Kwalitatieve dienstverlening met strikt en correct taalbeleid

“Om voor onze medewerkers op de administratie duidelijkheid te scheppen over het taalbeleid en vooral over de correcte toepassing ervan, gaan we een standaardnorm opstellen. Respect voor onze Nederlandse voertaal staat daarbij centraal. Iedereen die ons stadhuis bezoekt moet dat signaal krijgen”, vindt burgemeester Martine Fournier.

Het is de bedoeling om vanaf 1 januari 2014 een strikt taalbeleid in de dienst Burgerzaken in Menen (stadhuis), Lauwe (gemeentehuis) en Rekkem (LDC Dorpshuis) – als testcase voor de ganse organisatie – toe te passen. Tegen die tijd gaat de stad Menen een duidelijke standaardnorm en een gedragscode tegenover anderstaligen ontwikkelen die van de drie volgende standpunten uitgaan:

1. Alle gemeentebesturen moeten de taalwetgeving naleven.Aangezien Menen integraal tot het Nederlandse taalgebied behoort, wordt in principe uitsluitend het Nederlands gebruikt.

2. Het eerste contact met de burger verloopt, ook in probleemsituaties, steeds in het Nederlands.De burger moet duidelijk aanvoelen dat alleen het Nederlands de officiële taal is. Het is toegelaten dat het personeelslid Nederlands praat en de burgers een andere taal.

3. Er wordt nooit automatisch overgeschakeld naar een andere taal.Indien een situatie dit noodzakelijk maakt, pictogrammen of gebaren niet volstaan, kan overgeschakeld worden naar een andere taal, nadat duidelijk werd gemaakt dat dit ten uitzonderlijke titel is en waarom een andere taal gebruikt wordt.

Burgemeester Fournier: “Op die manier wordt respect afgedwongen voor het Nederlands en voor de inspanningen die bij het integratiebevorderend werken worden gedaan om anderstaligen op te vangen. Ik benadruk dat men enkel in uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld bij hoogdringendheid of om dringende sociale redenen, naar een andere taal mag overschakelen. De uitzondering moet echter de uitzondering blijven en mag in geen geval de regel worden.”

Het stadsbestuur zal in het najaar een opleiding voorzien voor de medewerkers van het Onthaal en de dienst Burgerzaken. Een kwalitatieve dienstverlening vanuit een correct taalbeleid leveren is de duidelijke opdracht.

“Na de testfase gedurende 6 maanden met die twee diensten gaan we de standaardnorm en de gedragscode evalueren, om zo een eenduidig taalbeleid in de ganse organisatie te kunnen invoeren. Ook onze nieuwe Integratiedienst gaan we hierbij nauw betrekken”, rondt burgemeester Fournier af.