Doelstellingen participatietraject

Hieronder vind je de doelstellingen van het participatieproject:

  1. De inwoners, de (lokale) actoren en belanghebbenden maximaal informeren over de kwaliteit van het 'leef'milieu in de regio Menen;
  2. De inwoners raadplegen over de kwaliteit van het 'leef'milieu in de regio Menen;
  3. Samen met inwoners, overheden en bedrijven verkennen welke acties bijkomend genomen moeten worden naast en in het kader van het actieplan, wie betrokken moet worden bij welke acties, wie welke rol kan opnemen in de communicatie en hoe men de samenwerking kan organiseren. Dit door zoveel mogelijk de ervaring en de kennis bij alle betrokkenen aan te spreken;
  4. Het nemen van 'representatieve' beslissingen om de kwaliteit van het 'leef'milieu in de regio Menen te verbeteren.