Openbare onderzoeken

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de exploitant:
VANTOMME CONTAINERS, Moorselestraat 139, 8930 Menen, een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteiten te Moorselestraat 139, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD/MENEN, sectie C, nr(s) 0202R4, 0202N4 en 0200G .
Voorwerp van de aanvraag: uitbreiden en actualiseren van een vergunde klasse 2 inrichting.
Inzagemogelijkheden: de aanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 27/06/2018 tot 26/07/2018 bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Milieudienst, Grote Markt 1, 8930 Menen tijdens de openingsuren van het stadhuis van Menen.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.


 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2018050877

Het gemeentebestuur deelt mee dat door LAHOUTTE Bjorn, met als adres Henri Dunantlaan 19 te 8930 Menen een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend bij college van burgemeester en schepenen

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Henri Dunantlaan 19, 8930 Menen en met kadastrale omschrijving MENEN 2 AFD/MENEN, sectie A, nr(s) 0163T 2

Het betreft een omgevingsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen, kort omschreven: verbouwen van een bestaande woning
De aanvraag is bekend onder dossiernummer OMV2018/101.

De aanvraag ligt van 15/06/2018 tot en met 15/07/2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Grote Markt 1, 8930 Menen
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend,

 • • ofwel via www.omgevingsloket.be. Gebruik hiervoor je elektronische identiteitskaart, een e-ID-kaartlezer en je pincode.
 • • ofwel per mail: info@menen.be
 • • ofwel per post: College van Burgemeester en Schepenen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen.

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2018048681

W.V.I., Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge heeft een aanvraag ingediend voor:
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over rooien beplanting talud

De aanvraag waarop de stedenbouwkundige handelingen betrekking hebben heeft als adres
Bruggestraat – A19, 8930 Menen

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:
- het college van burgemeester en schepenen
Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 30/05/2018 tot en met 29/06/2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres:
Grote Markt 1, 8930 Menen

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be .


 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de exploitant:

Widem Holding Company, Schipdonkvaart-Zuid 1, 8340 Damme, een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteiten te Lar 4P en Lar 64, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD/MENEN, sectie C, nr(s) 0669F en 0669G.

Soort inrichting: het uitbaten van een loods, bijhorend bureel en een parking voor voertuigen.

Inzagemogelijkheden: de aanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 08/06/2018 tot 08/07/2018 bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Milieudienst, Grote Markt 1, 8930 Menen tijdens de openingsuren van het stadhuis van Menen.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.


 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de exploitant:

WAIGNEIN MARC, Pekkestraat 20, 8930 Menen, een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteiten te Pekkestraat 20, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD/MENEN, sectie A, nr(s) 0252D, 0244B en 0250F.

Voorwerp van de aanvraag: uitbreiden runderen en ondiepe grondwaterwinning. 

Inzagemogelijkheden: de aanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 08/06/2018 tot 08/07/2018 bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Milieudienst, Grote Markt 1, 8930 Menen tijdens de openingsuren van het stadhuis van Menen.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be


 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2018014837

Het gemeentebestuur deelt mee dat door TELENET GROUP, Neerveldstraat 105, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend bij de Deputatie.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Europalaan 1, 8930 Menen en met kadastrale omschrijving MENEN 5 AFD/REKKEM, sectie B, nr(s) 0090 P.
Het betreft een omgevingsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen, kort omschreven: plaatsen van een nieuwe buispyloon met een hoogte van 25m.
De aanvraag is bekend onder dossiernummer OMV2018/124.
De aanvraag ligt van 25/05/2018 tot en met 23/06/2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Grote Markt 1, 8930 Menen.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend,
ofwel via www.omgevingsloket.be. Gebruik hiervoor je elektronische identiteitskaart, een e-ID-kaartlezer en je pincode.

 • ofwel per mail: info@menen.be
 • ofwel per post: College van Burgemeester en Schepenen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen.

Indien u uw bezwaar wil toelichten aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie dan vermeldt u dat in uw bezwaarschrift.


 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2018047324

Het gemeentebestuur deelt mee dat door SCHERPEREEL Carl Larstraat 128 te 8930 Menen een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend bij college van burgemeester en schepenen

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Larstraat 91 , 8930 Menen en met kadastrale omschrijving MENEN 3 AFD/LAUWE, sectie C, nr(s) 0285D en 0286D

Het betreft een omgevingsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen, kort omschreven: bouwen van een meergezinswoning na slopen van bestaande gebouwen

De aanvraag is bekend onder dossiernummer OMV2018/93.

De aanvraag ligt van 25/05/2018 tot en met 24/06/2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Grote Markt 1, 8930 Menen

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be


 

RUP Regionaal bedrijventerrein Menen-Wervik

De Provincie West-Vlaanderen heeft het proces opgestart om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken voor een nieuw bedrijventerrein voor de regio Menen-Wervik.

Update
Op 14, 17 en 23 maart werden infomarkten georganiseerd in Menen, Wevelgem en Wervik. Hierbij werd er informatie gegeven over de ontwerptekst van het plan-MER dat in opmaak is. Naar aanleiding van deze infomarkten was het mogelijk om opmerkingen over te maken. In totaal werden 126 opmerkingen bezorgd. De gebundelde samenvatting kan u in onderstaand document terugvinden. Achter iedere inspraakreactie kan u de terugvinden of en hoe deze reactie geleid heeft tot de aanpassing van de tekst van het plan-MER.

Antwoordnota inspraakreacties infomarkten

De verdere timing van het plan-MER ziet er als volgt uit:

 1. Eind december 2017: indienen ontwerp plan-MER
 2. Januari-februari 2018: adviesronde door de MER-cel + ontwerptekstbespreking met Vlaamse administraties en betrokken gemeentebesturen
 3. Maart 2018 : verwerking adviezen en eventueel bijsturen ontwerp plan MER 
 4. April 2018: indienen definitief plan-MER
 5. Mei 2018: goedkeuring plan-MER door de MER-cel 
 6. Juni - juli 2018: openbaar onderzoek goedgekeurde plan-MER

Na goedkeuring van de plan-MER zal deze integraal op deze webpagina geplaatst worden en zullen alle geregistreerde email-adressen hiervan op de hoogte gesteld worden.

Meer info

 


 

Structuurplannen

Momenteel geen openbare onderzoeken.

RUP'S

Bekendmaking inwerkingtreding RUP Stationsomgeving Menen

Het College van Burgemeester en schepenen maakt bekend dat het RUP Stationsomgeving Menen op 17 november 2011 goedgekeurd werd door de Bestendige Deputatie.

Het RUP Stationsomgeving Menen is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 16 februari 2012 en treedt in werking 14 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad: 1 maart 2012.


Bekendmaking inwerkingtreding RUP Leiestraat N 4-l

Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat het RUP Leiestraat N 4-I op 9 juni 2011 goedgekeurd werd door de Bestendige Deputatie.
Het RUP Leiestraat N 4-I is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 28-07-2011 en treedt in werking 14 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. 


Bekendmaking inwerkingtreding RUP Woonstrategie buitengebied 009 I

Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat het RUP Woonstrategie buitengebied 009 I op 9 juni 2011| gedeeltelijk goedgekeurd werd door de Bestendige Deputatie, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Menen in zitting van 28-03-201 l, mits uitsluiting van de met blauw omrande delen.
Het RUP Woonstrategie Buitengebied 900 I is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 28-07-2011 en treedt in werking 14 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. B
ekendmaking inwerkingtreding SRUP Warlop Horeca

Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat het Sectoraal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Warlop Horeca op 3 maart 2011 goedgekeurd werd door de Bestendige Deputatie.

Op 13 mei 2011 treedt het RUP in werking (14 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad).


Bekendmaking inwerkingtreding RUP Grenscorrectie Menen-Oost

Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Grenscorrectie Menen-Oost op 7 januari 2010 goedgekeurd werd door de Bestendige Deputatie.

Op 3 maart 2010 treedt het RUP in werking (14 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad).

Plan-mer screenings

Onderzoek tot milieueffectrapportage van het PRUP "Afbakening Klein Stedelijk Gebied Menen"NR OHPL1225

Op 22 december 2011 heeft de provincie West-Vlaanderen voor vermeld plan overeenkomstig art. 4.26.§1 van het plan-m.e.r.-decreet het screeningsdossier ingediend met de vraag een beslissing te nemen over de noodzaak tot opmaak van een plan-MER.

Het dossier is bij MER-Vlaanderen gekend onder het nummer OHPL1225.

Conclusie:

De dienst MER heeft op basis van het screeningsdossier beslist dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van het plan-MER niet nodig is.

De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op www.mervlaanderen.be en op het stadhuis te Menen, loket Ruimtelijke Ordening tijdens de openingsuren.

Beslissing onderzoek tot milieueffectrapportage: SRUP Montré-Laga NR OHPL1114

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.), zoals aangepast door het decreet van 27 april 2007 ("planMER-decreet") en Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's "PlanMER-besluit")

Het screeningsdossier bevat de nodige informatie over het voorgenomen plan en heeft de relevante milieudisciplines op voldoende wijze besproken.

Het dossier is bij MER-Vlaanderen gekend onder het nummer OHPL1114

Conclusie:

Het voorgenomen plan geeft geen aanleiding tot aanzienlijke milieugevolgen en bijgevolg is de opmaak van een plan MER niet nodig.

De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op www.mervlaanderen.be en op het stadhuis te Menen, loket Ruimtelijke Ordening tijdens de  openingsuren.

 


Beslissing onderzoek tot milieueffectrapportage: RUP Groenhof NR OHPL1179

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.), zoals aangepast door het decreet van 27 april 2007 ("planMER-decreet") en Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's "PlanMER-besluit")

Het screeningsdossier bevat de nodige informatie over het voorgenomen plan en heeft de relevante milieudisciplines op voldoende wijze besproken.

Het dossier is bij MER-Vlaanderen gekend onder het nummer OHPL1179

Conclusie:

Het voorgenomen plan geeft geen aanleiding tot aanzienlijke milieugevolgen en bijgevolg is de opmaak van een plan MER niet nodig.

De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op www.mervlaanderen.be en op het stadhuis te Menen, loket Ruimtelijke Ordening tijdens de openingsuren.


Beslissing onderzoek tot milieueffectrapportage: RUP Keizer Karel NR OHPL1070

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.), zoals aangepast door het decreet van 27 april 2007 ("planMER-decreet") en Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's "PlanMER-besluit")

Het screeningsdossier bevat de nodige informatie over het voorgenomen plan en heeft de relevante milieudisciplines op voldoende wijze besproken.

Het dossier is bij MER-Vlaanderen gekend onder het nummer OHPL1070

Conclusie:

Het voorgenomen plan geeft geen aanleiding tot aanzienlijke milieugevolgen en bijgevolg is de opmaak van een plan MER niet nodig.

De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op www.mervlaanderen.be en op het stadhuis te Menen, loket Ruimtelijke Ordening tijdens de openingsuren. 


Beslissing onderzoek tot milieueffectrapportage: RUP Zonevreemde bedrijven 1 - Warlop Horeca - NR OHPL0540

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.) zoals aangepast door het decreet van 27 april 2007 ("planMER-decreet") en Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's ("planMER-besluit")

Het screeningsdossier bevat de nodige informatie over het voorgenomen plan en heeft de relevante milieudisciplines op voldoende wijze besproken.

Het dossier is bij MER-Vlaanderen gekend onder het nummer OHPL0540.

Conclusie:

Het voorgenomen plan geeft geen aanleiding tot aanzienlijke milieugevolgen en bijgevolg is de opmaak van een plan MER niet nodig.

De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op www.mervlaanderen.be en op het stadhuis te Menen, loket Ruimtelijke Ordening tijdens de openingsuren.


Beslissing onderzoek tot milieueffectrapportage: RUP Stationsomgeving Menen - NR OHPL0553

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.) zoals aangepast door het decreet van 27 april 2007 ("planMER-decreet") en Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's ("planMER-besluit")

Het screeningsdossier bevat de nodige informatie over het voorgenomen plan en heeft de relevante milieudisciplines op voldoende wijze besproken.

Het dossier is bij MER-Vlaanderen gekend onder het nummer OHPL0553

Conclusie:

Het voorgenomen plan geeft geen aanleiding tot aanzienlijke milieugevolgen en bijgevolg is de opmaak van een plan MER niet nodig.

De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op www.mervlaanderen.be en op het stadhuis te Menen, loket Ruimtelijke Ordening tijdens de openingsuren.


Beslissing onderzoek tot milieueffectrapportage: RUP Leiestraat Menen - NR OHPL0245

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.) zoals aangepast door het decreet van 27 april 2007 ("planMER-decreet") en Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's ("planMER-besluit")

Het screeningsdossier bevat de nodige informatie over het voorgenomen plan en heeft de relevante milieudisciplines op voldoende wijze besproken.

Het dossier is bij MER-Vlaanderen gekend onder het nummer OHPL0245

Conclusie:

Het voorgenomen plan geeft geen aanleiding tot aanzienlijke milieugevolgen en bijgevolg is de opmaak van een plan MER niet nodig.

De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op www.mervlaanderen.be en op het stadhuis te Menen, loket Ruimtelijke Ordening tijdens de openingsuren. 


 

Beslissing onderzoek tot milieueffectrapportage: RUP Woonstrategie buitengebied Menen - NR OHPL0692

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.) zoals aangepast door het decreet van 27 april 2007 ("planMER-decreet") en Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's ("planMER-besluit")

Het screeningsdossier bevat de nodige informatie over het voorgenomen plan en heeft de relevante milieudisciplines op voldoende wijze besproken.

Het dossier is bij MER-Vlaanderen gekend onder het nummer OHPL0692.

Conclusie:

Het voorgenomen plan geeft geen aanleiding tot aanzienlijke milieugevolgen en bijgevolg is de opmaak van een plan MER niet nodig.

De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op www.mervlaanderen.be en op het stadhuis te Menen, loket Ruimtelijk Ordening tijdens de openingsuren.