Brugfiguur Miriam actief in Menen

Gepubliceerd op Woensdag 09 oktober

WAAROM EEN BRUGFIGUUR IN MENEN?

De kinderarmoedeindex van Kind en Gezin liegt er niet om: 1 op 5 kinderen in Menen groeit op in kansarmoede. Onvermijdelijk worden welzijnsorganisaties, maar ook scholen, steeds meer geconfronteerd met de problematiek van (verdoken) kansarmoede en gezinnen die het moeilijk hebben.

In Menen is er een goede (samen)werking rond kinderarmoede met tal van welzijnspartners. Toch moeten we vaststellen dat sommige gezinnen nog niet bereikt worden. Ook de scholen vroegen een centraal aanspreekpunt.

“Door in te zetten op een brugfiguur wil Team 8930 enerzijds de sociale grondrechten realiseren, zijnde het recht op participatie aan de samenleving, op maatschappelijke dienstverlening, op een leefbaar inkomen, op een gezin, op cultuur en vrije tijd, op onderwijs en vorming, op werk, op een gezonde en betaalbare woning, op energie en water en het recht op gezondheid en welzijn. Anderzijds willen we ook ontwikkelingskansen voor het kind realiseren,” zegt schepen van Armoedebestrijding Angelique Declercq.

Concreet is het doel van het inschakelen van een brugfiguur dus dat ouders sneller de weg kunnen vinden naar ondersteuning en indien nodig naar hulpverlening. Door meer omkadering te bieden, willen we de onderwijs- en ontwikkelingskansen van kinderen maximaliseren, met oog voor kwetsbare gezinssituaties. 

WAT DOET EEN BRUGFIGUUR?

Een brugfiguur biedt een luisterend oor, gaat mee op stap, verstrekt
informatie, bemiddelt, verwijst door, en zoekt mee naar een oplossing voor de hulpvraag om gezinnen optimaal van hun rechten te laten genieten. Een brugfiguur legt contacten met relevante welzijnspartners en werkt samen met het schoolteam.

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon. Men tracht de kloof tussen de gezinnen, school en relevante sociale partners te verkleinen door letterlijk bruggen te bouwen tussen de verschillende actoren. 

Schepen Declercq: “Een deel van de bevolking kan de rechten waarover ze beschikt in de praktijk niet realiseren. Voor deze situatie, ‘onderbescherming’ in het vakjargon, heeft de brugfiguur ook aandacht door op zoek te gaan naar voordelen waar het gezin nog geen gebruik van maakt. Het administratieve kluwen is voor buitenstaanders vaak complex. De brugfiguur schept klaarheid en brengt de gezinnen in contact met de juiste instanties.”

WIE KAN ER BIJ DE BRUGFIGUUR TERECHT?

De gezinnen: de kinderen en hun ouders

Brugfiguren spelen in op de dagelijkse vragen of zorgen van gezinnen. Ouders helpen met de aanvraag van een studietoelage, een kind inschrijven voor speelpleinwerking, tijd maken om te luisteren, een infomoment of ontmoeting organiseren, … zijn slechts enkele voorbeelden van wat een brugfiguur allemaal doet voor gezinnen.
De hulpvragen waarmee een brugfiguur aan de slag gaat, kunnen zeer divers zijn: administratie, financiële problemen, schulden, medische of psychische problemen, woonproblemen, pedagogische vragen, vragen naar zinvolle vrijetijdsbesteding, opvang, …

De medewerkers van de Meense scholen

De brugfiguur is op vaste tijdsstippen aanwezig in de basisscholen (vb. op periodieke zitdagen of personeelsvergaderingen). De brugfiguur is dus een aanspreekpunt voor leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies voor problemen die zich situeren in de gezins- of sociale context. 

De welzijnsorganisaties

De brugfiguur staat in nauw contact met de gezinsondersteunende organisaties en kan voor hen ook een aanspreekpunt betekenen. 

Brugfiguur Menen

MEER INFO