrichting voegen bij de volmacht.

Je geloofsovertuiging laat je niet toe om te gaan stemmen.
Wat heb je nodig? Attest van de religieuze overheid voegen bij de volmacht.

Je bent student en kan om die redenen niet stemmen.
Wat heb je nodig? Attest van de schooldirectie.

Je verblijft om privéredenen (dus andere dan beroeps- of dienstredenen) tijdelijk in het buitenland. Als je jou op een reisbestemming in het binnenland bevindt, kan je geen volmacht geven.
Wat heb je nodig? Attest van tijdelijk verblijf in het buitenland afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar je in de bevolkingsregisters bent ingeschreven. Dit attest kan bekomen worden op de dienst Burgerzaken mits voorleggen van een bewijs van verblijf in het buitenland of het voorleggen van een verklaring op eer.

Het volmachtformulier en het model ‘verklaring op eer/tijdelijk verblijf in het buitenland’ vind je op verkiezingen.fgov.be of kun je gratis afhalen op de dienst Burgerzaken.

Meer info:
verkiezingen.fgov.be
www.menen.be/verkiezingen