Overige mandaten

Deze pagina wordt begin januari 2019 geactualiseerd in functie van de nieuwe legislatuur 2019-2024.


 

!MPULS

Deze SHM is een fusie van cvba Ons Dorp en Eigen Haard is Goud Waard zodat het patrimonium op grondgebied Menen, Lauwe en Rekkem vervat zit in één grote huisvestingsmaatschappij.
Algemene vergadering: Tom Vlaeminck / Berenice Bogaert
Raad van Bestuur: Willy Ugille | Peter Depoot | Philippe Bille | Jean-Marie Ghesquiere, Enzo Pinoy | Carl Castelain | Jean-Marie Windels | Philippe Vanlangendonck | Ivan Stichelbaut | Lisa Maxy


ABOC/AHOC:

Onderhandelings- en overlegcomité inzake algemene personeelsaangelegenheden. De vertegenwoordigers van het schoolbestuur en de vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel.

Voorzitter: Griet Vanryckegem
Vertegenwoordigers: Berenice Bogaert | Tom Vlaeminck

Dienst Onderwijs - T 056 529 312


Airport Kortrijk - Wevelgem - ontbonden op 28.03.2018


Algemene bekkenvergadering Leie

Belangrijkste taken:
Het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan en van het wateruitvoeringsprogramma goedkeuren.
De waterbeleidsnota en de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen adviseren op basis van een voorbereiding door het bekkenbureau.
Belangrijke projecten of intenties binnen het bekken toelichten.
De aanduiding van lokale vertegenwoordigers van gemeenten, polders en wateringen in het bekkenbureau organiseren.
Een adequate bevoegdheidsverdeling van waterwegen en onbevaarbare waterlopen voorstellen om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en efficiënter beheer te realiseren.

Algemene vergadering: Dirk Vanholme / Mieke Syssauw


 

Autonoom Gemeente Bedrijf

Tom Vlaeminck Voorzitter
Berenice Bogaert Ondervoorzitter
Delphine Deleu Bestuurslid
Philippe Bille Bestuurslid
Claude Lecointre Bestuurslid
Philippe Mingels Bestuurslid
Sofie Pringels Bestuurslid
Chantal Deman Bestuurslid
Ann Dehaene  Bestuurslid
Herman Bekaert Bestuurslid
Frank Van de Wiele Bestuurslid
Jean-François Lecompte Bestuurslid
Christophe Claeys expert
Pol Dubaere expert
André Sonneville expert
Henk Wekking secretaris

BEA (Beleidsgroep energie-armoede met Leiedal en Welzijnsconsortium en BND):

Initiatief om regionaal samen te werken rond energie en armoede

Vertegenwoordigers: Berenice Bogaert | Renaat Vandenbulcke

Dienst Huisvesting - T 056 529 367


Beleidsforum Milieu / Water (Leiedal):

Mieke Syssauw

Dienst Milieu - T 056 529 372


Beleidsstuurgroep WO I

Activiteiten en evenementen ivm met viering 100-jarig bestaan WO I

Griet Vanryckegem

Schippershof - T 056 532 363


BITLAR

Beheersmaatschappij voor het Internationaal Transportcentrum LAR

Algemene Vergadering: Eddy Lust | Tom Vlaeminck
1 commissaris namens Stad Menen: Herman Bekaert
Raad van Bestuur: Bart Vandeweghe | Jean-Marie Ghesquiere | Eddy Lust

Secretarie - T 056 529 302


 

Centrum voor basiseducatie

Basiseducatie geeft cursussen voor volwassenen en helpt  om je kennis van taal, rekenen, computer of algemene vorming op te frissen en te versterken.

Algemene Vergadering: Griet Vanryckegem

Onderwijs - T 056 529 312


CEVI

Cevi levert ICT producten en diensten (Informatie & Communicatie Technologie) aan voornamelijk (lokale) overheden en aanverwante besturen zoals politie, brandweer en interlokale samenwerkingsverbanden

Algemene Vergadering: Dirk Vanholme | Eddy Lust

Secretarie - T 056 529 302


Conferentie van burgemeesters

Gemeentelijke en intergemeentelijke beleidsmateries

Martine Fournier

Kabinet Burgemeester - T 056 529 241


De Meiboom - Voor ons Volk

Sociale huisvestingsmaatschappij

Algemene Vergadering: Dirk Vanholme | Tom Vlaeminck
Raad van Bestuur: Liliane Casier | Stefaan Breyne


De Watergroep - VMW

De Watergroep is het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen. Ook een partner in de uitbouw van gemeentelijk rioleringsnetten en werken als integraal waterbedrijf projecten op maat uit voor bedrijven.

Algemene Vergadering: Caroline Vanraes| Mieke Syssauw
Provinciaal Comité: Dirk Vanholme

Secretarie - T 056 529 302


Elk zijn huis

Sociale huisvestingsmaatschappij

Algemene Vergadering: Berenice Bogaert | Tom Vlaeminck

Secretarie: T 056 529 302


Erkend regionaal samenwerkingsverband West-Vlaanderen

Eddy Lust

Dienst Lokale Economie - T 056 529 410


 

Gaselwest

Beheerder van de distributienetten voor elektriciteit en aardgas

Algemene Vergadering: Tom Vlaeminck | Caroline Vanraes
Regionaal bestuurscomité: Dirk Vanholme
Raad van Bestuur: Dirk Vanholme

Secretarie - T 056 529 302


Goedkope Woning:

Algemene vergadering: Tom Vlaeminck / Berenice Bogaert
Raad van bestuur: Koen Depaemelaere


 

Hulpverleningszone 3 - West-Vlaanderen

Gemeentelijke en intergemeentelijke materies inzake het brandweerkorps

Martine Fournier

Kabinet Burgemeester - T 056 529 241


IGBC De Lijn (intergemeentelijke begeleidingscommissie)

Gebiedsevaluatie De Lijn

Dirk Vanholme

Dienst Wegen en Mobiliteit - T 056 529 360


IGORO (Leiedal - Intergemeentelijke Werkgroep Ruimtelijke Ordening)

Mieke Syssauw

Dienst Ruimtelijke Ordening - T 056 529 386


IGS Kwalitatief Wonen in de Grensstreek

Samenwerking tussen Menen, Mesen en Wervik voor het ontwikkelen van een gemeentelijke woonbeleidsvisie, het organiseren van lokaal woonoverleg, het verbeteren van de kwaliteit van het privaat huurpatrimonium en het ondersteunen van de zwakkere huurder

Tom Vlaeminck (plaatsvervanger Berenice Bogaert)

Dienst Huisvesting - T 056 529 367


Intergemeentelijke werkgroep energie (Leiedal)

Energie en publiek patrimonium

Mieke Syssauw

Dienst Milieu - T 056 529 372


Intergemeentelijke werkgroep Europese samenwerking (Leiedal)

Eddy Lust

Dienst Lokale Economie - T 056 529 410


Intergemeentelijke werkgroep lokale economie (Leiedal)

Eddy Lust

Dienst Lokale Economie - T 056 529 410


Intergemeentelijke werkgroep milieu/water (Leiedal)

Gemeentelijke milieutechnische aspecten

Mieke Syssauw

Dienst Milieu - T 056 529 372


Intergemeentelijke werkgroep mobiliteit (Leiedal)

Mobiliteitsthema's die gemeentelijke grenzen overschrijden

Dirk Vanholme

Dienst Mobiliteit - T 056 529 360


Interlokale vereniging regionaal centrum werk en sociale economie

Eddy Lust

Dienst Lokale Economie - T 056 529 410


Jobpunt Vlaanderen

Biedt een brede waaier aan P&O-diensten (personeel en organisatiebeleid). Voor dat aanbod wordt er samengewerkt met private kantoren, die geselecteerd worden op basis van zorgvuldig uitgevoerde aanbestedingsprocedures. Dat betekent dat de klanten van Jobpunt Vlaanderen zelf geen aanbesteding meer hoeven te doen.
Algemene vergadering: Berenice Bogaert / Dirk Vanholme


 

Leiedal

Leiedal is het intergemeentelijk samenwerkingsverband van dertien gemeenten en steden van de regio Kortrijk, dat de brede socio-economische en ruimtelijke ontwikkeling begeleidt. Als partner van de dertien lokale besturen, streeft Leiedal naar een duurzame uitbouw van de regio tot een optimale streek om te wonen, te werken en te beleven.

Algemene Vergadering: Caroline Vanraes| Dirk Vanholme (plaatsvervanger)
Raad van Bestuur:Berenice Bogaert
Raad van Bestuur met raadgevende stem: Philippe Mingels


LOP - Lokaal Overleg Platform basisonderwijs Menen

www.lop.be/LOP/default.asp

Griet Vanryckegem

Dienst Onderwijs - T 056 529 312


LOP - Lokaal Overleg Platform secundair onderwijs Menen

www.lop.be/LOP/default.asp

Griet Vanryckegem

Dienst Onderwijs - T 056 529 312


MIROM

MIROM, milieuzorg Roeselare en Menen, is een samenwerkingsverband tussen de intercommunale van Roeselare en van Menen. De 15 aangesloten gemeenten hebben een gelijklopend afvalbeleid. De samenwerking is gebaseerd op een taakherverdeling zodat dubbel werk vermeden wordt.

Algemene Vergadering: Renaat Vandenbulcke | Eddy Lust
Bestuurder: Sven Callewaert | Vincent Dumortier | Mieke Syssauw | Eric Vanthournout | Filip Elgers
Bestuurder met raadgevende stem uit de oppositie: Rudy Nuytten

Secretarie: T 056 529 302


Ondernemerscentrum

Eddy Lust

Dienst Lokale Economie - T 056 529 410


Ondernemersplatform Grensland

i.s.m. WVI

Eddy Lust | Mieke Syssauw

Dienst Ruimtelijke Ordening - T 056 529 386


Overleg cultuur regio Kortrijk (Leiedal)

Lokale culturele samenwerking

Griet Vanryckegem

Dienst Cultuur - T 056 529 210


Overleg schepenen huisvesting en RO Zuid-West-Vlaanderen

Westhoekoverleg (WVI)

Tom Vlaeminck | Mieke Syssauw

Dienst Ruimtelijke Ordening - T 056 529 386


OVSG

Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap. OVSG is de koepelorganisatie van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.

Algemene Vergadering: Griet Vanryckegem

Dienst Onderwijs - T 056 529 312


Politiezone Grensleie

Intergemeentelijke samenwerking met het oog op veiligheid en politionele werking

Martine Fournier

Kabinet Burgemeester - T 056 529 241


PSILON

Psilon, de intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer in Zuid- en Midden-West-Vlaanderen, is een initiatief van 22 gemeenten uit die regio. De vereniging werd opgericht op 22 maart 2005 en neemt alle activiteiten inzake crematies van de 22 aangesloten gemeenten over.

Algemene Vergadering: Griet Vanryckegem | Caroline Vanraes
Raad van Bestuur: Eddy Lust

Secretarie - T 056 529 302


 

Regionaal overleg wonen (Leiedal)

lokaal woonbeleid ondersteunen, stimuleren, voeden,……

Tom Vlaeminck

Dienst Huisvesting - T 056 529 367


Regionaal sociaaleconomisch overlegcomité Resoc Zuid-West-Vlaanderen

Eddy Lust

Dienst Lokale Economie - T 056 529 410


Samenlevingsopbouw

Het sociale weefsel opbouwen en/of herstellen in een achtergestelde buurt (Barakken)

Berenice Bogaert

Dienst Welzijn - T 056 529 291


Samenwerkingsovereenkomst stadsbestuur schoolraad GBS Lauwe

Griet Vanryckegem

Dienst Onderwijs - T 056 529 312


Samenwerkingsovereenkomst stadsbestuur schoolraad GBS Rekkem

Griet Vanryckegem

Dienst Onderwijs - T 056 529 312


 

Strategisch project regionale groenstructuur zuid-west-vlaanderen/ Leievallei Wervik-Waregem (Leiedal)

Mieke Syssauw

Dienst Ruimtelijke Ordening - T 056 529 386


Stuurgroep E-Government (Leiedal)

Lokaal e-government

Dirk Vanholme

Dienst Communicatie - T 056 529 411


Toerisme Leiestreek

Toerisme Leiestreek werd opgericht op 5 september 2000 en verenigt 28 Leiestreekgemeenten rond een aantal gemeenschappelijke doelstellingen:

  • werken rond toeristisch-recreatieve beleidsplanning
  • verbeteren van de toeristisch-recreatieve structuur
  • promoten van de Leiestreek als toeristisch-recreatieve regio

Algemene Vergadering: Eddy Lust, Griet Vanryckegem
Raad van Bestuur: Laurent Coppens

Secretarie - T 056 529 302


VVSG (Vereniging van Steden en Gemeenten)

Steunpunt en belangenbehartiger van de lokale besturen.

Algemene Vergadering: Griet Vanryckegem | Berenice Bogaert

Secretarie - T 056 529 302


Waterschap Grensleie-Heulebeek

Het Vlaams Gewest, de provincies, de gemeenten en polders en wateringen werken samen op het niveau van het deelbekken om het lokale waterbeleid gestalte te geven. Deze samenwerking is gebaseerd op een samenwerkingsovereenkomst, welke de basis vormt van de organisatiestructuur genaamd “waterschappen”. In uitvoering van het decreet IWB worden door deze waterschappen voor de deelbekkens “deelbekkenbeheerplannen” opgesteld

Nog geen mandatarissen aangeduid

Dienst Openbare Werken & Mobiliteit - T 056 529 360


WVI (West-Vlaamse Intercommunale)

De West-Vlaamse Intercommunale staat voor een gebiedsgerichte en geïntegreerde aanpak van de planning en projectontwikkeling in opdracht van 54 West-Vlaamse gemeenten en de Provincie West-Vlaanderen.

Algemene Vergadering: Mieke Syssauw | Dirk Vanholme
Regionaal Comité Westhoek: Filip Elgers

Secretarie - T 056 529 302

 

Grote Markt 1
8930
Menen
056 529 301
Nu open
Meer
Alles weergeven