Regionaal mobiliteitsplan vervoerregio Kortrijk

Gepubliceerd op zondag 26 februari 2023

In 2019 werd Vlaanderen ingedeeld in vijftien vervoerregio’s. Deze werden in het leven geroepen om mobiliteit in Vlaanderen flexibeler, efficiënter en duurzamer te maken. Om dit te bereiken stelde de regio een aantal duidelijke doelstellingen: een aandeel duurzame verplaatsingen van 45 procent tegen 2030 (vandaag 34 procent), een daling in verharding van 6 procent en nul verkeersdoden tegen 2040.

Zo’n ambitieuze doelstellingen bereiken kan alleen door samen te werken over de grenzen van de gemeente, het gewest en, in deze regio ook zeer belangrijk, de landsgrenzen. Het gaat ook breder dan mobiliteit alleen, ook domeinen als klimaat, ruimte, communicatie, ... zijn minstens even belangrijk.

Dit betekent, inzetten op 3 pijlers

Deze drie pijlers vormen de basis van ons regionaal mobiliteitsplan (RMP). De doelstellingen kunnen we enkel bereiken door in te zetten op alle pijlers tegelijkertijd: zowel ons verplaatsingsgedrag, de ruimte waarbinnen we ons verplaatsen als het mobiliteitsaanbod moet veranderen. Voor elk van deze pijlers zetten we in op een combinatie van stimuleren van duurzame verplaatsingen en afraden van niet-duurzame verplaatsingen.

Inzetten op aanbod

Mobiliteit als een geoliede machine

Een goed samenhangend vervoersnetwerk laat toe om snel en gemakkelijk over te stappen, van de (deel-)fiets naar de bus, trein en terug. Op die manier concurreren ze niet, maar versterken ze elkaar. 

 • Doorgaand verkeer en vracht bundelen we op de snelwegen en grote verbindingswegen. Ook snelle verbindende buslijnen krijgen hier een plaats, met eigen busbanen waar nodig.
 • Met een netwerk van publieke kaaimuren en overslagcentra stimuleren we het vervoer over water en het spoor. Dit houdt vrachtwagens van de weg en helpt zo onze regio vlot, veilig en leefbaar te houden
 • Goede, vrijliggende fietssnelwegen en snelle hoogwaardige buslijnen zorgen voor een volwaardig alternatief op de wagen, ook op langere afstand
 • Binnen de maas van deze grote verbindingswegen nemen we maatregelen om het doorgaande verkeer en vrachtverkeer te weren. Hierdoor creëren we ruimte op de locaties waar we wonen, werken en naar school gaan
 • In wijken, stads- en dorpscentra zetten we in op verweving: fiets, auto en openbaar vervoer delen de weg en passen hun snelheid aan
 • Lokale fietsroutes en buslijnen zorgen voor de ontsluiting van de kernen. Vervoer op afroep en deelsystemen bieden ook oplossingen voor minder bereikbare gebieden en minder mobiele personen

Infrastructuur op maat van duurzame vervoersmiddelen

Iedereen krijgt zijn plek om zich vlot te verplaatsen, maar verblijfsruimte en duurzame modi krijgen voorrang. Veiligheid is daarbij het eerste uitgangspunt.

 • Meer nog dan door borden wordt het gewenste gedrag voor de bestuurder duidelijk door de indeling van de weg
 • Aparte busstroken, fietstunnels- en bruggen op drukke verkeerspunten, ... duurzaam vervoer krijgt de ruimte die ze verdient

Het voor de gebruiker zo gemakkelijk mogelijk maken

Mobiliteit moet voor elke reiziger toegankelijk zijn. Van het plannen van je reis, de aankoop van je ticket, tot het wachten aan het mobipunt en het instappen van een bus. Elk aspect van de verplaatsing wordt vanuit de reiziger bekeken.

 • Op het marktplein, het station en andere belangrijke plekken in ons dorp of stad zetten we in op een vlotte overstap tussen de fiets, openbaar vervoer en verschillende vormen van deelmobiliteit 
 • Van pakketjes afhalen, brieven posten, inkopen doen, tot een paar uurtjes werken. Grote bus- en treinstations worden meer dan overstappunten alleen 
 • Eén ticket, toegankelijke haltes, verschillende betaalmogelijkheden, goede stallingsmogelijkheden ... Combineren van bus, trein en (deel-)auto en fiets wordt voor iedereen een fluitje van een cent

Op zoek gaan naar innovatieve mobiliteitsoplossingen

Fietsbussen, applicaties, automatische parkeersystemen, emissieloze of vanop afstand bestuurde schepen, ... Moderne technologie biedt talloze kansen voor duurzame mobiliteit. Aan de vervoerregio om dit te stimuleren en coördineren. 

Inzetten op gedrag

Een andere blik op mobiliteit stimuleren en prikkelen

Duurzame mobiliteit heeft vele voordelen, voor jezelf én je omgeving. Met communicatie-campagnes, ondersteuning, ... trachten we onze vastgeroeste mobiliteitsgewoontes aan te passen. 

Inzetten op gedragsbeïnvloeding

Een lokaal mobiliteitsplan, gebundeld parkeren, fiscale voordelen, ... Als de juiste ingrediënten er zijn wordt het aantrekkelijk om de fiets, bus of trein te nemen naar de bakker, slager of het werk.

Van bezit naar gebruik

Een eigen auto is vandaag een evidentie, in de toekomst maken we deelmobiliteit net zo vanzelfsprekend! Zo deel je een wagen met collega’s of neem je eenvoudig de wagen op een verdeelpunt.  

Inzetten op ruimte

Functies en woningen slim inplannen

Hoe korter de verplaatsingen, hoe aantrekkelijker fietsen en wandelen wordt. Ook openbaar vervoer kan dan veel efficiënter. We moeten onze bestemmingen slimmer en dichter bij elkaar organiseren, zo worden onze dorpen en steden opnieuw bruisende plekken vol leven! 

De mens centraal in onze openbare ruimte

De auto bepaalt vandaag hoe onze voortuinen, straten en pleinen eruit zien. Met meer ruimte voor fietsers, voetgangers en straatgroen, worden leefbaarheid en duurzame verplaatsingen de norm.