Regionaal bedrijventerrein Menen-Wervik

Het stadsbestuur Menen neemt kennis van de beslissing van de deputatie van de provincie om 'Menen-West' aan te duiden als locatie voor het nieuwe regionale bedrijventerrein "Menen-Wervik".

In 2015 ging de provincie, samen met de steden Menen, Wervik en Wevelgem op zoek naar geschikte locaties voor een nieuw regionaal bedrijventerrein in Menen. Het stadsbestuur van Menen had de voorkeur voor Menen-Oost, maar legt zich neer bij de beslissing van de deputatie. Uit de resultaten van het milieueffectenonderzoek (plan-MER) van de provincie blijkt dat Menen-West de minste negatieve impact zou hebben op landbouw, de waterproblematiek op de site beter te beheersen is en er daar een aaneengesloten bedrijventerrein ontwikkeld kan worden. Een regionaal bedrijventerrein op de andere onderzochte locaties (Menen-Oost, Menen-Noord, Groenestraat en Menen-Grensland) is niet haalbaar omdat de ontsluiting op deze locaties moeilijk of onmogelijk is, de waterproblematiek er moeilijk te beheersen is, er meerdere buffers nodig zijn bij de verspreide woonzones en/of er natuurwaarden zijn die niet beschermd kunnen worden.

De volgende stap in het ontwikkelen van het regionale bedrijventerrein is het opmaken van een nieuw provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP). Daarin moet met verschillende zaken rekening gehouden worden. De verkeerssituatie op de N58 dient aangepakt vooraleer er een bedrijventerrein kan ingericht worden. Het stadsbestuur zal er ook op toezien dat er een ruime en doeltreffende buffering wordt voorzien om de impact op de woonzones zo laag mogelijk te houden. Verder dient ook bepaald welke economische activiteiten zullen toegelaten of uitgesloten worden op deze site. Het stadsbestuur wil dat de focus daarbij ligt op activiteiten met een geringe impact op de omgeving.

Om alle maatregelen te kunnen bepalen wordt het plan-MER voorgelegd in openbaar onderzoek. Dit plan-MER ligt van maandag 6 augustus tot en met vrijdag 5 oktober ter inzage bij de Provincie West-Vlaanderen en de gemeenten Menen, Wevelgem en Wervik.
Ook via de website www.west-vlaanderen.be/BedrijventerreinMenenWervik kunnen de documenten geraadpleegd worden.
Het stadsbestuur nodigt iedereen uit om de plannen in te kijken en opmerkingen en/of suggesties te formuleren.

Provincie West-Vlaanderen - Aankondiging openbaar onderzoek over goedgekeurde plan-MER voor het PRUP Regionaal Bedrijventerrein Menen-Wervik

Op 20 april 2018 keurde de dienst MER de planMER ‘PRUP regionaal bedrijventerrein Menen-Wervik’ goed.Nu wordt een openbaar onderzoek georganiseerd- conform art. 4.2.11 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid d.d. 5 april 1995 – waarbij iedereen het goedgekeurde plan-MER kan inkijken en opmerkingen, bezwaren of adviezen kan indienen.

Het openbaar onderzoek loopt van maandag 6 augustus 2018 tot en met vrijdag 5 oktober 2018. De documenten liggen ter inzage op het Provinciehuis Boeverbos, dienst ruimtelijke planning, het stadhuis van Menen en Wervik en het gemeentehuis van Wevelgem, tijdens de openingsuren

U kunt de documenten ook raadplegen op de volgende website: www.west-vlaanderen.be/ruimtelijke-planning/rups/rup-regionaal-bedrijventerrein-menen-wervik

Opmerkingen of bezwaren schriftelijk gebeuren, tegen ontvangstbewijs, of via een aangetekend schrijven aan het Provinciehuis Boeverbos, dienst ruimtelijke planning, Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries of indienen tegen ontvangstbewijs bij de stad/gemeentehuis van Menen, Wervik of Wevelgem. Ook kan dit via email: ruimtelijkeplanning@west-vlaanderen.be

Grote Markt 1
8930
Menen
056 529 204
Nu gesloten
08:30 - 12:00
Alles weergeven
Aangemaakt op: 10/07/2018