Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is een wetenschappelijk onderbouwde visie over hoe we in Vlaanderen met onze schaarse ruimte moeten omgaan om een zo groot mogelijke ruimtelijke kwaliteit te krijgen. Het is sinds 1997 van kracht als kader voor het ruimtelijk beleid.

Het plan stelt dat we de resterende open ruimte maximaal moeten beschermen en de steden herwaarderen zodat zij aangename plekken worden om te leven. Deze visie wordt volgens vier invalshoeken uitgewerkt: voor de stedelijke gebieden, het buitengebied, de economische gebieden en de lijninfrastructuur.

Herziening Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

Herziening Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, definitief vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 en bekrachtigd, wat de bindende bepalingen betreft, bij decreet van 25 februari 2011.

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Menen verklaart dat volgende stukken in het stadhuis (balie Ruimtelijke Ordening) ter inzage liggen:

Bundel "Herziening Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen" met als onderdelen:

  • addendum bij de gecoördineerde versie (april 2004) van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen;
  • advies van 3 september 2010 van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed over het ontwerp van herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen;
  • besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot definitieve vaststelling van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen;
  • decreet van 25 februari 2011 houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2010 tot definitieve vaststelling van een gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, wat wijzigingen aan de bindende bepalingen van dat ruimtelijk structuurplan Vlaanderen betreft.

 

Definitieve vaststelling - publicatie Belgisch Staatsblad 18 april 2011

Meer info op de website van Ruimtelijke Ordening Vlaanderen.