Ambitieus meerjarenplan tilt Menen naar hoger niveau

Gepubliceerd op Vrijdag 13 december

“Dat we SAMEN de stad willen maken, hebben we sinds de start van deze nieuwe bestuursperiode al meerdere malen benadrukt. Na de woorden volgen nu de concrete daden, vervat in ons ambitieus meerjarenplan 2020-2025. Wij willen de komende zes jaar investeren in stenen, maar ook in mensen. Zo kunnen we onze mooie Stad Menen naar een hoger niveau tillen”, opent een enthousiaste burgemeester Eddy Lust.

De beleidsnota Samen Menen Maken die eerder dit jaar door de nieuwe bestuursploeg werd voorgesteld, vormde de basis voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025. Het stadsbestuur legt op 18 december dat meerjarenplan 2020-2025 voor aan de gemeenteraad. In dat plan: 11 ambitieuze doelstellingen én de concrete acties waarmee die zullen gerealiseerd worden. Vorige week werd dat plan ook besproken op een superadviesraad, waarbij alle stedelijke adviesraden vanuit hun expertise een waardevolle blik op het meerjarenplan lieten schijnen. Koken kost geld, dus moet dat meerjarenplan ook financieel ingevuld worden. 

74 miljoen investeren

Het stadsbestuur wil de komende jaren vol inzetten op een veilig, net en mobiel én warm Menen. Die 3 topprioriteiten vormen de basis van het meerjarenplan 2020-2025. Daarom kiest de bestuursploeg resoluut voor een investeringsronde van om en bij de 74 miljoen euro gedurende die periode. Die investeringsruimte is er mede dankzij de dalende schuldenlast, afronding van grote investeringen (2 woonzorgcentra), financiële meevallers vanuit de Vlaamse overheid en de efficiëntiewinst uit de integratie-oefening stad-OCMW. De Stad Menen investeert niet alleen in stenen, maar ook in mensen om de volgende doelstellingen te realiseren:

 1. Menen is een veilige stad: wij investeren in een intense samenwerking tussen preventie en repressie en werken aan positieve veiligheid.
 2. Menen is een aantrekkelijke stad: wij investeren in stadsvernieuwing, zetten in op kwalitatief wonen en beschikken over topinfrastructuur.
 3. Menen is een nette en mobiele stad: wij maken en houden onze stad schoon en bouwen aan een leefbare, veilige en duurzame mobiliteit in Menen.
 4. Menen is een warme stad voor iedereen: wij zetten prioritair in op armoedebestrijding, maken werk van een zorgzame stad en zetten in op duurzame activering met kansen voor iedereen.
 5. Menen ademt cultuur: wij maken werk van een creatieve en dynamische cultuurstad, zetten Menen in de markt als erfgoedstad en bouwen de bib uit tot een open huis.
 6. In Menen kent de jeugd geen grenzen: wij zetten in op hedendaagse kinderen- en jeugdinfrastructuur en geven ruimte om jeugdig te zijn.
 7. Menen is een stad waar het aangenaam is om aan sport te doen.
 8. Menen is een groene en klimaatvriendelijke stad: wij vergroenen en ontharden, maken werk van een klimaat- en milieubewuste omgeving en hebben een hart voor dieren.
 9. Menen is een ondernemende grensstad: wij maken werk van een dynamische handelskern, zetten in op een ondernemersvriendelijke stad en zetten Menen toeristisch op de kaart.
 10. Menen is een stad op mensenmaat: wij bouwen onze dienstverlening volledig uit op maat van onze klanten en investeren in een moderne en dynamische stadsorganisatie.
 11. Menen is een toegankelijke en participatieve stad: wij zetten in op actieve burgerparticipatie.
   

  INVESTERINGEN IN DE KIJKER

  9,5 miljoen euro: revitalisering transportzone LAR
  9,3 miljoen euro: stadsvernieuwing (Grote Markt, Leiewerken, omgeving AZ Delta/Oude Leielaan, Lauweplaats)
  6,2 miljoen euro: rioleringsprojecten
  5,2 miljoen euro: inhaalbeweging vernieuwing weginfrastructuur
  2,25 miljoen euro: renovatie sportzaal Vauban
  1,6 miljoen euro: herbestemming St-Franciscuskerk tot culturele tempel
  760.000 euro: stadsbos aan de Geluwebeek
  750.000 euro: jeugdinfrastructuur

  De ambitieuze, maar realistische stem van het college van burgemeester en schepen:

Burgemeester Eddy Lust:

“Met een lokaal veiligheidsplan willen we vooral alle bestaande werkingen en diensten actief rond veiligheid beter op elkaar afstemmen en zo het veiligheidsgevoel vergroten. We zetten ook in op stadspromotie en ontwikkelen een nieuwe, unieke huisstijl, die we al in het voorjaar van 2020 zullen voorstellen en uitrollen. We maken ook werk van een jeugdhuizenplan.”

Schepen Renaat Vandenbulcke:

“De komende zes jaar investeren wij volop in hedendaagse, multifunctionele openbare gebouwen. Verder zetten wij in ook op het verduurzamen van ons stedelijk patrimonium en laten wij onze bevolking hierin participeren.”

Schepen Patrick Roose:

“In 5 jaar tijd willen we fors investeren in verkeersveiligheid, netheid en groen. We vernieuwen daarom onze slechtste voetpaden, bouwen aan een fietsvriendelijk Menen met aangepaste infrastructuur en beveiligen de schoolomgevingen. We hebben veel meer aandacht voor de netheid van onze stad, zodat iedere straat er properder bij kan liggen en leggen onszelf een hoge ambitie op qua vergroenen met de aanplant van 1 boom per inwoner.”

Schepen Mieke Syssauw:

“Met de Leiewerken bouwen wij aan een nieuw Menen aan het water en willen wij nieuwe inwoners aantrekken. Het stadscentrum van Menen laten wij uitgroeien tot een hippe hotspot waar het aangenaam, wonen, (be)leven en werken is. Voor al onze projecten halen wij maximaal subsidies op. En belangrijk: de belastingen gaan we niet verhogen.”

Schepen Herman Ponnet:

“Wij geven onze inwoners de kans om eigen voorstellen op maat van hun buurt of wijk te realiseren met jaarlijkse burgerbudgetten. Bij belangrijke projecten zetten we steevast op actieve burgerbetrokkenheid en participatie. Wij geven onze jaarlijkse stadsevenementen een nieuwe en frisse dynamiek.”

Schepen Griet Vanryckegem:

“Menen ademt cultuur. Met ons historisch erfgoed en een bruisend cultureel leven zetten wij Menen positief op de kaart. Wij verhogen de subsidies aan onze socio-culturele verenigingen.”

Schepen Virginie Breye:

“Wij willen Menen in de kijker zetten als een interessante investeringsplek in het licht van de Leiewerken. Ook willen wij de sfeer en beleving in onze handelskernen versterken en Menen toeristisch op de kaart zetten.”

Schepen Angelique Declercq:

“Wij maken van Menen een warme stad voor iedereen en geven kansarmoede geen kans. Wij zetten in op brugfiguren en slaan de brug tussen welzijn en onderwijs. Wij helpen iedereen op weg met een duurzame activering en begeleiding op maat.”