Oproep kandidaturen GECORO

De GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING - GECORO is een adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Het decreet geeft de GECORO allerlei opdrachten in het lokaal ruimtelijk beleid. De voornaamste opdrachten hebben te maken met de planning zoals bijvoorbeeld het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, de ruimtelijke uitvoeringsplannen, de stedenbouwkundige verordeningen, belangrijke de verkavelingen en stedenbouwkundige vergunningen, ...

De commissie vergadert minstens 2 maal per jaar. In de praktijk gebeurt dit op verzoek van de gemeenteraad, het schepencollege, de omgevingsambtenaar of één derde van de leden van de commissie.

Elke politieke fractie van de gemeenteraad kan ook als waarnemer een afgevaardigde naar de vergaderingen sturen. Deze personen kunnen de toelichting bijwonen en deelnemen aan de eventuele bespreking van het onderwerp, maar mogen de beraadslaging over het advies van de commissie en de stemming erover niet bijwonen.

Overeenkomstig de Vlaamse Codex afdeling 3 art 1.3.3. m.b.t. de samenstelling, organisatie en werkwijze, wordt na de installatie van de nieuwe gemeenteraad overgegaan tot de benoeming van een nieuwe commissie, bestaande uit 17 stemgerechtigde leden.

Minstens vijf van die leden dienen deskundig te zijn op gebied van ruimtelijke ordening.

De overige leden zijn vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente:

  • vertegenwoordiger van de milieu- en natuurverenigingen (1) + plaatsvervanger; 
  • vertegenwoordiger van de landbouw (2) + plaatsvervangers; 
  • vertegenwoordiger van de handelaars en/of zelfstandigen (2) + plaatsvervangers; 
  • vertegenwoordiger van de sociale bouwmaatschappijen (1) + plaatsvervanger;
  • vertegenwoordiger van de werkgevers/industrie (2) + plaatsvervangers; 
  • vertegenwoordiger van de werknemers (3) + plaatsvervangers;
  • vertegenwoordiger van de kamer van Notarissen (1) + plaatsvervanger.

Kandidaat-vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers van de maatschappelijke geledingen dienen bij middel van een gemotiveerd schrijven voorgedragen te worden door die maatschappelijke geleding aan het College van Burgemeester en Schepenen, Grote markt 1, 8930 Menen. De kandidaturen dienen het College van Burgemeester en Schepenen te bereiken ten laatste op 8 maart 2019.

Kandidaat-deskundigen dienen hun kandidatuur te motiveren en ‘titels en verdiensten’ (de nodige documenten om uw deskundigheid op het gebied van ruimtelijke ordening aan te tonen) op te geven. De voorzitter wordt door de gemeenteraad aangeduid.
Gemeenteraadsleden mogen zich geen kandidaat stellen.