Een stem in onze adviesraden

Gepubliceerd op Dinsdag 12 februari

Stel je kandidaat en adviseer het beleid

Bij de start van elke nieuwe legislatuur worden ook de stedelijke adviesraden opnieuw samengesteld. Daar krijgen inwoners die niet actief zijn in de politiek, maar wel willen mee nadenken over het lokale beleid een stem. Ben je zo’n inwoner die zich wil engageren? Dan kun je misschien toetreden tot één van onze stedelijke adviesraden.

Er zijn in onze stad Menen binnen verschillende domeinen adviesraden actief. In adviesraden voeren leden debatten en discussies, formuleren ze voorstellen en geven uiteindelijk advies aan het beleid. In die adviesraden zitten naast politieke afgevaardigden en experten ook onafhankelijke, geïnteresseerde én geëngageerde inwoners met een mening. Lijkt het jou iets om als onafhankelijke in een stedelijke adviesraad te zetelen? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onderstaande secretariaten.

Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) is een adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de Stad. Het decreet geeft de GECORO allerlei opdrachten in het lokaal ruimtelijk beleid. De voornaamste opdrachten hebben te maken met de planning zoals bijvoorbeeld het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, de ruimtelijke uitvoeringsplannen, de stedenbouwkundige verordeningen, belangrijke verkavelingen en stedenbouwkundige vergunningen…
ruimtelijke.ordening@menen.be, 056 529 391, deadline kandidaturen 8 maart 2019 (lees hier een uitgebreidere oproep - klik hier)

Ouderenadviesraad

De stedelijke ouderenadviesraad (OAR) is een adviserend orgaan dat beraadslaagt over kwesties op stedelijk vlak. De OAR adviseert het college van Burgemeester en Schepenen/Vast Bureau over zaken die op stedelijk vlak de ouderen aanbelangen. Naast vertegenwoordigers van de bonden, kunnen in de algemene vergadering van de ouderenadviesraad dus ook onafhankelijken zetelen.
annemie.de.bosscher@menen.be, 056 527 284, deadline kandidaturen 31 maart 2019

Sportraad

De sportraad heeft een brugfunctie tussen de sportverenigingen, de sportdienst, de burger, de vrije sporter… en de politiek. De sportraad moet behoeften kenbaar maken, advies geven, voorstellen formuleren, partnerships maken… En dit steeds vanuit sportdeskundigheid en afgestemd op de actuele noden en behoeften van onze inwoners. De sportraad is dus veel meer dan enkel een verenigingsraad.
katrien.nuytten@menen.be, 056 529 490, deadline kandidaturen 31 maart 2019 (lees hier een uitgebreidere oproep - klik hier)

Wereldraad

Hou jij van de wereld en verken je graag andere oorden? Voel je jou wereldburger en weet je dat wat jij hier in ‘het Noorden’ doet, ook gevolgen heeft voor ‘het Zuiden’? Voel je dat wij wereldwijd verbonden zijn? Dan wil je vast graag rond de tafel zitten om hier lokaal mee te werken aan plannen voor een betere wereld. Een wereld waar duurzaamheid, respect, partnerschap én vrede primeren op concurrentie en oorlog. Een wereld waar handel fair verloopt en waar er aandacht is voor het klimaat.
wereldraad@menen.be, 056 515 891, deadline kandidaturen 31 maart 2019

Nog adviesraden

In onze stad zijn naast bovenvermelde raden nog een aantal andere adviesraden actief, meerbepaald:

Iedere adviesraad werkt volgens specifieke statuten. Je kan de secretariaten van deze adviesraden steeds contacteren voor meer info over hun samenstelling en werking.