OCMW

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) heeft als algemene taak aan personen en gezinnen materiële, financiële, sociale, geneeskundige en psychologische dienstverlening te verzekeren. Iedereen heeft recht op de hulp van het OCMW. De Sociale Dienst van het OCMW informeert over en bemiddelt bij allerlei maatschappelijke problemen, zoals gezinsproblemen, financiële en materiële moeilijkheden, moeilijkheden met RSZ, pensioen, kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding, onderhoudsgeld enz. Het OCMW kan voorzien in voorschotten op pensioen, werkloosheidsvergoedingen, ziektevergoeding en kinderbijslagen in afwachting dat deze vergoedingen worden geregulariseerd en staat in voor de toepassing van de wet op het leefloon.

Het OCMW zorgt voor maaltijden aan huis en bemiddelt bij opname in een woonzorgcentrum of toekenning van eigen sociale woningen en flats en assistentiewoningen.

Het Dagcentrum voor meerderjarige mindervaliden De Pelikaan

Doelen van het dagcentrum:

  • een tweede thuis bieden;
  • zinvolle en nuttige dagbesteding door middel van aangepaste activiteiten die de zelfstandigheid behoudt en eventueel verhoogt;
  • integratie in het dagcentrum, omgeving en maatschappij;
  • gezinsgericht werken.

Doelgroep: Volwassen personen (zowel mannen als vrouwen) met een matig tot ernstig mentale handicap eventueel gecombineerd met motorische stoornissen.
Activiteiten: Daar we streven naar een familiale sfeer van een tweede thuis besteden we vooral aandacht aan huishoudelijke activiteiten: koken, de was doen, boodschappen, strijken enz. Daarnaast bieden we nog creatieve activiteiten aan zoals tuinieren, knutselen, houtbewerking, papier scheppen, enz. Om de integratie te bevorderen maken we vooral tijd om zoveel mogelijk deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten zoals zwemmen, sporten, daguitstappen, wandelingen enz. Om de ouders actief bij de werking te betrekken worden er oudernamiddagen, huisbezoeken, gebruikersraden, enz. georganiseerd.

Dienst aangepast vervoer

Op een zekere leeftijd kunnen sommige personen zich moeilijker verplaatsen tengevolge van een verminderde zelfredzaamheid. U wil graag op bezoek gaan bij een familielid, kennis of vriend. U wil boodschappen doen. U wil activiteiten bijwonen. Maar niemand heeft tijd om u erheen te brengen. Maar het is haast onmogelijk om uit uw rolstoel te komen. Voor rolstoelpatiëntenvervoer is er allereerst een aangepaste wagen nodig alsook passende professionele begeleiding. Voor wie? Rolstoelpatiënten uit Groot-Menen, 80-plussers en andersvalide ouderen.

De Dienst Rechtshulp, Huisvesting en schuldbemiddeling

Dienst Rechtshulp

Voor veel mensen is de drempel om naar een advocaat te stappen dikwijls nog te hoog, zodat ze niet steeds weten wat aan te vangen met juridische problemen. De dienst rechtshulp biedt voor velen een goed eerste advies. Iedere inwoner van Menen (ook niet-gerechtigden op het leefloon) heeft recht op dit juridisch advies. De meest voorkomende vragen handelen over echtscheidingen, erfenissen, onderhoudsgeld, gerechtelijke procedures... Men kan eveneens bij de dienst terecht voor het regelen van afbetalingen, het opmaken van verzoekschriften, het opstellen van brieven, telefonische contacten.

Dienst Schuldbemiddeling

Als erkende instelling voor schuldbemiddeling worden cliënten geholpen met problemen tengevolge van een te grote schuldenlast. Er wordt gepoogd om het financieel evenwicht te herstellen en hun schulden op een menswaardige manier af te betalen. Indien in het schuldenpakket een "consumentenkrediet" opgenomen is, worden alle vorderingen op hun wettelijkheid getoetst. De schuldbemiddeling gebeurt in nauwe samenwerking met een maatschappelijk werker en een jurist. Naast deze vorm van schuldbemiddeling worden ook de verzoekschriften voor de collectieve schuldenregeling opgemaakt. De dienst schuldbemiddeling is enkel bereikbaar na afspraak.

Dienst Sociale Huisvesting

Binnen de huisvesting worden er diverse appartementen en woningen beheerd. Zowel de toewijzingen als de patrimoniale aspecten en de administratieve afhandeling voor de subsidies worden verzorgd. De dienst ouderenhuisvesting doet een beroep op onze dienst voor herstellingen en verbeteringswerken van de 41 ouderenwoongelegenheden. Bouw- en renovatiedossiers binnen verschillende subsidieregelingen resulteren in een uitbreiding van het sociaal patrimonium van het OCMW.

Bezigheidstehuis ‘Claude Vancoillie’ voor volwassenen met een beperking

Het bezigheidstehuis staat onder het beheer van het OCMW Menen. De werking ging van start op 1 oktober 2014 en is erkend door het Vlaams Agentschap en dit voor 6 personen tehuis niet-werkenden bezigheid. Het bezigheidstehuis richt zich tot volwassen personen met een verstandelijke beperking.

Alle begeleiders van het bezigheidstehuis ‘Claude Vancoillie’ willen aan volwassen personen met een verstandelijke beperking een thuis bieden afgestemd op hun vraag en noden waar veiligheid, tot rust komen, zichzelf kunnen zijn, voorop staan en dit in een gezellige en aangename leefomgeving.

Ga naar de site van het ocmw: http://www.ocmwmenen.be

Noorderlaan 1/000A
8930
Menen
056 527 100
Nu open
09:00 - 11:30
Alles weergeven