Openbare onderzoeken en bekendmakingen

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
De deputatie van de provincieraad West-Vlaanderen op 01/02/2018 de omgevingsvergunningsaanvraag goedkeurde voor:
PAVAR, Boerendreef 80, 8930 Menen, m.b.t. het heroprichten vleesvarkenstal, oprichten luchtwasser gebouw, aanleggen sleufsilo, Boerendreef 80, 8930 Menen, kadastraal bekend MENEN, 2 AFD, sectie C, nr(s) nr(s) 0009 H, 0042P, 0042R, 0043E en 0045F.

Inzagemogelijkheden:
Het besluit van de deputatie, houdende de omgevingsvergunning aan N.V. Decospan ligt ter inzage van het publiek van 13 februari 2018 tot 15 maart 2018 in het stadhuis van Menen, omgevingsdienst, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.

Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangsbewijst aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.


 

Bekendmaking openbaar onderzoek voor een omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de exploitant:
Lavaert bvba, Triloystraat 3, 8930 Rekkem een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit te Aalbeeksesteenweg zn, 8930 Lauwe, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD/MENEN, sectie B, nr(s) 0264A, 0266, 0261A, 0260A, 0241C, 0269D, 0263, 0267B, 0265A en 0270Y.
Soort inrichting: het gedeeltelijk opvullen van een historische kleiput met niet-verontreinigde bodem voor de creatie van een natuurgebied.
Inzagemogelijkheden: de aanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 07/02/2018 tot 08/03/2018 bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Milieudienst, Grote Markt 1, 8930 Menen tijdens de openingsuren van het stadhuis van Menen.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be. Indien u uw bezwaar wil toelichten aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie dan vermeldt u dat in uw bezwaarschrift.


Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
De deputatie van de provincieraad West-Vlaanderen op 25/01/2018 de omgevingsvergunningsaanvraag goedkeurde voor de exploitant:
N.V. DECOSPAN, Lageweg 33, 8930 Menen, om een inrichting te exploiteren te: Ringlaan 3, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie F, nr(s) 0453V.
Soort inrichting: houtverwerkend bedrijf.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van de deputatie, houdende de omgevingsvergunning aan N.V. Decospan ligt ter inzage van het publiek van 9 februari 2018 tot 11 maart 2018 in het stadhuis van Menen, dienst milieu, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangsbewijst aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.


Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
De deputatie van de provincieraad West-Vlaanderen op 25/01/2018 de omgevingsvergunningsaanvraag goedkeurde voor de exploitant:
N.V. DECOSPAN, Lageweg 33, 8930 Menen, om een inrichting te exploiteren te: Lageweg 33, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie F, nr(s) 0277F en 0277G.
Soort inrichting: houtverwerkend bedrijf.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van de deputatie, houdende de omgevingsvergunning aan N.V. Decospan ligt ter inzage van het publiek van 9 februari 2018 tot 11 maart 2018 in het stadhuis van Menen, dienst milieu, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangsbewijst aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.


Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door:
COLIM, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle, een omgevingsvergunningsaanvraag werd ingediend om op het perceel gelegen, Ieperstraat 435, 8930 Menen, met als kadastrale omschrijving 2 AFD/MENEN, sectie A, nr. 0305Z 2, stedenbouwkundige handelingen uit te voeren.
Kort omschreven gaat het over het uitbreiden van de parking bij een bestaand polyvalent handelsgebouw.
Inzagemogelijkheden: de omgevingsvergunningsaanvraag met bijlagen ligt van 22/01/2018 tot en met 20/02/2018 ter inzage in het stadhuis van Menen, dienst ruimtelijke ordening (loket RO), Grote Markt 1 (enkel tijdens de openingsuren).
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog (per brief) of digitaal via het omgevingsloket www.omgevingsloket.be.


Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door:
DE BRUGPOORT bvba, Kortewaagstraat 92, 8930 Menen, een omgevingsvergunningsaanvraag werd ingediend om op het perceel gelegen, Kortewaagstraat 92, 8930 Menen, met als kadastrale omschrijving 2 AFD/MENEN, sectie B, nr. 0133A, stedenbouwkundige handelingen uit te voeren.
Kort omschreven gaat het over het oprichten van een pluimveestal met aanhorigheden.
Inzagemogelijkheden: de omgevingsvergunningsaanvraag met bijlagen ligt van 15/01/2018 tot en met 13/02/2018 ter inzage in het stadhuis van Menen, dienst ruimtelijke ordening (loket RO), Grote Markt 1 (enkel tijdens de openingsuren).
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog (per brief) of digitaal via het omgevingsloket www.omgevingsloket.be.
Indien u uw bezwaar wil toelichten aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie dan vermeldt u dat in uw bezwaarschrift.


Bekendmaking beslissing milieuvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat het college van burgemeester en schepenen op 8/01/2018 de milieuvergunningsaanvraag goedkeurde voor de exploitant: LARFROST, Lar M 50 , 8930 Menen
om een inrichting te exploiteren te: Lar BLOK 50-70 M , 8930 Lauwe (Menen), kadastraal bekend onder:
Afdeling Sectie Perceelnummer
MENEN 3 AFD/LAUWE C 0498/D
MENEN 3 AFD/LAUWE C 0508/D
MENEN 3 AFD/LAUWE C 0511/D.
Soort inrichting: Opslag van diepvries en gekoelde producten.
Inzagemogelijkheden:
De milieuvergunning ligt ter inzage van het publiek van 18 januari 2018 tot 17 februari 2018 in het stadhuis van Menen, dienst milieu, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende die periode kan beroep ingediend worden bij de bestendige deputatie van de provincieraad West-Vlaanderen. De uiterste datum voor indienen van het beroep is 17 februari 2018. De volgende stavingsstukken dienen bij het beroep te worden gevoegd:

 • een door het gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt,
 • een bewijs van de betaling van de dossiertaks.

 

RUP Regionaal bedrijventerrein Menen-Wervik

De Provincie West-Vlaanderen heeft het proces opgestart om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken voor een nieuw bedrijventerrein voor de regio Menen-Wervik.

Update
Op 14, 17 en 23 maart werden infomarkten georganiseerd in Menen, Wevelgem en Wervik. Hierbij werd er informatie gegeven over de ontwerptekst van het plan-MER dat in opmaak is. Naar aanleiding van deze infomarkten was het mogelijk om opmerkingen over te maken. In totaal werden 126 opmerkingen bezorgd. De gebundelde samenvatting kan u in onderstaand document terugvinden. Achter iedere inspraakreactie kan u de terugvinden of en hoe deze reactie geleid heeft tot de aanpassing van de tekst van het plan-MER.

Antwoordnota inspraakreacties infomarkten

De verdere timing van het plan-MER ziet er als volgt uit:

 1. Eind december 2017: indienen ontwerp plan-MER
 2. Januari-februari 2018: adviesronde door de MER-cel + ontwerptekstbespreking met Vlaamse administraties en betrokken gemeentebesturen
 3. Maart 2018 : verwerking adviezen en eventueel bijsturen ontwerp plan MER 
 4. April 2018: indienen definitief plan-MER
 5. Mei 2018: goedkeuring plan-MER door de MER-cel 
 6. Juni - juli 2018: openbaar onderzoek goedgekeurde plan-MER

Na goedkeuring van de plan-MER zal deze integraal op deze webpagina geplaatst worden en zullen alle geregistreerde email-adressen hiervan op de hoogte gesteld worden.

Meer info


Bekendmaking beslissing milieuvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat het college van burgemeester en schepenen op 2/10/2017 de milieuvergunningsaanvraag goedkeurde voor de exploitant: B.W.M. 'T VEER, INDUSTRIELAAN 32 , 8930 MENEN
om een inrichting te exploiteren te: Industrielaan 32 , 8930 Menen, kadastraal bekend onder: Afdeling Sectie Perceelnummer
MENEN 1 AFD/MENEN F 0480/Y.
Soort inrichting: Beschutte werkplaats.
Inzagemogelijkheden:
De milieuvergunning ligt ter inzage van het publiek van 11 oktober 2017 tot 10 november 2017 in het stadhuis van Menen, dienst milieu, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende die periode kan beroep ingediend worden bij de bestendige deputatie van de provincieraad West-Vlaanderen. De uiterste datum voor indienen van het beroep is 10 november 2017. De volgende stavingsstukken dienen bij het beroep te worden gevoegd:

 • een door het gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt,
 • een bewijs van de betaling van de dossiertaks.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek voor een milieuvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de exploitant:
LARFROST Lar M 50 , 8930 Menen een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om een inrichting te exploiteren te Lar BLOK 50-70 M , 8930 Lauwe (Menen), kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD/LAUWE, sectie C, nr(s) 0498D, 0508D, 0511D.
Soort inrichting: voedings- en genotsmiddelenindustrie ( opslag en bewerking ) Opslag van diepvries en gekoelde producten
Inzagemogelijkheden:
De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 6/10/2017 tot en met 5/11/2017 tijdens de openingsuren in het stadhuis van Menen, dienst milieu, Grote Markt 1.
Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk worden gericht aan het college van Burgemeester en Schepenen van en te Menen, Grote Markt 1 – 8930 Menen.


 

Bekendmaking beslissing milieuvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat het college van burgemeester en schepenen op 25/09/2017 de milieuvergunningsaanvraag goedkeurde voor de exploitant: HOUZET, SCHONEKEERSTRAAT 39 , 8930 MENEN
om een inrichting te exploiteren te: Schonekeerstraat 41 , 8930 Lauwe (Menen), kadastraal bekend onder:
Afdeling Sectie Perceelnummer
MENEN 3 AFD/LAUWE A 0552/K
MENEN 3 AFD/LAUWE A 0553/L.
Soort inrichting: Tankstation- brandstoffendepot.
Inzagemogelijkheden:
De milieuvergunning ligt ter inzage van het publiek van 4 oktober 2017 tot 3 november 2017 in het stadhuis van Menen, dienst milieu, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende die periode kan beroep ingediend worden bij de bestendige deputatie van de provincieraad West-Vlaanderen. De uiterste datum voor indienen van het beroep is 3 november 2017. De volgende stavingsstukken dienen bij het beroep te worden gevoegd:

 • een door het gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt,
 • een bewijs van de betaling van de dossiertaks.

 

Bekendmaking beslissing milieuvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de bestendige deputatie van de provincieraad op 31/08/2017 de milieuvergunningsaanvraag goedkeurde voor de exploitant:
FOURNIER CAVOS, Waalvest 69 , 8930 Menen
om een inrichting te exploiteren te: Waalvest 69 , 8930 Menen, kadastraal bekend onder:
Afdeling Sectie Perceelnummer
MENEN 1 AFD/MENEN E 1005/H 23.
Soort inrichting: benzinestation tankstation, verdeelstation voor brandstoffen en verkoop kolen.
Inzagemogelijkheden:
De milieuvergunning ligt ter inzage van het publiek van 21 september 2017 tot 21 oktober 2017 in het stadhuis van Menen, dienst milieu, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende die periode kan beroep ingediend worden bij de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu. De uiterste datum voor indienen van het beroep is 21 oktober 2017. De volgende stavingsstukken dienen bij het beroep te worden gevoegd:

 • een door het gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt,
 • een bewijs van de betaling van de dossiertaks.

 

Bekendmaking beslissing milieuvergunningsaanvraag

 De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de exploitant:
AQUAFIN Dijkstraat 8 , 2630 Aartselaar , een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend om een inrichting te exploiteren te Kortrijkstraat 441 , 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD/MENEN, sectie D, nr(s) 0037A02, 0037X.
Soort inrichting: rioolwaterzuiveringsinstallatie
Inzagemogelijkheden: de vergunningsaanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 8/09/2017 tot en met 8/10/2017 tijdens de openingsuren in het stadhuis van Menen, dienst milieu, Grote Markt 1.
Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk worden gericht aan het college van Burgemeester en Schepenen van en te Menen , Grote Markt 1.
Indien u uw bezwaar wil toelichten aan de Provinciale Omgevingscommissie dan vermeldt u dat in uw bezwaarschrift.
Informatievergadering: er wordt een informatievergadering georganiseerd op 20/09/2017 om 19u in de oude trouwzaal in het stadhuis, Grote Markt 1, 8930 Menen


 

Bekendmaking beslissing milieuvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
De Vlaamse Minister voor Leefmilieu het beroep van W-Kracht tegen de wijgering van hun milieuvergunningsaanvraag toekende op 23/08/2017 voor de exploitant:
W-Kracht NV, Kerkstraat 1 , 8210 Loppem
om een inrichting te exploiteren te: Boerendreef z/n , 8930 Menen, kadastraal bekend onder:
MENEN 2 AFD/MENEN B 0203/B
MENEN 2 AFD/MENEN C 0013/A.
Soort inrichting: exploiteren van een windmolenpark.
Inzagemogelijkheden:
De milieuvergunning ligt ter inzage van het publiek van 8 september 2017 tot 8 oktober 2017 in het stadhuis van Menen, dienst milieu, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.


 

Bekendmaking beslissing milieuvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat het college van burgemeester en schepenen op 16/08/2017 de milieuvergunningsaanvraag goedkeurde voor de exploitant: Joke VM bvba - S&H Business bvba, Moeskroenstraat 413 , 8930 Rekkem
om een inrichting te exploiteren te: Moeskroenstraat 413 , 8930 Rekkem (Menen), kadastraal bekend onder:
Afdeling Sectie Perceelnummer
MENEN 5 AFD/REKKEM A 0175/E 3.
Soort inrichting: mededeling kleine verandering - uitbreiding en wijziging van een tankstation met handcarwash.
Inzagemogelijkheden:
De milieuvergunning ligt ter inzage van het publiek van 25 augustus 2017 tot 24 september 2017 in het stadhuis van Menen, dienst milieu, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende die periode kan beroep ingediend worden bij de bestendige deputatie van de provincieraad West-Vlaanderen. De uiterste datum voor indienen van het beroep is 24 september 2017. De volgende stavingsstukken dienen bij het beroep te worden gevoegd:

 • een door het gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt,
 • een bewijs van de betaling van de dossiertaks.

 

Bekendmaking beslissing milieuvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat het college van burgemeester en schepenen op 31/07/2017 de milieuvergunningsaanvraag goedkeurde voor de exploitant: Schippersweekend, Larstraat 34 , 8930 Lauwe
om een inrichting te exploiteren te: Schonekeerstraat 126, kadastraal bekend onder:
Afdeling Sectie Perceelnummer
MENEN 3 AFD/LAUWE A 0543/F
MENEN 3 AFD/LAUWE A 0543/G
MENEN 3 AFD/LAUWE A 0545/A 8
MENEN 3 AFD/LAUWE A 0545/C
MENEN 3 AFD/LAUWE A 0545/L
MENEN 3 AFD/LAUWE A 0545/R
MENEN 3 AFD/LAUWE A 0545/S 7
MENEN 3 AFD/LAUWE A 0545/T 2
MENEN 3 AFD/LAUWE A 0545/V 2.
Soort inrichting: festival met optredens 9-10-11 september.
Inzagemogelijkheden:
De milieuvergunning ligt ter inzage van het publiek van 8 augustus 2017 tot 7 september 2017 in het stadhuis van Menen, dienst milieu, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende die periode kan beroep ingediend worden bij de bestendige deputatie van de provincieraad West-Vlaanderen. De uiterste datum voor indienen van het beroep is 7 september 2017. De volgende stavingsstukken dienen bij het beroep te worden gevoegd:

 • een door het gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt,
 • een bewijs van de betaling van de dossiertaks.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek voor een milieuvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de exploitant:
WOODSTOXX bvba Hogeweg 245 , 8930 Menen een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om een inrichting te exploiteren te Hogeweg 245 , 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD/MENEN, sectie F, nr(s) 0095B 2, 0095H 2.
Soort inrichting: houtbewerkingsbedrijf
Inzagemogelijkheden:
De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 4/08/2017 tot en met 3/09/2017 tijdens de openingsuren in het stadhuis van Menen, dienst milieu, Grote Markt 1.
Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk worden gericht aan het college van Burgemeester en Schepenen van en te Menen, Grote Markt 1 – 8930 Menen.


 

Bekendmaking beslissing milieuvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de bestendige deputatie van de provincieraad op 29/06/2017 de milieuvergunningsaanvraag goedkeurde voor de exploitant:
VERTEXCO, Industrielaan 104 , 8930 Menen
om een inrichting te exploiteren te: Industrielaan 104 , 8930 Menen, kadastraal bekend onder: Afdeling Sectie Perceelnummer
MENEN 1 AFD/MENEN F 0455/K.
Soort inrichting: toelevering voor textielbehandelingsbedrijven uitbreiden en wijzigen van een chemisch bedrijf.
Inzagemogelijkheden:
De milieuvergunning ligt ter inzage van het publiek van 20 juli 2017 tot 19 augustus 2017 in het stadhuis van Menen, dienst milieu, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende die periode kan beroep ingediend worden bij de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu. De uiterste datum voor indienen van het beroep is 19 augustus 2017. De volgende stavingsstukken dienen bij het beroep te worden gevoegd:

 • een door het gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt,
 • een bewijs van de betaling van de dossiertaks.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek voor een milieuvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de exploitant:
HOUZET SCHONEKEERSTRAAT 39 , 8930 MENEN een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om een inrichting te exploiteren te Schonekeerstraat 39 , 8930 Lauwe (Menen), kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD/LAUWE, sectie A, nr(s) 0552K, 0553L.
Soort inrichting: brandstoffendepot Tankstation- brandstoffendepot
Inzagemogelijkheden:
De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 13/07/2017 tot en met 12/08/2017 tijdens de openingsuren in het stadhuis van Menen, dienst milieu, Grote Markt 1.
Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk worden gericht aan het college van Burgemeester en Schepenen van en te Menen, Grote Markt 1 – 8930 Menen.


 

Bekendmaking definitieve beslissing inzake proefvergunning

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat het college van burgemeester en schepenen op 03/07/2017 een definitieve beslissing inzake een proefvergunning nam en vergunning verleende aan de exploitant: WYSEUR Henk, Murissonstraat 200 , B-8930 Menen
om een inrichting te exploiteren te: Murissonstraat 200 , 8930 Rekkem (Menen), kadastraal bekend onder:

Afdeling Sectie Perceelnummer
MENEN 5 AFD/REKKEM A 0437/G
MENEN 5 AFD/REKKEM A 0439/N
MENEN 5 AFD/REKKEM A 0440/F.
Soort inrichting: melkveehouderij.
Inzagemogelijkheden:
De milieuvergunning ligt ter inzage van het publiek van 13 juli 2017 tot 12 augustus 2017 in het stadhuis van Menen, dienst milieu, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende die periode kan beroep ingediend worden bij de bestendige deputatie van de provincieraad West-Vlaanderen. De uiterste datum voor indienen van het beroep is 27 augustus 2016. De volgende stavingsstukken dienen bij het beroep te worden gevoegd:

 • een door het gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt,
 • een bewijs van de betaling van de dossiertaks.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek voor een omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de exploitant:
GELDHOF POULTRY PRODUCTS bvba, Boterweg(Oost) 6, 8640 Vleteren een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend om een inrichting te exploiteren te Dadizelestraat 158 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD/MENEN, sectie A, nr(s) 0268A.

Het bedrijf situeert zich op 2 gemeenten waardoor de deputatie de bevoegde overheid is.

Soort inrichting: stockeren, sorteren en verpakken van eieren;
Voorwerp aanvraag: plaatsen van een elektriciteitscabine, hernieuwen, uitbreiden en (intern) verplaatsen van activiteiten;
Rubrieken: 6.5.1.; 9.4.1.c 2; 15.1.1.; 17.3.2.1.1.1.b; 17.4.; 28.2.c.1.; 53.8.1.

Inzagemogelijkheden:
De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 10/07/2017 tot en met 08/08/2017 tijdens de openingsuren in het stadhuis van Menen, dienst milieu, Grote Markt 1.
Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk worden gericht aan het college van Burgemeester en Schepenen van en te Menen, Grote Markt 1 – 8930 Menen.
Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.


Bekendmaking openbaar onderzoek voor een milieuvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de exploitant:
B.W.M. 'T VEER INDUSTRIELAAN 32 , 8930 MENEN een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om een inrichting te exploiteren te Industrielaan 32 , 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD/MENEN, sectie F, nr(s) 0480Y.
Soort inrichting: Beschutte werkplaats
Inzagemogelijkheden:
De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 6/07/2017 tot en met 5/08/2017 tijdens de openingsuren in het stadhuis van Menen, dienst milieu, Grote Markt 1.
Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk worden gericht aan het college van Burgemeester en Schepenen van en te Menen, Grote Markt 1 – 8930 Menen.


 

Bekendmaking beslissing milieuvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de bestendige deputatie van de provincieraad op 15/06/2017 de milieuvergunningsaanvraag goedkeurde voor de exploitant:
POLITIEZONE MENEN WEVELGEM LEDEGEM, Leopoldplein 12 , 8930 Menen
om een inrichting te exploiteren te: Leopoldplein 12 , 8930 Menen, kadastraal bekend onder: Afdeling Sectie Perceelnummer
MENEN 1 AFD/MENEN E 1007/N 30
MENEN 1 AFD/MENEN E 1007/X 33
MENEN 1 AFD/MENEN E 1007/Z 31.
Soort inrichting: politiegebouw.
Inzagemogelijkheden:
De milieuvergunning ligt ter inzage van het publiek van 6 juli 2017 tot 5 augustus 2017 in het stadhuis van Menen, dienst milieu, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende die periode kan beroep ingediend worden bij de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu. De uiterste datum voor indienen van het beroep is 5 augustus 2017. De volgende stavingsstukken dienen bij het beroep te worden gevoegd:

 • een door het gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt,
 • een bewijs van de betaling van de dossiertaks.

 

Bekendmaking beslissing milieuvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat: de bestendige deputatie van de provincieraad op 15/06/2017 de milieuvergunningsaanvraag goedkeurde voor de exploitant:
Galloo, Wervikstraat 320 , 8930 Menen
om een inrichting te exploiteren te: Ropswalle zn , 8930 Menen, kadastraal bekend onder: Afdeling Sectie Perceelnummer
MENEN 1 AFD/MENEN F 0394/C
MENEN 1 AFD/MENEN F 0394/D
MENEN 1 AFD/MENEN F 0402/L
MENEN 1 AFD/MENEN F 0402/M.
Soort inrichting: uitbreiden en wijzigen van non-ferro metalenbedrijf.
Inzagemogelijkheden:
De milieuvergunning ligt ter inzage van het publiek van 6 juli 2017 tot 5 augustus 2017 in het stadhuis van Menen, dienst milieu, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende die periode kan beroep ingediend worden bij de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu. De uiterste datum voor indienen van het beroep is 5 augustus 2017. De volgende stavingsstukken dienen bij het beroep te worden gevoegd:

 • een door het gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt,
 • een bewijs van de betaling van de dossiertaks.

 

Bekendmaking beslissing milieuvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de bestendige deputatie van de provincieraad op 15/06/2017 de milieuvergunningsaanvraag goedkeurde voor de exploitant:
Cappelle Pigments, Kortrijkstraat 153 , 8930 Menen
om een inrichting te exploiteren te: Kortrijkstraat 153 , 8930 Menen, kadastraal bekend onder:
Afdeling Sectie Perceelnummer
MENEN 1 AFD/MENEN E 1007/D 34.

Soort inrichting: pigmentenfabriek, productie van pigmenten - actualisatie van de vergunning.
Inzagemogelijkheden:
De milieuvergunning ligt ter inzage van het publiek van 6 juli 2017 tot 5 augustus 2017 in het stadhuis van Menen, dienst milieu, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende die periode kan beroep ingediend worden bij de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu. De uiterste datum voor indienen van het beroep is 5 augustus 2017. De volgende stavingsstukken dienen bij het beroep te worden gevoegd:

 • een door het gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt,
 • een bewijs van de betaling van de dossiertaks.

 

Bekendmaking beslissing milieuvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat het college van burgemeester en schepenen op 19/06/2017 de milieuvergunningsaanvraag goedkeurde voor de exploitant: DELCA IMMO B.V.B.A., Lar A 6 , 8930 Lauwe
om een inrichting te exploiteren te: Lar Blok E31 , 8930 Lauwe (Menen), kadastraal bekend onder: Afdeling Sectie Perceelnummer
MENEN 3 AFD/LAUWE C 0708/C.
Soort inrichting: transportbedrijf met opslag van textiel en papier.
Inzagemogelijkheden:
De milieuvergunning ligt ter inzage van het publiek van 29 juni 2017 tot 29 juli 2017 in het stadhuis van Menen, dienst milieu, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende die periode kan beroep ingediend worden bij de bestendige deputatie van de provincieraad West-Vlaanderen. De uiterste datum voor indienen van het beroep is 29 juli 2017. De volgende stavingsstukken dienen bij het beroep te worden gevoegd:

 • een door het gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt,
 • een bewijs van de betaling van de dossiertaks. 

 

Bekendmaking beslissing milieuvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat het college van burgemeester en schepenen op 12/06/2017 de milieuvergunningsaanvraag goedkeurde voor de exploitant: LESAGE INDUSTRIES NV, Oostlaan 3 , 8560 Gullegem
om een inrichting te exploiteren te: Triloystraat LAR zuid , 8930 Rekkem (Menen), kadastraal bekend onder: Afdeling Sectie Perceelnummer
MENEN 3 AFD/LAUWE C 0374/A
MENEN 3 AFD/LAUWE C 0752/
MENEN 5 AFD/REKKEM C 0182/A
MENEN 5 AFD/REKKEM C 0183/A
MENEN 5 AFD/REKKEM C 0184/F
MENEN 5 AFD/REKKEM C 0185/F
MENEN 5 AFD/REKKEM C 0186/A
MENEN 5 AFD/REKKEM C 0187/.
Soort inrichting: assemblage en distributie van koperwaren.
Inzagemogelijkheden:
De milieuvergunning ligt ter inzage van het publiek van 22 juni 2017 tot 22 juli 2017 in het stadhuis van Menen, dienst milieu, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende die periode kan beroep ingediend worden bij de bestendige deputatie van de provincieraad West-Vlaanderen. De uiterste datum voor indienen van het beroep is 22 juli 2017. De volgende stavingsstukken dienen bij het beroep te worden gevoegd:

 • een door het gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt,
 • een bewijs van de betaling van de dossiertaks.

 

Bekendmaking beslissing milieuvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de bestendige deputatie van de provincieraad op 11/05/2017 de milieuvergunningsaanvraag goedkeurde voor
de exploitant:

CIMENTERIES CBR CEMENTBEDRIJVEN, Terhulpsesteenweg 185 , 1170 Watermaal-Bosvoorde
om een inrichting te exploiteren te: Wervikstraat 348 , 8930 Menen, kadastraal bekend onder:
Afdeling Sectie Perceelnummer
MENEN 1 AFD/MENEN F 0383/H
MENEN 1 AFD/MENEN F 0388/B/02.
Soort inrichting: bouwbedrijf en betoncentrale uitbreiden en wijzigen van een bouwbedrijf en betoncentrale.
Inzagemogelijkheden:
De milieuvergunning ligt ter inzage van het publiek van 1 juni 2017 tot 1 juli 2017 in het stadhuis van Menen, dienst milieu, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende die periode kan beroep ingediend worden bij de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu. De uiterste datum voor indienen van het beroep is 1 juli 2017. De volgende stavingsstukken dienen bij het beroep te worden gevoegd:

 • een door het gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt,
 • een bewijs van de betaling van de dossiertaks. 

 

Bekendmaking beslissing milieuvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de bestendige deputatie van de provincieraad op 11/05/2017 de milieuvergunningsaanvraag goedkeurde voor
de exploitant:
DE BRUGPOORT - LANNOY MIA Kortewaagstraat 92, 8930 Menen om een inrichting te exploiteren te: Kortewaagstraat 92, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD/MENEN, sectie B, nrs: 0113F, 0113G, 0133A, 0135E, 0135F, 0137G, 0137H en 0140F
Soort inrichting: landbouwbedrijf, uitbreiden en wijzigen van varkens- en kippenkwekerij.
Inzagemogelijkheden:
De milieuvergunning ligt ter inzage van het publiek van 1 juni 2017 tot 1 juli 2017 in het stadhuis van Menen, dienst milieu, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende die periode kan beroep ingediend worden bij de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu. De uiterste datum voor indienen van het beroep is 1 juli 2017. De volgende stavingsstukken dienen bij het beroep te worden gevoegd:

 • een door het gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt,
 • een bewijs van de betaling van de dossiertaks

 

Bekendmaking beslissing milieuvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat het de Bestendige Deputatie op 11/05/2017 het beroep tegen de milieuvergunning zonder voorwerp bevond voor de exploitant: JET IMPORT, Rekkemstraat 58 , 8930 Lauwe
om een inrichting te exploiteren te: Rekkemstraat 58 , 8930 Lauwe (Menen), kadastraal bekend onder:
Afdeling Sectie Perceelnummer
MENEN 3 AFD/LAUWE A 0097/L.
Soort inrichting: beroep tegen milieuvergunningsvoorwaarden van Jet Import.
Inzagemogelijkheden:
De milieuvergunning ligt ter inzage van het publiek van 1 juni 2017 tot 1 juli 2017 in het stadhuis van Menen, dienst milieu, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Tegen het besluit is geen adminstratief beroep meer mogelijk bij de hogere overheid. De mogelijkheid tot instellen van een schorsings- en/of vernietigingsberoep bij de Raad van State blijft bestaan.


 

Bekendmaking openbaar onderzoek voor een milieuvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de exploitant: VASKON NV, Krommebeekstraat 24 , 8930 Menen
een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om een inrichting te exploiteren te Krommebeekstraat 24 , 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD/MENEN, sectie B, perceelnummers: 0280G en 0280H.
Soort inrichting: metaalbewerking
Inzagemogelijkheden:
De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 30/05/2017 tot en met 29/06/2017 tijdens de openingsuren in het stadhuis van Menen, dienst milieu, Grote Markt 1.
Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk worden gericht aan het college van Burgemeester en Schepenen van en te Menen, Grote Markt 1 – 8930 Menen.


 

Bekendmaking beslissing milieuvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de bestendige deputatie van de provincieraad op 4/05/2017 de milieuvergunningsaanvraag goedkeurde voor de exploitant:
TOTAL BELGIUM, Handelsstraat 93 , 1040 Brussel
om een inrichting te exploiteren te: Lar BLOK 1 M , 8930 Lauwe (Menen), kadastraal bekend onder: Afdeling Sectie Perceelnummer
MENEN 3 AFD/LAUWE C 0670/.
Soort inrichting: tankstation met shop en restaurant uitbreiden met LCNG-installatie.
Inzagemogelijkheden:
De milieuvergunning ligt ter inzage van het publiek van 25 mei 2017 tot 24 juni 2017 in het stadhuis van Menen, dienst milieu, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende die periode kan beroep ingediend worden bij de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu. De uiterste datum voor indienen van het beroep is 24 juni 2017. De volgende stavingsstukken dienen bij het beroep te worden gevoegd:

 • een door het gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt,
 • een bewijs van de betaling van de dossiertaks.

 

Bekendmaking beslissing milieuvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de bestendige deputatie van de provincieraad op 4/05/2017 de milieuvergunningsaanvraag goedkeurde voor de exploitant:
Joke VM, Moeskroenstraat 413 , 8930 Rekkem
om een inrichting te exploiteren te: Moeskroenstraat 413 , 8930 Rekkem (Menen), kadastraal bekend onder: Afdeling Sectie Perceelnummer
MENEN 5 AFD/REKKEM A 0175/E 3.
Soort inrichting: tankstation en garageplaats uitbreiden met carwash.
Inzagemogelijkheden:
De milieuvergunning ligt ter inzage van het publiek van 25 mei 2017 tot 24 juni 2017 in het stadhuis van Menen, dienst milieu, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende die periode kan beroep ingediend worden bij de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu. De uiterste datum voor indienen van het beroep is 24 juni 2017. De volgende stavingsstukken dienen bij het beroep te worden gevoegd:

 • een door het gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt,
 • een bewijs van de betaling van de dossiertaks.

 

Bekendmaking beslissing milieuvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat het college van burgemeester en schepenen op 8/05/2017 de milieuvergunningsaanvraag goedkeurde voor
de exploitant: TANK-SERVICE, Krommebeekstraat 20 , 8930 Menen
om een inrichting te exploiteren te: Krommebeekstraat 20 , 8930 Menen, kadastraal bekend onder: Afdeling Sectie Perceelnummer
MENEN 2 AFD/MENEN B 0280/L.
Soort inrichting: brandstoftankbedrijf; opslag producten tankcleaning en opschuimen.
Inzagemogelijkheden:
De milieuvergunning ligt ter inzage van het publiek van 18 mei 2017 tot 17 juni 2017 in het stadhuis van Menen, dienst milieu, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende die periode kan beroep ingediend worden bij de bestendige deputatie van de provincieraad West-Vlaanderen. De uiterste datum voor indienen van het beroep is 17 juni 2017.

De volgende stavingsstukken dienen bij het beroep te worden gevoegd:

 • een door het gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt,
 • een bewijs van de betaling van de dossiertaks.

 

Bekendmakinge openbaar onderzoek voor een milieuvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat het college van burgemeester en schepenen op 24/04/2017 de milieuvergunningsaanvraag goedkeurde voor
de exploitant: HOFKIP, Industrielaan 31 , 8930 Menen
om een inrichting te exploiteren te: Industrielaan 31 , 8930 Menen, kadastraal bekend onder:

Afdeling Sectie Perceelnummer

MENEN 1 AFD/MENEN F 0515/B 8
MENEN 1 AFD/MENEN F 0515/D 7
MENEN 1 AFD/MENEN F 0515/F 7
MENEN 1 AFD/MENEN F 0515/G 7
MENEN 1 AFD/MENEN F 0515/N 7
MENEN 1 AFD/MENEN F 0515/V 6
MENEN 1 AFD/MENEN F 0515/W 6
MENEN 1 AFD/MENEN F 0515/X 7
MENEN 1 AFD/MENEN F 0515/Y 7.
Soort inrichting: Tijdelijke vergunning lozen bedrijfsafvalwater.
Inzagemogelijkheden:
De milieuvergunning ligt ter inzage van het publiek van 5 mei 2017 tot 4 juni 2017 in het stadhuis van Menen, dienst milieu, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende die periode kan beroep ingediend worden bij de bestendige deputatie van de provincieraad West-Vlaanderen. De uiterste datum voor indienen van het beroep is 4 juni 2017. De volgende stavingsstukken dienen bij het beroep te worden gevoegd:

 • een door het gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt,
 • een bewijs van de betaling van de dossiertaks.

Publieke inspraak over het plan-MER voor het RUP Tybersite in Menen

Extenso bvba/Retim bvba laat een plan-MER opmaken voor een gemeentelijk RUP dat het gebied van het voormalige textielbedrijf Tyber en omliggende terreinen zal herbestemmen. Het gaat meer bepaald om de herbestemming van een ambachtelijke zone naar groengebied, de herbestemming van de Tybersite en de herbestemming die de ontwikkeling van retail en groothandel aan de N8 regelt. De effecten van die herbestemming zullen in het plan-MER onderzocht worden.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. U kunt van 4 mei 2017 tot en met 2 juli 2017 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven. U kunt de nota downloaden van de website https://www.lne.be/milieueffect-rapportage
of inkijken op het stadhuis van Menen en Wervik en bij de dienst Milieueffectrapportage in Brussel.

Tot en met 2 juli 2017 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer of stad Menen

Dienst Ruimtelijke Ordening
Grote Markt 1 - 8930 Menen
Ruimtelijke.ordening@menen.be of 056 529 386

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.

Powerpoint omtrent kennisgevingsnota plan-Mer Tybersite 


 

Structuurplannen

Momenteel geen openbare onderzoeken.

RUP'S

Bekendmaking inwerkingtreding RUP Stationsomgeving Menen

Het College van Burgemeester en schepenen maakt bekend dat het RUP Stationsomgeving Menen op 17 november 2011 goedgekeurd werd door de Bestendige Deputatie.

Het RUP Stationsomgeving Menen is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 16 februari 2012 en treedt in werking 14 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad: 1 maart 2012.


Bekendmaking inwerkingtreding RUP Leiestraat N 4-l

Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat het RUP Leiestraat N 4-I op 9 juni 2011 goedgekeurd werd door de Bestendige Deputatie.
Het RUP Leiestraat N 4-I is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 28-07-2011 en treedt in werking 14 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. 


Bekendmaking inwerkingtreding RUP Woonstrategie buitengebied 009 I

Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat het RUP Woonstrategie buitengebied 009 I op 9 juni 2011| gedeeltelijk goedgekeurd werd door de Bestendige Deputatie, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Menen in zitting van 28-03-201 l, mits uitsluiting van de met blauw omrande delen.
Het RUP Woonstrategie Buitengebied 900 I is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 28-07-2011 en treedt in werking 14 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. B
ekendmaking inwerkingtreding SRUP Warlop Horeca

Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat het Sectoraal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Warlop Horeca op 3 maart 2011 goedgekeurd werd door de Bestendige Deputatie.

Op 13 mei 2011 treedt het RUP in werking (14 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad).


Bekendmaking inwerkingtreding RUP Grenscorrectie Menen-Oost

Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Grenscorrectie Menen-Oost op 7 januari 2010 goedgekeurd werd door de Bestendige Deputatie.

Op 3 maart 2010 treedt het RUP in werking (14 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad).

Plan-mer screenings

Onderzoek tot milieueffectrapportage van het PRUP "Afbakening Klein Stedelijk Gebied Menen"NR OHPL1225

Op 22 december 2011 heeft de provincie West-Vlaanderen voor vermeld plan overeenkomstig art. 4.26.§1 van het plan-m.e.r.-decreet het screeningsdossier ingediend met de vraag een beslissing te nemen over de noodzaak tot opmaak van een plan-MER.

Het dossier is bij MER-Vlaanderen gekend onder het nummer OHPL1225.

Conclusie:

De dienst MER heeft op basis van het screeningsdossier beslist dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van het plan-MER niet nodig is.

De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op www.mervlaanderen.be en op het stadhuis te Menen, loket Ruimtelijke Ordening tijdens de openingsuren.

Beslissing onderzoek tot milieueffectrapportage: SRUP Montré-Laga NR OHPL1114

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.), zoals aangepast door het decreet van 27 april 2007 ("planMER-decreet") en Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's "PlanMER-besluit")

Het screeningsdossier bevat de nodige informatie over het voorgenomen plan en heeft de relevante milieudisciplines op voldoende wijze besproken.

Het dossier is bij MER-Vlaanderen gekend onder het nummer OHPL1114

Conclusie:

Het voorgenomen plan geeft geen aanleiding tot aanzienlijke milieugevolgen en bijgevolg is de opmaak van een plan MER niet nodig.

De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op www.mervlaanderen.be en op het stadhuis te Menen, loket Ruimtelijke Ordening tijdens de  openingsuren.

 


Beslissing onderzoek tot milieueffectrapportage: RUP Groenhof NR OHPL1179

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.), zoals aangepast door het decreet van 27 april 2007 ("planMER-decreet") en Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's "PlanMER-besluit")

Het screeningsdossier bevat de nodige informatie over het voorgenomen plan en heeft de relevante milieudisciplines op voldoende wijze besproken.

Het dossier is bij MER-Vlaanderen gekend onder het nummer OHPL1179

Conclusie:

Het voorgenomen plan geeft geen aanleiding tot aanzienlijke milieugevolgen en bijgevolg is de opmaak van een plan MER niet nodig.

De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op www.mervlaanderen.be en op het stadhuis te Menen, loket Ruimtelijke Ordening tijdens de openingsuren.


Beslissing onderzoek tot milieueffectrapportage: RUP Keizer Karel NR OHPL1070

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.), zoals aangepast door het decreet van 27 april 2007 ("planMER-decreet") en Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's "PlanMER-besluit")

Het screeningsdossier bevat de nodige informatie over het voorgenomen plan en heeft de relevante milieudisciplines op voldoende wijze besproken.

Het dossier is bij MER-Vlaanderen gekend onder het nummer OHPL1070

Conclusie:

Het voorgenomen plan geeft geen aanleiding tot aanzienlijke milieugevolgen en bijgevolg is de opmaak van een plan MER niet nodig.

De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op www.mervlaanderen.be en op het stadhuis te Menen, loket Ruimtelijke Ordening tijdens de openingsuren. 


Beslissing onderzoek tot milieueffectrapportage: RUP Zonevreemde bedrijven 1 - Warlop Horeca - NR OHPL0540

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.) zoals aangepast door het decreet van 27 april 2007 ("planMER-decreet") en Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's ("planMER-besluit")

Het screeningsdossier bevat de nodige informatie over het voorgenomen plan en heeft de relevante milieudisciplines op voldoende wijze besproken.

Het dossier is bij MER-Vlaanderen gekend onder het nummer OHPL0540.

Conclusie:

Het voorgenomen plan geeft geen aanleiding tot aanzienlijke milieugevolgen en bijgevolg is de opmaak van een plan MER niet nodig.

De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op www.mervlaanderen.be en op het stadhuis te Menen, loket Ruimtelijke Ordening tijdens de openingsuren.


Beslissing onderzoek tot milieueffectrapportage: RUP Stationsomgeving Menen - NR OHPL0553

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.) zoals aangepast door het decreet van 27 april 2007 ("planMER-decreet") en Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's ("planMER-besluit")

Het screeningsdossier bevat de nodige informatie over het voorgenomen plan en heeft de relevante milieudisciplines op voldoende wijze besproken.

Het dossier is bij MER-Vlaanderen gekend onder het nummer OHPL0553

Conclusie:

Het voorgenomen plan geeft geen aanleiding tot aanzienlijke milieugevolgen en bijgevolg is de opmaak van een plan MER niet nodig.

De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op www.mervlaanderen.be en op het stadhuis te Menen, loket Ruimtelijke Ordening tijdens de openingsuren.


Beslissing onderzoek tot milieueffectrapportage: RUP Leiestraat Menen - NR OHPL0245

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.) zoals aangepast door het decreet van 27 april 2007 ("planMER-decreet") en Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's ("planMER-besluit")

Het screeningsdossier bevat de nodige informatie over het voorgenomen plan en heeft de relevante milieudisciplines op voldoende wijze besproken.

Het dossier is bij MER-Vlaanderen gekend onder het nummer OHPL0245

Conclusie:

Het voorgenomen plan geeft geen aanleiding tot aanzienlijke milieugevolgen en bijgevolg is de opmaak van een plan MER niet nodig.

De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op www.mervlaanderen.be en op het stadhuis te Menen, loket Ruimtelijke Ordening tijdens de openingsuren. 


 

Beslissing onderzoek tot milieueffectrapportage: RUP Woonstrategie buitengebied Menen - NR OHPL0692

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.) zoals aangepast door het decreet van 27 april 2007 ("planMER-decreet") en Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's ("planMER-besluit")

Het screeningsdossier bevat de nodige informatie over het voorgenomen plan en heeft de relevante milieudisciplines op voldoende wijze besproken.

Het dossier is bij MER-Vlaanderen gekend onder het nummer OHPL0692.

Conclusie:

Het voorgenomen plan geeft geen aanleiding tot aanzienlijke milieugevolgen en bijgevolg is de opmaak van een plan MER niet nodig.

De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op www.mervlaanderen.be en op het stadhuis te Menen, loket Ruimtelijk Ordening tijdens de openingsuren.