Werkwinkel

Sinds eind 2001 is de lokale werkwinkel ‘Menen-Wervik' operationeel.

De lokale werkwinkel is een begeleidingsdienst voor werkzoekenden, werknemers op zoek naar ander werk, en werkgevers.
De lokale werkwinkel ‘Menen-Wervik' is tevens een samenwerkingsverband tussen de arbeidsbegeleiders van de V.D.A.B., het O.C.M.W., de P.W.A. en Veerkracht 4.

Het bijzondere aan deze samenwerking is dat men op één centrale plaats terecht kan voor al zijn of haar vragen omtrent werk.

In officiële termen spreken we van geïntegreerde dienstverlening, bestaande uit twee luiken, m.n. de basisdienstverlening en de trajectbegeleiding

In mensentaal betekent dit het volgende:

Basisdienstverlening:
Het is de bedoeling dat iedere klant de nodige informatie en ondersteuning krijgt over bvb:

  • het zich inschrijven als werkzoekende;
  • de aanmaak of aanpassing van je eigen dossier;
  • algemene informatie over de dienstverlening van de verschillende partners;
  • antwoorden op vragen rond werk;
  • enz...

Nieuw hierbij is dat de klant gebruik kan maken van een aantal zelfinschrijvingscomputers, zodat men zelf zonder hulp van de consulent zijn eigen dossier kan opmaken of aanpassen. Uiteraard kan je hierbij geholpen worden of kun je nog altijd terecht bij de consulent zelf.

Trajectbegeleiding:
Soms kan het nodig of wenselijk zijn dat er een meer specifiekere en intensievere begeleiding naar de arbeidsmarkt moet aangeboden worden. Dan wordt er samen met de klant nagegaan welke mogelijkheden er zijn op de arbeidsmarkt. Hierbij wordt rekening gehouden met de vroegere werkervaring, met de beroepsvoorkeur, met eventuele beperkingen, enz.... Samen met de werkzoekende wordt dan een actieplan opgesteld, waarbij een aantal te nemen stappen worden afgesproken.

Zoals reeds vermeld kunnen ook werkgevers terecht bij de werkwinkel. Zo kunnen zij bvb informatie krijgen over tewerkstellingsbevorderende maatregelen, vacatures plaatsen, enz...

Naast de geïntegreerde dienstverlening is er ook nog de lokale diensteneconomie.
Dat betekent concreet dat er op lokaal vlak een aantal kleinschalige tewerkstellingsprojecten kunnen opgezet worden, die enerzijds zorgen dat een aantal langdurig werkzoekenden aan het werk kunnen, en anderzijds instaan voor de invulling van plaatselijke noden en behoeften (bvb kinderopvang, fietsherstelproject,...). Iedereen is welkom in de werkwinkel!

Voor personen met een andere nationaliteit kan op basis van de verblijfsdocumenten nagegaan worden of je:

  • kan ingeschreven worden als werkzoekende - een opleiding kan volgen
  • een individuele beroepsopleiding (IBO) kan starten
  • kan tewerkgesteld worden, al dan niet mits aanvraag van een arbeidskaart / vergunning

Breng dus zeker jouw verblijfsdocumenten, sis-kaart of identiteitskaart mee.

Wervikstraat 186
8930
Menen
056 461 370
Alles weergeven