Ambitienota

Beleidsambities 2013-2018 | 9 thema's = 100 Doelstellingen

De nieuwe bestuursploeg heeft een lijvige, ambitieuze beleidsnota opgemaakt, waarin de beleidslijnen voor de bestuursperiode vanaf 2013 tot en met 2018 vastliggen. Daarin geen vage, technische, langdradige of holle woorden: deze ambitienota is gekapstokt volgens 9 duidelijke thema's die samen niet minder dan 100 heel concrete en dus ook meetbare doestellingen bevatten. Hierna een impressie van de grootste lijnen

1. Veilige stad | Een veilige stad, blauw meer op straat

Er dient een gezonde mix te zijn van preventie, sensibilisering en sanctionering. De bestaande middelen moeten maximaal ingezet worden en de specifieke lokale situatie dient bij de hogere overheden te worden aangekaart.

2. Bloeiende stad | Meer lokale economie voor lokale tewerkstelling

Lokale economie is de motor van een gemeente. Werken en winkelen in eigen stad is een must.

Het nieuwe stadsbestuur gaat voor een actieve stad met waardige jobs en een bloeiend economisch leven. Ondersteuning en controle gaan hierbij hand in hand.

Landbouw en sociale economie krijgen hierbij ook een volwaardige plaats.

3. Thuis in onze stad | Beter wonen

Via het beleid willen we de kwaliteit van de woningen verbeteren met extra aandacht voor onze jonge werkende gezinnen en onze ouderen.

4. Nieuw in onze stad | Nieuwkomers integreren

Met de nieuwe bestuursploeg willen we deze instroom beperken en de nieuwkomers begeleiden en ondersteunen bij hun inburgering. Menen is een Vlaamse stad.

Het Nederlands beheersen is een belangrijke voorwaarde om zich te integreren. Wie de taal kent, kan deel uitmaken van de arbeidsmarkt en van het onderwijs; dit zijn belangrijke elementen tot integratie.

Een maximale samenwerking tussen stadsbestuur en OCMW is nodig om dit te doen slagen.

5. Warme stad | Welvaart voor iedereen

Het sociaal beleid zal gedreven worden door activering van hen die kunnen werken en maximale zorg voor zij die dit niet kunnen. Enkel een streng maar rechtvaardig beleid kan hiertoe leiden.
Zo is er voldoende ruimte om die mensen die het echt nodig hebben te helpen.

6. Mobiele stad | Een bereikbare stad

Het mobiliteitsbeleid zal gericht zijn op een vlotte bereikbaarheid van het centrum. Hierbij gaat aandacht naar de bewoners, de lokale economie en de zwakke weggebruikers.
Lang parkeren zal vaak gepaard gaan met een korte wandeling.

7. Leefbare stad | Groene leefomgeving in verstedelijkt gebied

We willen de leefbaarheid van onze stad maximaliseren. Dit zal de komende zes jaar de besluitvorming doorspekken.

We kiezen voor een propere en gezonde stad met groenzones en landbouwruimte als rustpunten.

8. Gezellige stad | Ruimte voor vrije tijd als bron voor een warme samenleving

Cultuur moet bereikbaar zijn voor alle inwoners en hen versterken. De verenigingen krijgen een centrale rol in het cultuurbeleid. Daarnaast willen we het stedelijk cultureel aanbod van de stad behouden, versterken en evalueren.

Het jeugdwerk moet degelijk zijn en aandacht hebben voor de vele verschillen onder de jeugd en de jeugdverenigingen. Ieder initiatief zal gelijkwaardig behandeld worden. Het sterke netwerk van organisaties en de vele verenigingen zijn de basis. Het vrije spel moet op veel plaatsen mogelijk zijn.

Via het sportbeleid willen we onze inwoners in beweging zetten, zowel binnen als buiten de sportclubs. Onze talentvolle sporters en sportclubs willen we stimuleren en optimaal begeleiden.

Menen, Lauwe en Rekkem hebben heel wat toeristische troeven die we promoten en zullen blijven ondersteunen.

9. Heldere stad | Correct beleid

De volgende generatie mag niet opgezadeld worden met uitgaven waarvan zij niet kunnen genieten.

De dienstverlening moet ten dienste staan van onze burgers. De besluitvorming moet transparant zijn.

De volledige tekst vind je hier

 

Grote Markt 1
8930
Menen
056 529 200
Nu gesloten
09:30 - 11:30 Enkel Onthaal, Eid, dienst Rijbewijzen en Reispassen de 1ste en 3de zaterdag van de maand
Alles weergeven